spp_lipiec-116.jpg

1.Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

 

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania i nie odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione przez użytkownika pojazdu.
 2. Parking jest niestrzeżony, płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
 3. Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5t.

5.Postój na parkingu możliwy jest po uprzednim wykupieniu biletu parkingowego w parkometrze lub poprzez system płatności mobilnych, dla posiadaczy abonamentu okresowego Mieszkańca Miasta, abonamentu okresowego dla dowolnego użytkownika drogi lub abonamentu okresowego na okaziciela.

 1. Pojazdy posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 2. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla danego planowanego czasu postoju pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych na parkometrze.
 3. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest bilet parkingowy, wydawany przez parkometr lub system płatności mobilnych po uiszczeniu opłaty parkingowej, zwierający kwotę wniesienia opłaty oraz czas  opłaconego postoju. Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla służb kontrolnych lub oznaczyć pojazd winietą systemu płatności mobilnych.

9.W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 75.00 zł.

 1. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie (wezwaniu) wystawionym przez służby kontrolne.
 2. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowym kosztem pozyskania danych Właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.) a także kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji.
 3. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa drogowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cennik obowiązujących opłat

 • do pół godziny postoju – 1,00 zł;
 • za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł;
 • za drogą godzinę postoju – 3,60 zł;
 • za trzecią godzinę postoju 4,30 zł;
 • za czwartą i kolejne godziny postoju – 3,00 zł.