c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2023_07_Jakub_Maecki_na_stron.jpg

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy zaprasza na spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim - pisarzem, autorem m. in. „Dygotu”, „Rdzy”, „Święta ognia” oraz „Sąsiednich kolorów”.

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020: „ZDALNA SZKOŁA, OŚ.1. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU, DZIAŁANIE 1.1 WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU  O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

zdalna 

ZDALNA SZKOŁA wysokość grantu – 100.000 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec i Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego

W ramach projektu zakupiono:

36 szt.  zestawów komputerowych (tj. laptop 17,3 cala firmy  Lenovo , słuchawki, mysz i torbę)

25 szt. modemów (ruterów) w celu umożliwienia dostępu do internetu

25szt.  kart SIM w celu umożliwienia dostępu do internetu

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 3 sztuki,  karty SIM - 3 sztuki:

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 8 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

6) Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego - zestawy komputerowe - 3 sztuki,  modemy - 2 sztuki,  karty SIM - 2 sztuk:

 

 

 

 

 

 

 

zdalna2ZDALNA SZKOŁA +  wysokości  grantu  – 94.997,50 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec

W ramach projektu zakupiono 43 zestawy komputerowe (tj. laptop 15,7cala firmy  HP,  słuchawki, mysz i torbę)

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 9 sztuk, 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk, 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 13 sztuk, 

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 11 sztuk, 

 

 

 

 

 

 

 

KomputeryKomputery2

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2023_11_slajd_1_20_09.jpg

Miasto Bolesławiec zadeklarowało chęć uczestnictwa w programie Ciepłe Mieszkanie.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Miejska Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bolesławiec.pl


Nazwa podmiotu publicznego
Gmina Miejska Bolesławiec

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania:
https://bolesławiec.pl
Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:
Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-22
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących, powodem jest fakt, że Gmina Miejska Bolesławiec otrzymuje te materiały wideo od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklaracje sporządzono dnia 2021-01-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Rutyna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48756456400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):
Dariusz Rutyna
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 756456400
Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Siedziby Urzędu Miasta Bolesławiec:

1. Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41


Budynek Ratusza jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze. Najbliższe 2 miejsca postojowe znajdują się w odległości 100 metrów od budynku Urzędu. Gmina Miejska Bolesławiec zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.


2. Urząd Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1


Budynek biurowca jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W kabinie nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze. W pobliżu budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Gmina Miejska zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących. Na miejscu można skorzystać z usług tłumacza języka migowego, również on-line.


Sekcja z informacjami o aplikacjach:

Gmina miejsa Bolesławiec udostępnia następujące aplikacje mobilne:
Szczegóły TUTAJ

Prezentacja OKW - POBIERZ

Protokół szkoleniowy - POBIERZ

 Gdzie Głosować - mapa lokali wyborczych 

 

 

 

 

 

Więcej informacji : TUTAJ

Załóż profil zaufany na ePUAP

image001.jpg
 

Specustawa:

Serwis rządowy www.gov.pl:

Podatki:

Wsparcie ZUS:

Powiatowy Urząd Pracy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Usługi CEIDG online:

umwd

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy: Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców https://dolnoslaskipakiet.pl/

 

herb

Gmina Miejska Bolesławiec

W Bolesławcu bez opłaty targowej

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożeniem epidemicznego oraz ograniczeniami wprowadzanymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń i wynikającymi z tego stanu sytuacjami kryzysowymi, spełniając oczekiwania przedsiębiorców handlujących na targowiskach miejskich, Rada Miasta Bolesławiec uchyliła uchwałę wprowadzającą opłatę targową.

Na wniosek najemcy czynsze w lokalach użytkowych niższe

Rada dokonała zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Regulacja ma na celu zapewnienie większej elastyczności w określaniu minimalnych miesięcznych stawek czynszu bądź też obniżeniu aktualnie obowiązujących, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, wywołanych okolicznościami, których nie można było przewidzieć, tak jak stan zagrożenia epidemicznego czy stan epidemii, nawet w wysokości niższej niż koszt administrowania lokalem, jaki ponosi gmina, jako właściciel lokalu.

W związku z podjętą uchwałą w przygotowaniu jest zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zarządzenie umożliwi - na wniosek najemcy oraz po przedstawieniu wymaganych zaświadczeń - obniżenie czynszu do 1 zł (netto) za lokal użytkowy, z wyłączeniem garaży i pomieszczeń gospodarczych, o ile najemca spełni określone w zarządzeniu warunki. Zmiana wysokości czynszu najmu nie będzie obejmować innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją lokalu. Po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec, będzie możliwa korekta otrzymanych faktur.

