c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_przedszkole_dzien_otwarty_przedszkole-121.jpgGłównym celem projektu jest długoterminowa integracja ze społeczeństwem Gminy Miejskiej Bolesławiec osób przybyłych w wyniku wojny w Ukrainie, w tym poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- budowę nowego obiektu przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w okolicach ulic: Różanej, Narcyzów i Tulipanowej na osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu;

- stworzenie warunków do zapewnienia regularnej opieki przedszkolnej dzieciom, w tym pochodzącym z Ukrainy;

- umożliwienie rodzicom/opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, integracji obyczajowej, itp.

Zamierzony cel i działanie wpisuje się w typ projektu określony naborem związany z poprawą dostępu do publicznej edukacji przedszkolnej. Inwestycja doprowadzi do poprawy infrastrukturalnych i technicznych warunków opieki wraz z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dzieci pochodzących z Ukrainy.

Działanie budowlane zmierzające do osiągnięcia celu obejmuje budowę 6-cio oddziałowego przedszkola dla 120-150 dzieci. Wg przyjętych założeń w każdym oddziale planuje się przeznaczenie min. 3% miejsc dla dzieci z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Niniejsza regulacja wynika z aktualnej sytuacji społecznej na obszarze realizacji projektu. Do dnia 8 lipca 2022 r. na terenie miasta Bolesławiec zarejestrowano 1 811 uchodźców w tym 927 kobiet i 789 dzieci. Do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Bolesławiec, do zakończenia roku szkolnego 2021/2022 uczęszczało 277 uczniów, z czego 217 do szkół podstawowych, a 60 uczniów do przedszkoli publicznych i 28 uczniów do przedszkoli niepublicznych. Zaplanowane do realizacji zadanie z zakresu rozszerzenia oferty edukacyjnej i społecznej, polegające na zwiększeniu liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec z uwzględnieniem dodatkowych miejsc dla uchodźców z Ukrainy, wpisuje się w strategię rozwoju systemu edukacji w szczególności edukacji przedszkolnej.

Projekt dofinansowany w ramach Działania nr 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja w Osi Priorytetowej nr 12 REACT EU/(EFRR) - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Źródła finansowania projektu (w PLN)

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem (PLN)

Wydatki kwalifikowalne (PLN)

1. Środki wspólnotowe

2 415 697,09

2 415 697,09

2. Krajowe środki publiczne, w tym:

5 135 409,47

151 735,25

2.1 Budżet państwa

0,00

0,00

2.2 Budżet jednostek samorząduterytorialnego

4 795 525,25

151 735,25

- Środki własne - Gmina Miejska Bolesławiec

4 795 525,25

151 735,25

2.3. Inne krajowe środki publiczne, w tym:

339 884,22

0,00

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

339 884,22

0,00

3. Prywatne

0,00

0,00

Suma

7 551 106,56

2 567 432,34

 

c_200_150_16777215_0_0_images_kanaliza.jpg