c_225_150_16777215_0_0_images_ikony_KOMISJE.jpgPrzewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień  26 sierpnia 2015 r. (środa) tuż po zakończeniu obrad XII sesji Rady Miasta w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Zaopiniowanie propozycji podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

3.  Informacja o działalności klubów sportowych korzystających z dotacji Gminy Miejskiej Bolesławiec – analiza SWOT.

4.  Informacja o wydatkowaniu środków finansowych na jednostki oświatowe w 2014r.

5. Sprawy bieżące i organizacyjne.