W dniu 04.05.2020 r. Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Na wniosek najemcy istnieje możliwość obniżenia czynszu do 1 zł netto za lokal użytkowy za miesiąc: kwiecień i maj 2020 r.  w przypadku gdy najemca spełni określone  w zarządzeniu warunki.

Obniżenie czynszu -lokale użytkowe

Szczegółowych informacji udziela: Dział Lokalowo-Czynszowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

Edyta Kęsek – kierownik działu

tel. 75 644 0921

tel. 609 288 898

emeil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP z treścią zarządzenia: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=207445

Wniosek pobierz: TUTAJ

Formularz de minimis: TUTAJ

 

 

nawynos

 1. Opałkowa Chata

http://www.opalkowachata.pl/

75 644 62 62

https://www.facebook.com/OpalkowaChata/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kurna Chata

http://www.kurnachata.eu/

75 646 77 07

https://www.facebook.com/kurnachataboleslawiec/

 1. Gospoda Kruszyna

http://www.kruszyna.com.pl/

75 732 15 70

https://www.facebook.com/gospodakruszyna/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Season Bistro

797 748 434

 1. Bella Italia

http://www.bellaitalia.boleslawiec.pl/

75 765 93 21

https://www.facebook.com/BellaItaliaBoleslawiec/

 1. KOKO Sushi

http://www.kokusushi.pl/

794 218 888

https://www.facebook.com/KokuSushiBoleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pizzeria Willis

75 732 65 46

https://www.facebook.com/Pizzeria-Restauracja-Willis-210075835746661/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Bazylia Pizza i Pasta

https://www.bazyliaboleslawiec.pl/

574 442 888

https://www.facebook.com/bazyliaboleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dobra Pierogarnia

793 396 171

https://www.facebook.com/PierogarniaDobra/

 1. Antica

75 731 03 60

https://www.facebook.com/Anticarestauracja/

 1. Bistro 64

530 146 917

https://www.facebook.com/Bbistro64BOLESLAWIEC/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pizza & Kuchnia u Adama

574278777

https://www.facebook.com/pizzaikuchniauAdama/

 1. Kamionkowa Chata

601 568 580

https://www.facebook.com/Kamionkowachata/

 1. Chilli Milli

http://chillimili.pl/

690 645 546

https://www.facebook.com/ChilliMiliBoleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pierogarnia Pierożek

511 878 979

https://www.facebook.com/pierozekboleslawiec/

 1. Bar Bardzo Popularny Burger & Grill

http://barbardzopopularny.pl/

512 555 198

https://www.facebook.com/BarBardzoPopularny/

 1. Smażalnia u Jarka

75 700 50 22

https://www.facebook.com/SmazalniauJanka/

 1. Good Burger

http://www.goodburger.pl/

666 313 232

https://www.facebook.com/goodburgerbc/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Boleslavica Restauracja

75 782 23 10

https://www.facebook.com/boleslavicarestauracja/

 1. Joker

http://jokerboleslawiec.pl/

664 762 757

https://www.facebook.com/Joker-679388338791769/

 1. El Pablo

http://www.elpablo.pl/

782 829 882

https://www.facebook.com/Restauracja-El-Pablo-1615563825415005/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Obiady domowe ‘”u Dory”

699 961 872

https://www.facebook.com/Obiady-Domowe-u-Dory-220715361725185/

 1. Pizzeria Rafael

http://www.rafaell.boleslawiec.org/

75 732 65 63

 1. JAK W DYM

https://www.jak-w-dym.pl/

664 094 038

https://www.facebook.com/jakwdympizzaiwino/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pizzeria 105

http://www.105.pl/

889 889 105

https://www.facebook.com/pizzeria105boleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Retro naleśnikarnia

607 665 621

https://www.facebook.com/Retro-nale%C5%9Bnikarnia-237678807105845/

 1. Popular KEBAB

http://calayo.org/

609 459 522

https://www.facebook.com/Boleslawiec.pk/

 1. PASJA CAFE

576 085 091

https://www.facebook.com/Pasjacafebc/

 1. Lunch Service-Catering 

tel. 75 734 24 24, 660 409 103 

 1. Usługi cateringowe Pyszni

  http://pyszni.pl/

  tel. 796 441 232

 1. MATI Witamina

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  tel. 664 838 757

 1. Restauracja "Pod Wiaduktem"

  http://www.podwiaduktem.pl/

  tel.  666 828 815 


Jeżeli świadczysz usługi kateringowe a twojej gastronomii nie ma w naszym spisie, napisz do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA BARDZO WAŻNA INFORMACJA

