Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec przeprowadzone zostały w okresie od 2 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji uprawnieni do udziału w konsultacjach byli:

 • mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
 • mieszkańcy miasta Bolesławiec inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 •  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:

 • zbierania  uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od 2 lipca  2016 r. do 2 sierpnia 2016 r.,
 • spaceru studyjnego, który odbył się w dniu 2 lipca  2016 r. w godz. 12:00 -14:00 na terenie bulwaru nad Bobrem (przy wiadukcie kolejowym, ul. Wróblewskiego), który odbył się  w celu zebrania uwag i wniosków,
 • spaceru studyjnego, który odbył się w dniu 9 lipca  2016 r. w godz. 11:00 -13:00 na obszarze przylegającym do byłego domu handlowego „Mieszko” (ul. Asnyka), w celu zebrania uwag i wniosków,
 • spotkania konsultacyjnego, które odbyło się  w dniu 12 lipca 2016 r., godz. 15:00 – 17:00, w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza,
 • spotkania konsultacyjnego, które odbyło  się w dniu 13 lipca 2016 r., w godz. 10:00 – 12:00, w świetlicy na osiedlu Kościuszki (obszar Kościuszki I). Spotkanie zorganizowane zostało dla mieszkańców obszarów Kościuszki I i II,
 • ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców za pomocą aktywnego kwestionariusza ankiety umieszczonego na stronie internetowej miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu),
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na podstawie art.5 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 26 lipca 2016 r. o godz. 12.30 odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji założeń projektu Gminnego Programu  Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W dniu 26 lipca 2016 r. o godz. 11 w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Ogłoszenie o terminie i formach konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec zostało opublikowane w dniu 24 czerwca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w na stronie głównej Gminy Miejskiej Bolesławiec, czyli w terminie i formie określonej w ustawie o rewitalizacji.

Na zorganizowanych spotkaniach konsultacyjnych oraz spacerach studyjnych (2 i 9 lipca 2016 r.) zaprezentowano projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z wizualizacjami głównych zadań rewitalizacyjnych ujętych w dokumencie. Wśród prezentowanych materiałów znalazły się również  mapy ze wskazaniem  obszarów rewitalizacji na obszarze miasta Bolesławiec. Spacery studyjne służyły przedstawieniu, założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zebraniu opinii na temat kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w dokumencie. Zaprezentowane materiały, wsparte przygotowanymi wizualizacjami, mapami, wzbudziły duże zainteresowanie oraz były pozytywnie zaopiniowane. Przestawione projekty wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników spacerów. W obu spotkaniach – spacerach studyjnych wzięło udział kilkaset osób. W trakcie spacerów studyjnych oraz spotkań konsultacyjnych przedstawiono informację o terminach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym o zasadach składania wniosków i uwag do projektu dokumentu.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęły następujące wnioski i uwagi:

Lp. Treść uwagi Forma zgłoszenia uwagi Odniesienie się do uwag
1.

Wniosek Tadeusza Kupczaka – Dyrektora MOPS w Bolesławcu dotyczący uzupełnienia danych w wcześniej złożonych fiszkach projektowych.

Uwaga zgłoszona drogą e-mailową Uwaga uwzględniona
2.

Wniosek złożony przez P. Grażynę Strzyżewską – Zastępcę Dyrektora MZGM w Bolesławcu, dotyczący projektu „Poprawa standardów zamieszkania na obszarach rewitalizacji”. Wniosek wskazuje lokalizację budynków objętych projektem.

Uwaga zgłoszona drogą e-mailową Uwaga uwzględniona.
3. Wniosek ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu dotyczący uwzględnienia w GPR projektu „Przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych w rejonie Rynku” Uwaga zgłoszona drogą e- mailową Uwaga uwzględniona
4. Uwaga P. Tomasza Łukaszewskiego i dotycząca nieruchomości położonej przy ulicy. Kubika 17 Uwaga zgłoszona drogą e- mailową Uwaga nie obejmuje zakresu GPR i została przekazana zgodnie z właściwością do MZGM w Bolesławcu.
5. Uwaga przesłana przez P. Pawła Niemiec ( Pracowania Terapii i Rozwoju)i dotycząca uzupełnienia opisu projektu „Utworzenie centrum wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodzin” Uwaga zgłoszona drogą e-mailową oraz zgłoszony ustnie na spotkaniu konsultacyjnym Uwaga uwzględniona
6.

Wniosek P. Krzysztofa Rybaka – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, dotyczący uzupełnienia fiszek projektowych rewitalizacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu oraz rewitalizacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu

 

Uwaga zgłoszona drogą e-mailową Uwaga uwzględniona
7. Wniosek złożony przez P. Jarosława Molendę – Zarządcę Wspólnot o ujęcie w GPR zadań rewitalizacyjnych obejmujących wspólnoty: ul. Daszyńskiego 12, ul. Gdańska 39, ul. Gdańska 46, ul. Opitza 20 Uwaga zgłoszona drogą e-mailową oraz zgłoszony ustnie na spotkaniu konsultacyjnym. Uwaga uwzględniona.
8. Wniosek złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Grunwaldzka 7, dotyczący wpisania prac remontowych i rewitalizacyjnych budynku do GPR Uwaga zgłoszona drogą e- mailową Uwaga uwzględniona
9. Wniosek złożony przez Przychodnię „Lekarz Domowy” i dotyczący ujęcia projektu rewitalizacyjnego w GPR Uwaga zgłoszona drogą e- mailową oraz zgłoszony ustnie na spotkaniu konsultacyjnym przez Dyrektora placówki. Uwaga uwzględniona
10. Wniosek złożony przez Przychodnię Lekarską „Fons Vitae” i dotyczący  ujęcia  projektu rewitalizacyjnego w GPR Uwaga zgłoszona drogą e-mailową Uwaga uwzględniona
11.

Informacja Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o ujęciu w budżecie Powiatu Bolesławieckiego i WPF środków na planowane projekty.

Uwaga zgłoszona drogą e-mailową Uwaga uwzględniona. Projekt Poprawa systemu drogowego i komunikacyjnego na obszarach rewitalizacji w Bolesławcu” w zakresie dróg w obszarze rewitalizacji został przeniesiony na listę A.

Decyzją Zespołu Koordynacyjnego wniosek projektowy Gminy Miejskiej Bolesławiec „Modernizacja oświetlenia ulic” został przeniesiony z listy A na listę B (lista A i B – projekty w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec).

Ankiety przeprowadzone za pomocą aktywnego formularza ankietowego w 100 % przypadków wyraziły pozytywną opinię o przedłożonym dokumencie.

 

                                                                                                                                                                                   /-/   Iwona Mandżuk-Dudek

 

                                                                                                                                I Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec