Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535.) Prezydent Miasta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do konsultacji: Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022”

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach.

Opinie przyjmowane będą na załączonym do ogłoszenia druku formularza.

Forma i termin składania formularza opisane są na druku.

Projekt uchwały wraz z drukiem formularza są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

                                                                  I Zastępca

                                                             Prezydenta Miasta

                                                             /-/ Renata Szewczyk         

Załącznik do ogłoszenia:

  1. Formularz konsultacji projektu uchwały;
  2. Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na rok 2022”.