 

Jeżeli przybyłeś z rejonów świata z utrzymującą się aktywnością koronawirusa, wywołującego chorobę SARS-COVID–19 i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

 • gorączka,
 • kaszel
 • duszność i problemy z oddychaniem

 to:

w pierwszej kolejności telefonicznie powiadom Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu (Sanepid) pod numerem telefonu nr: 75 732 32 46-47 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem całodobowym: 600 043 978 lub 514 413 460. Tam otrzymasz instrukcję co dalej robić.

lub pomijając SOR zgłoś się bezpośrednio na najbliższy Oddział Zakaźny szpitala,

Nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej !!!

Jeżeli po powrocie z tych rejonów nie wystąpiły u Ciebie powyższe objawy, to kontroluj przez kolejne 14 dni dwa razy dziennie swój stan zdrowia mierząc temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopochodnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Najbezpieczniej jak pozostaniesz w tym czasie w  domu.    

Przydatne Linki:

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2905-koronawirus-sars-cov-2-i-choroba-covid-19-co-musisz-wiedziec

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 
Nazwa programu:
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
Beneficjent
Powiat Bolesławiecki ( www.powiatboleslawiecki.pl )
Partnerzy projektu:
Landkreis Bautzen ( www.landkreis-bautzen.de ) Gmina Miejska Bolesławiec
Zadania projektowe:
 
Nowoczesne kształcenie zgodne z wymogami rynku pracy na transgranicznym obszarze
W ramach zadania przewidziano konferencję dotyczącą transgranicznego rynku pracy, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do sal i pracowni zlokalizowanych w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.
Wyrównywanie poziomu i warunków kształcenia specjalnego na transgranicznym obszarze Polski i Saksonii
W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcie związane z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych do nowej siedziby przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu.
Budowa systemu kształcenia zgodnego z potrzebami transgranicznego rynku pracy
W ramach zadania zaplanowano konferencję dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji projektowej planowanego do uruchomienia Zakładu Aktywności
Zawodowej w Bolesławcu oraz wizyty studyjne w tego rodzaju placówkach w Niemczech i Polsce.
Integracja kulturalna i sportowa młodzieży szkolnej transgranicznego obszaru Polski i Saksonii
W  ramach  zadania  zrealizowany  zostanie  cykl  spotkań  sportowo  kulturalnych  dla  dzieci      i młodzieży. W zadanie zaangażowany jest każdy z Partnerów projektu. Spotkania odbywać się będą z Polsce i w Niemczech.
Cel projektu:
Podniesienie warunków i jakości kształcenia oraz jego dostosowanie do warunków transgranicznego rynku pracy
Okres realizacji:
01 sierpnia 2018 – 31 lipca 2020
Wartość realizowanego projektu:
1 739 002,22 EURO
Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
916 946,90 EURO

 

 eUrząd Bolesławiec

boleslawiecOPIS:

Aplikacja eUrząd Bolesławiec zapewnia dostęp do spersonalizowanych powiadomień, dla mieszkańców miasta Bolesławiec.

 

appstore badge plgoogleplay badge pl

 


 
eUsługi SIP - System Informacji Przestrzennej
euslugi
 
Aplikacja mobilna zawiera zestaw podstawowych funkcjonalności, a w szczególności:

1) możliwość zmiany języków (min. na język angielski) za pomocą przycisku umieszczonego w widocznym miejscu przeglądarki,

2) możliwość geolokalizacji urządzenia na mapie,

3) aplikacja zawiera narzędzia: wyszukiwania, powiększania, pomniejszania i przesuwania, narzędzia identyfikacji,

4) możliwość przełączenia do innego zestawienia mapowego,

5) możliwość projekcji serwisów w różnych układach współrzędnych; w tym stosowane w Polsce układy współrzędnych: UTM, układ 1965, układ 1992, układ 2000, WGS 84 (4326) oraz WKID (102100). Lista wyboru układu zawierać będzie nazwy układów oraz oznaczenia EPSG,

6) możliwość wyszukania nieruchomości według miejscowości, ulic i adresów oraz numeru działki,

7) możliwość zapisania widoku mapy i wysłania go za pomocą poczty e-mail,

8) możliwość generowania karty nieruchomości zwierającej zbiór danych z CBD dla danej nieruchomości lub części danych wybranych przez użytkownika,

