1-36219.png

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.


W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa co rok.

W 2020 roku kontynuowane były następujące zadania, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych w ubiegłym roku:

  1. Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej – Tulipanowa w Bolesławcu
  2. Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu
  3. Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu
  4. Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu – wylot z ulicy Bankowej – Karola Miarki

W 2020 roku udało się pozyskać wsparcie ze środków Funduszu w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych na realizację następującego zadania:

  1. Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia – Widok w Bolesławcu    - Zakończona realizacja inwestycji 

 

W 2022 r. realizowane jest zadanie pn. „Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu”, na które Gmina Miejska Bolesławiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych.”