pomoc-111.jpg

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny obywatelom Ukrainy będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 120 dni i będzie wypłacane z dołu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór poniżej), że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, które mieści się w budynku ratusza, ul. Rynek 41. Poniżej wniosek do pobrania. Wnioski dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec.

WNIOSEK

Ośwaidczenie wnioskodawcy

Oświadczenie zakwaterowanego

Klauzula Informacyjna