9) możliwość automatyzacji odczytywania informacji o obiektach poprzez bezpośrednie kliknięcie w wybrany obiekt na mapie,

10) możliwość wyświetlania treści bazy danych na mapie z podkładem tematycznym,

11) obsługę następujących urządzeń mobilnych: tablety, telefony.

appstore badge plgoogleplay badge pl

 

 


Łużyce-Bory

c_200_150_16777215_0_0_images_ikony_Luzyce-bory.pngOPIS:

Aplikacja mobilna „Łużyce-Bory” przybliża atrakcje pogranicza polsko – niemieckiego, prezentując w czytelny sposób dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Projekt obejmuje swym zasięgiem 5 gmin, w tym 4 leżące na trasie nowo powstałego szlaku rowerowego Łużyce - Bory (Gmina Bolesławiec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Miasto Bolesławiec) oraz saksońskiego miasta Bernsdorf z odnowionym parkiem Augusta Bebela.
Aplikacja zawiera kompleksowe informacje o trasach turystycznych (rowerowych i pieszych), obiektach i wydarzeniach. Wszystko to zostało uporządkowane według przejrzystych kategorii, które ułatwiają przeglądanie i wyszukiwanie interesujących treści. Są wśród nich opisy najciekawszych zabytków, miejsc związanych z historią, kulturą i przyrodą regionu, a także informacje praktyczne dotyczące miejsc odpoczynku, noclegów i gastronomii. Każdy obiekt uzupełniony został w dane teleadresowe oraz współrzędne, dzięki czemu w łatwy sposób można go zlokalizować na mapie i dostać się do niego (wykorzystując lokalizację gps).
Aplikacja została stworzona w języku polskim i niemieckim. Do jej prawidłowego działania nie jest potrzebne połączenie z internetem, a dane można zaktualizować w każdej chwili.

 appstore badge plgoogleplay badge pl


 SYNGEOS - Nasze Powietrze

c_200_150_16777215_0_0_images_ikony_logo-syngeos2x.png

OPIS:

Nasze Powietrze poinformuje Cię o bieżącym stanie powietrza w twojej okolicy. Nasza aplikacja bazuje na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Instytutu Ochrony środowiska, dzięki czemu, dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonych pm2,5 oraz pm10, w aplikacji sprawdzisz aktualną temperaturę wilgotność i ciśnienie.

 

 appstore badge plgoogleplay badge pl

 


AIRLY

airly

OPIS:

Airly dostarcza zaawansowane informacje na temat jakości powietrza.
Dzięki nim możesz świadomie podejmować decyzje dotyczące przebywania w miejscach, w których nasycenie substancji szkodliwych może być wysokie. Smog jest szkodliwy dla zdrowia, tym bardziej niebezpieczny, że niewidzialny.

 

appstore badge plgoogleplay badge pl

 


 ECOHARMONOGRAM

ecoharmOPIS:

Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmonogramu.
Eko-edykacja jest mocno akcentowana przez szereg funkcjonalności takich jak szczegółowe opisy co wrzucać a czego nie do poszczególnych pojemników/worków, szczegółowy opis gminnego PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunelnaych) oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwace odpadów mieszkaniec ma pod ręką odpowiedzi gdzie powinien wyrzucić konkretny odpad.

Aplikacja EcoHarmonogram to również zbiór innych cennych informacji np: z życia gminy czy aktuala jakość powietrza w okolicy.

 

 

 appstore badge plgoogleplay badge pl


 BLISKO

blisko

OPIS:

Aplikacja BLISKO, to nowoczesna wersja dawnej aplikacji Komunikator SISMS. Została stworzona po to, aby mieszkańcy mogli na bieżąco otrzymywać lokalne informacje od nadawców, takich jak urzędy gmin i miast, dostawcy prądu, wody czy internetu, bibliotek, domów kultury, lokalnych klubów sportowych, służb porządkowych np. straży pożarnej, policji i innych podmiotów, których podstawą działalności jest użyteczność publiczna.
Wpisz w BLISKO swoją miejscowość, aplikacja wyświetli Ci aktywnych nadawców z tego obszaru, a Ty zdecydujesz z jakich serwisów tematycznych będą mogli przesyłać do Ciebie informacje. Możesz wskazywać wiele miejscowości, jeżeli dołączą do nich nowi nadawcy, aplikacja powiadomi Cię o tym.

 
 
 

 appstore badge plgoogleplay badge pl