Info1.png

Miasto Bolesławiec realizuje projekt „Wspólnie Wiemy Więcej  www Bolesławiec”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program                     

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Priorytet 10.              

Edukacja

Działanie 10.02.         

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.02.01

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne – tryb nadzwyczajny

 

Nr Projektu            

 

RPDS.10.02.01-02-0002/22

 

Wartość projektu  1 311 925,63  Dofinansowanie Wkład UE 1 115 136,72

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (rozumianych również jako umiejętność komunikowania się w j. polskim) oraz zwiększenie szans edukacyjnych i zniwelowanie deficytów u uczniów zobowiązanych do kontynuowania obowiązku szkolnego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski w wyniku emigracji z terenów objętych działaniami wojennymi. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2023 r.- 30.11.2023 r. i jest skierowany do uczniów wszystkich pięciu  szkół podstawowych, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz do uczniów polskich w tych szkołach jak również do nauczycieli tychże szkół.  Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.  Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferowane formy wsparcia

Szkoła podstawowa nr 1:

1)    Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

2)    Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

3)    Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

4)    Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

5)    Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

6)    Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

7)    Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

8)    Zadanie 8 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III
(5 dni),

9)    Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII
(7 dni),

10) Zadanie 10 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Bolesławcu

Szkoła podstawowa nr 2:

11)    Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

12)    Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

13)    Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

14)    Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

15)    Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

16)    Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

17)    Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

18)    Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich

19)    Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III
(5 dni),

20)    Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII
(7 dni),

21)    Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

    Szkoła podstawowa nr 3:

22)     Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

23)     Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

24)     Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

25)     Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

26)     Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

27)    Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

28)    Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich

29)    Zadanie 8 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III (5 dni),

30)    Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII (7 dni),

31)    Zadanie 10 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu

    Szkoła podstawowa nr 4:

32)    Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

33)    Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

34)    Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

35)    Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

36)    Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

37)    Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

38)    Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

39)    Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich

40)    Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III (5 dni),

41)    Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII (7 dni),

42)    Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

          Szkoła podstawowa nr 5:

43)     Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

44)     Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,

45)     Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

46)     Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

47)     Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

48)     Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

49)     Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

50)     Zadanie 8 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. I - III (5 dni),

51)     Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla  kl. IV - VIII (7 dni),

52)     Zadanie 10 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu

 

Nauczyciele szkół podstawowych:

53)  Zadanie 1 – Szkolenie celem którego będzie zdobycie i/lub doskonalenie wiedzy na temat tworzenia się depresji i niskiej samooceny, poznanie metod pracy z osobą w depresji, z niską samooceną, z uczniami doświadczającymi traumy, rozwijanie szacunku dla osób z problemami natury psychicznej. Szkolenie umożliwi dostarczenie wielu informacji i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego z dziećmi prezentującymi zachowania będące efektem doznanej traumy związanej z działaniami wojennymi na terenie ich ojczyzny.

54)    Zadanie 2 - Szkolenie celem którego będzie praca w sytuacjach konfliktowych, jakie zdarzają się na co dzień między młodymi ludźmi. Szkolenie pozwoli tym samym uzyskać nauczycielom odpowiedź na pytania takie jak: Jak efektywnie zarządzać konfliktem w klasie w sytuacji różnic kulturowych. Planowane do nabycia umiejętności to rozwijanie u uczniów umiejętności dojrzałego wyrażania emocji z uwzględnieniem doświadczeń imigracyjnych, prowadzenie praktycznych mediacji w sytuacji konfliktu w klasie, wsparcie uczniów w budowaniu samodzielności i sprawczości w sytuacjach kryzysowych.

 

Zadania dla wszystkich uczniów:

55) Na zakończenie projektu planowany jest spektakl, który  stanowić będzie podsumowanie warsztatów teatralnych organizowanych w ramach projektu. Uczniowie zarówno z Ukrainy, jak i Polski zyskają możliwość ukazania innym uczniom swoich zdolności artystycznych, zaprezentowania wspólnie wymyślonego widowiska. W odniesieniu do wszystkich uczniów (zarówno wcielających się w rolę aktorów i aktorek, jak i widowni), jako cele uczestnictwa w spektaklu należy wskazać: podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i kulturalnego zachowania podczas występu, umożliwienie kontaktu ze sztuką, nauka szacunku i tolerancji do innych osób (uszanowanie tego, że inni uczniowie poświęcili czas i przełamali swoją tremę, aby przygotować wystąpienie), uwrażliwienie na piękno, wzbogacenie słownictwa języka polskiego. W kosztach zadania uwzględniono koszt wynajmu sali na potrzeby organizacji spektaklu, jak i koszt obsługi technicznej (nagłośnienie, oświetlenie) oraz materiały scenograficzne.

 fundusze.jpg