INFORMACJE.jpgPrezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie okreslnia zasad wyznaczania składu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec:

 

Pełna treść: TUTAJ

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2016_09_sprzatanie-111.jpg

W dniu 28 września 2016 r. Rada Miasta Bolesławiec Uchwałą Nr XXVIII/290/2016 podjęła Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Tekst Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny jest na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Pobierz uchwałę: TUTAJ

 

 

 c_200_150_16777215_0_0_images_logoFEPOPT.jpg

 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec przeprowadzone zostały w okresie od 2 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. 

Gminny Program Rewitalizacji : POBIERZ

 

INFORMACJE.jpgNa podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

INFORMACJE.jpgPrezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczącę projektu GPR odbędzie się 26 lipca 2016 r. o godz. 11 w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza.

INFORMACJE.jpgPrezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

INFORMACJE.jpgPrezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_rewitalizacja_konsultacje_rewitalizacja-114.jpg

Na podstawie Uchwały nr XXIII/264/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
W ramach dotychczasowych prac odbyło się spotkanie informacyjne  dotyczące harmonogramu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec w dniu 25 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta oraz przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące pogłębionych problemów i analizy potrzeb interesariuszy w dniu 31 maja 2016 r.

INFORMACJE.jpgOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2016 r.

Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych miasta poprzez wskazanie oczekiwanych przedsięwzięć. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk jest kładziony na działania  ukierunkowane bezpośrednio  na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszy na kwestie infrastrukturalne.

c_200_150_16777215_0_0_images_ikony_goloszenie.jpgOgłoszenie Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2016 r.

Na podstawie UCHWAŁY NR XXIII/264/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach prac przewiduje się następujące formy partycypacji społecznej i uczestnictwa interesariuszy:

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_rewitalizacja_rewita-114.jpg

20 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Rada wyznaczyła  obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w Gminie Miejskiej Bolesławiec mając na celu realizację procesu rewitalizacji. Wyznaczony obszar stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, technicznej, przestrzenno - funkcjonalnej i środowiskowej.  Obszar rewitalizacji stanowi 11 % powierzchni Gminy Miejskiej Bolesławiec i aktualnie jest zamieszkały przez 29,9 % mieszkańców.

INFORMACJE.jpgRaport z konsultacji społecznych: Pobierz

c_200_150_16777215_0_0_images_ikony_goloszenie.jpgNa podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowanej diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec i określonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.