Miasto Bolesławiec realizuje projekt:

pn. „Wspólnie Wiemy Więcej  www Bolesławiec”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program                     

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Priorytet 10.              

Edukacja

Działanie 10.02.         

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.02.01

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne – tryb nadzwyczajny

 

Nr Projektu            

 

RPDS.10.02.01-02-0002/22

 

Wartość projektu:  1 311 925,63 

Dofinansowanie: 1 246 329,34

w tym:  wkład UE 1 115 136,72              Budżet Państwa: 131 192,62

Budżet Gminy Miejskiej Bolesławiec: 65 596,29

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (rozumianych również jako umiejętność komunikowania się w j. polskim) oraz zwiększenie szans edukacyjnych i zniwelowanie deficytów u uczniów zobowiązanych do kontynuowania obowiązku szkolnego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski w wyniku emigracji z terenów objętych działaniami wojennymi. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2023 r.- 30.11.2023 r. i jest skierowany do uczniów wszystkich pięciu  szkół podstawowych, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz do uczniów polskich w tych szkołach jak również do nauczycieli tychże szkół.  Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.  Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane formy wsparcia

Szkoła podstawowa nr 1:

1) Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

2) Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

3) Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

4) Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

5) Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

6) Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

7) Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

8) Zadanie 8 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III
(5 dni),

9) Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII
(7 dni),

10)    Zadanie 10 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Bolesławcu

Szkoła podstawowa nr 2:

11)   Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

12)   Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

13)   Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

14)   Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

15)   Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

16)   Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

17)   Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

18)   Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich

19)   Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III
(5 dni),

20)   Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII
(7 dni),

21)   Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

    Szkoła podstawowa nr 3:

22)    Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

23)    Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

24)    Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

25)    Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

26)    Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

27)   Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

28)   Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich

29)   Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III (5 dni),

30)   Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII (7 dni),

31)   Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu

    Szkoła podstawowa nr 4:

32)   Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

33)   Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

34)   Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

35)   Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

36)   Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

37)   Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

38)   Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

39)   Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich

40)   Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III (5 dni),

41)   Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII (7 dni),

42)   Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

          Szkoła podstawowa nr 5:

43)    Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

44)    Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

45)    Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

46)    Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

47)    Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

48)    Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

49)    Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

50)    Zadanie 8 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III (5 dni),

51)    Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII (7 dni),

52)    Zadanie 10 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu

       Nauczyciele szkół podstawowych:

53) Zadanie 1 – Szkolenie celem którego będzie zdobycie i/lub doskonalenie wiedzy na temat tworzenia się depresji i niskiej samooceny, poznanie metod pracy z osobą w depresji, z niską samooceną, z uczniami doświadczającymi traumy, rozwijanie szacunku dla osób z problemami natury psychicznej. Szkolenie umożliwi dostarczenie wielu informacji i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego z dziećmi prezentującymi zachowania będące efektem doznanej traumy związanej z działaniami wojennymi na terenie ich ojczyzny.

54)   Zadanie 2 - Szkolenie celem którego będzie praca w sytuacjach konfliktowych, jakie zdarzają się na co dzień między młodymi ludźmi. Szkolenie pozwoli tym samym uzyskać nauczycielom odpowiedź na pytania takie jak: Jak efektywnie zarządzać konfliktem w klasie w sytuacji różnic kulturowych. Planowane do nabycia umiejętności to rozwijanie u uczniów umiejętności dojrzałego wyrażania emocji z uwzględnieniem doświadczeń imigracyjnych, prowadzenie praktycznych mediacji w sytuacji konfliktu w klasie, wsparcie uczniów w budowaniu samodzielności i sprawczości w sytuacjach kryzysowych.

Zadania dla wszystkich uczniów:

55) Na zakończenie projektu planowany jest spektakl , który  stanowić będzie podsumowanie warsztatów teatralnych organizowanych w ramach projektu. Uczniowie zarówno z Ukrainy, jak i Polski zyskają możliwość ukazania innym uczniom swoich zdolności artystycznych, zaprezentowania wspólnie wymyślonego widowiska. W odniesieniu do wszystkich uczniów (zarówno wcielających się w rolę aktorów i aktorek, jak i widowni), jako cele uczestnictwa w spektaklu należy wskazać: podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i kulturalnego zachowania podczas występu, umożliwienie kontaktu ze sztuką, nauka szacunku i tolerancji do innych osób (uszanowanie tego, że inni uczniowie poświęcili czas i przełamali swoją tremę, aby przygotować wystąpienie), uwrażliwienie na piękno, wzbogacenie słownictwa języka polskiego. W kosztach zadania uwzględniono koszt wynajmu sali na potrzeby organizacji spektaklu, jak i koszt obsługi technicznej (nagłośnienie, oświetlenie) oraz materiały scenograficzne. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu

 

http://www.sp1.boleslawiec.eu/wspolnie-wiemy-wiecej-www-boleslawiec,1557,pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

https://sp2.boleslawiec.pl/2023/04/05/wspolnie-wiemy-wiecej-www-boleslawiec/

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

https://sp3.boleslawiec.pl/wspolnie-wiemy-wiecej-www-boleslawiec,1143,pl

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu

https://sp4boleslawiec.pl/wspolnie-wiemy-wiecej-www-boleslawiec,1076,pl

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

https://www.sp5.boleslawiec.eu/wspolnie-wiemy-wiecej-wwwboleslawiec,1424,pl