rewita-114.jpg

20 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Rada wyznaczyła  obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w Gminie Miejskiej Bolesławiec mając na celu realizację procesu rewitalizacji. Wyznaczony obszar stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, technicznej, przestrzenno - funkcjonalnej i środowiskowej.  Obszar rewitalizacji stanowi 11 % powierzchni Gminy Miejskiej Bolesławiec i aktualnie jest zamieszkały przez 29,9 % mieszkańców.

 

Uzasadnieniem do uchwały jest m.in. fakt, że Gmina Miejska Bolesławiec rozpoczęła procedurę zmierzającą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to natomiast przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne.
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bolesławcu opracowano diagnozę, która została sporządzona na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych z: jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, Straży Miejskiej w Bolesławcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazany w diagnozie obszar charakteryzują się cechami obszaru zdegradowanego i wymagającego podjęcia działań rewitalizacyjnych.
-Od 2 marca do 3 kwietnia 2016 trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmowały: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, spotkania z mieszkańcami (17 marca 2016 r.), ankiet zbieranych osobiście w formie pisemnej, zbierania uwag ustnych i wykorzystania grup przedstawicielskich (spotkanie zorganizowane dla organizacji pożytku publicznego w dniu 29 marca 2016 r.). Na stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec opublikowano informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec, zawierającą dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu, wraz z uwagami i wnioskami, które wpłynęły w czasie trwania konsultacji wraz z odniesieniem się do nich – informuje Tomasz Gabrysiak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
W oparciu o opracowaną diagnozę miasta Bolesławca oraz przeprowadzone konsultacje społeczne wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który obejmuje 29,9 % mieszkańców miasta oraz 11 % jego powierzchni. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji umożliwia  kontynuowanie procedury opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.