foto 10Przez łąki rolnicze rozumiemy te, na których priorytetem jest uprawa paszy najwyższej jakości dla zwierząt gospodarskich lub na których potrzebujemy maksymalnej przydatności do wypasu zwierząt.

Łąki te są uboższe gatunkowo, zwykle zdominowane przez kilka gatunków roślin zapewniających wystarczający plon. Murawy te są regularnie obsiane, zwłaszcza na intensywnie użytkowanych pastwiskach.

W przypadku zbioru materii roślinnej na paszę (a nie jako wypas), koszenie odbywa się tu 3, a nawet 4 razy w roku. Produkcja materii roślinnej to prawie niewiarygodnych 8 ton na hektar w ciągu roku.

Na łąkach tych stosuje się intensywne praktyki, podobnie jak w innych sektorach produkcji roślinnej, tzn. tereny są nawożone i poddawane obróbce chemicznej. Ogólnie rzecz biorąc, są one biologicznie ubogie i niewiele żyje tu dzikich zwierząt, w tym owadów. Są one jednak ważne z punktu widzenia zabezpieczenia paszy dla zwierząt gospodarskich. Ważne jest, aby ten rodzaj obszaru produkcyjnego był połączony z bogatymi gatunkowo łąkami, nawet w obrębie obszaru lub określonej lokalizacji.