c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_03_za_zyciem.jpg

Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wprowadzone zmiany dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W dniu 2 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Bolesławiec na podstawie art. 10 ust. 13 cyt. ustawy upoważnił dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie obejmuje także zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.  Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Sekcji świadczeń rodzinnych MOPS przy placu Piłsudskiego 1 (biurowiec, parter). Szczegóły na www.mops.boleslawiec.pl w zakładce: Jednorazowe świadczenie „Za życiem”.