Umowę partnerstwa podpisało 10 gmin: Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina  Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zagrodno, Gmina Sulików. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.

Umowa stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie zasad współpracy, o których mowa w Liście Intencyjnym w sprawie współpracy w zakresie przygotowania projektu informatycznego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”, podpisanym 4 marca 2016 r.

Głównymi celami realizacji projektu są m.in.: wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w 10 gminach (obejmujące zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie danych); wdrożenie w 7 gminach systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych; zakup sprzętu i infrastruktury, niezbędnego do uruchomienia systemów. Projekt ma również na celu utworzenie Jednostki Centralnej (Centrum Usług Wspólnych), której zadaniem będzie zarządzanie i administrowania powstałym Systemem Informacji Przestrzennej oraz wspieranie gmin w zakresie aktualizowania i administrowania danymi oraz wdrożenie pilotażowego programu e-usług dla szkół i przedszkoli w Gminie Nowogrodziec.

Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy partnera wiodącego i partnera przy realizacji projektu. Sygnatariusze umowy partnerstwa postanawiają wspólnie ubiegać się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektu w ramach  działania 2.1. E-usługi publiczne (Nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Planowany ogólny koszt realizacji projektu wynosi 15 668 635,97 zł. Planowana kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 13 318 340,57 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Planowana kwota udziału własnego stron umowy wynosi 2 350 295,40 zł, co stanowi 15 % kosztów kwalifikowanych. W umowie zawarty został m.in. planowany procentowy i kwotowy udział poszczególnych partnerów.

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Gergont - rzecznik prasowy UM