plakat2Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

 „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska/

Projekt cislo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
„Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis"
je
spolufinancována Evropskou unií prostredky Evropského

fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Jaroměř oraz Gminą Miejską Kłodzko.                              W ramach przedmiotowego projektu realizowane będą działania ukierunkowane na utworzenie w miastach partnerskich łącznie trzech centrów popularyzujących dawne rzemiosła. Centra będą utworzone w zabytkowych obiektach, w których planuje się przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych i adaptacyjnych budynków umożliwiających realizację projektu. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi powstanie trzech nowych centrów popularyzujących tematykę dawnych rzemiosł na istniejącym szlaku turystycznym „Via Fabrilis” łączącym polskie i czeskie ośrodki. Po stronie polskiej do szlaku dołączy Kłodzko, po stronie czeskiej Jaroměř. Wspólnie z partnerami w powstałych centrach organizowane będą warsztaty i wystawy, które przyczynią się do integrowania grup docelowych po obu stronach granicy. Partnerzy będą współpracować przy realizacji projektu w tym przy organizacji wystaw popularyzujących dawne rzemiosła a także przy promocji projektu. Nawiązane z partnerami oraz pozostałymi ośrodkami zlokalizowanymi na szlaku kontakty staną się początkiem kolejnych transgranicznych inicjatyw. Projekt znacząco wpłynie na integrację grup docelowych po obu stronach granicy, tworzenia trwałych powiazań                                 i struktur.

Okres realizacji projektu od 01.04.2019 r. do 31.12.2023 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 061 902,89 EUR,

Wnioskowane dofinansowanie: 763 163,05 EUR,

Wydatki kwalifikowalne:  897 838,89 EUR.

Dofinansowanie projektu w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.