Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowanej diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec i określonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Diagnoza  obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową i  przestrzenno – funkcjonalną.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

  • mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
  • mieszkańcy miasta Bolesławiec inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  •  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2016 r. w formie:

  • zbierania  uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2016 r.
  • spotkania w sprawie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. w godz. 16:00 -18:00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. F. Chopina 17, Bolesławiec.
  • ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec metodą wywiadu osobistego prowadzonego przez ankietera oraz za pomocą aktywnej ankiety umieszczonej na stronie internetowej miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu),

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz ankieta  konsultacyjna dostępne będą od dnia 2 marca 2016 r.:

•  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce:  Gminny Program Rewitalizacji,

• na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu):  w zakładce Gminny   Program Rewitalizacji,

• w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta,  Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

                                                                                    Prezydent Miasta Bolesławiec

                                                                                             /-/ Piotr Roman

logoFEPOPT.jpg