OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020: „ZDALNA SZKOŁA, OŚ.1. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU, DZIAŁANIE 1.1 WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU  O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

zdalna 

ZDALNA SZKOŁA wysokość grantu – 100.000 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec i Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego

W ramach projektu zakupiono:

36 szt.  zestawów komputerowych (tj. laptop 17,3 cala firmy  Lenovo , słuchawki, mysz i torbę)

25 szt. modemów (ruterów) w celu umożliwienia dostępu do internetu

25szt.  kart SIM w celu umożliwienia dostępu do internetu

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 3 sztuki,  karty SIM - 3 sztuki:

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 8 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

6) Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego - zestawy komputerowe - 3 sztuki,  modemy - 2 sztuki,  karty SIM - 2 sztuk:

 

 

 

 

 

 

 

zdalna2ZDALNA SZKOŁA +  wysokości  grantu  – 94.997,50 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec

W ramach projektu zakupiono 43 zestawy komputerowe (tj. laptop 15,7cala firmy  HP,  słuchawki, mysz i torbę)

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 9 sztuk, 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk, 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 13 sztuk, 

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 11 sztuk, 

 

 

 

 

 

 

 

KomputeryKomputery2

plakat2Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

 „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska/

Projekt cislo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
„Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis"
je
spolufinancována Evropskou unií prostredky Evropského

fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Jaroměř oraz Gminą Miejską Kłodzko.                              W ramach przedmiotowego projektu realizowane będą działania ukierunkowane na utworzenie w miastach partnerskich łącznie trzech centrów popularyzujących dawne rzemiosła. Centra będą utworzone w zabytkowych obiektach, w których planuje się przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych i adaptacyjnych budynków umożliwiających realizację projektu. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi powstanie trzech nowych centrów popularyzujących tematykę dawnych rzemiosł na istniejącym szlaku turystycznym „Via Fabrilis” łączącym polskie i czeskie ośrodki. Po stronie polskiej do szlaku dołączy Kłodzko, po stronie czeskiej Jaroměř. Wspólnie z partnerami w powstałych centrach organizowane będą warsztaty i wystawy, które przyczynią się do integrowania grup docelowych po obu stronach granicy. Partnerzy będą współpracować przy realizacji projektu w tym przy organizacji wystaw popularyzujących dawne rzemiosła a także przy promocji projektu. Nawiązane z partnerami oraz pozostałymi ośrodkami zlokalizowanymi na szlaku kontakty staną się początkiem kolejnych transgranicznych inicjatyw. Projekt znacząco wpłynie na integrację grup docelowych po obu stronach granicy, tworzenia trwałych powiazań                                 i struktur.

Okres realizacji projektu od 01.04.2019 r. do 31.12.2023 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 061 902,89 EUR,

Wnioskowane dofinansowanie: 763 163,05 EUR,

Wydatki kwalifikowalne:  897 838,89 EUR.

Dofinansowanie projektu w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Miejska Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bolesławiec.pl


Nazwa podmiotu publicznego
Gmina Miejska Bolesławiec

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania:
https://bolesławiec.pl
Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:
Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-22
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących, powodem jest fakt, że Gmina Miejska Bolesławiec otrzymuje te materiały wideo od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklaracje sporządzono dnia 2021-01-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Rutyna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48756456400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):
Dariusz Rutyna
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 756456400
Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Siedziby Urzędu Miasta Bolesławiec:

1. Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41


Budynek Ratusza jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze. Najbliższe 2 miejsca postojowe znajdują się w odległości 100 metrów od budynku Urzędu. Gmina Miejska Bolesławiec zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.


2. Urząd Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1


Budynek biurowca jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W kabinie nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze. W pobliżu budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Gmina Miejska zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących. Na miejscu można skorzystać z usług tłumacza języka migowego, również on-line.


Sekcja z informacjami o aplikacjach:

Gmina miejsa Bolesławiec udostępnia następujące aplikacje mobilne:
Szczegóły TUTAJ

Prezentacja OKW - POBIERZ

Protokół szkoleniowy - POBIERZ

 Gdzie Głosować - mapa lokali wyborczych 

 

 

 

 

 

Więcej informacji : TUTAJ

Załóż profil zaufany na ePUAP

image001.jpg
 

Specustawa:

Serwis rządowy www.gov.pl:

Podatki:

Wsparcie ZUS:

Powiatowy Urząd Pracy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Usługi CEIDG online:

umwd

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy: Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców https://dolnoslaskipakiet.pl/

 

herb

Gmina Miejska Bolesławiec

W Bolesławcu bez opłaty targowej

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożeniem epidemicznego oraz ograniczeniami wprowadzanymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń i wynikającymi z tego stanu sytuacjami kryzysowymi, spełniając oczekiwania przedsiębiorców handlujących na targowiskach miejskich, Rada Miasta Bolesławiec uchyliła uchwałę wprowadzającą opłatę targową.

Na wniosek najemcy czynsze w lokalach użytkowych niższe

Rada dokonała zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Regulacja ma na celu zapewnienie większej elastyczności w określaniu minimalnych miesięcznych stawek czynszu bądź też obniżeniu aktualnie obowiązujących, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, wywołanych okolicznościami, których nie można było przewidzieć, tak jak stan zagrożenia epidemicznego czy stan epidemii, nawet w wysokości niższej niż koszt administrowania lokalem, jaki ponosi gmina, jako właściciel lokalu.

W związku z podjętą uchwałą w przygotowaniu jest zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zarządzenie umożliwi - na wniosek najemcy oraz po przedstawieniu wymaganych zaświadczeń - obniżenie czynszu do 1 zł (netto) za lokal użytkowy, z wyłączeniem garaży i pomieszczeń gospodarczych, o ile najemca spełni określone w zarządzeniu warunki. Zmiana wysokości czynszu najmu nie będzie obejmować innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją lokalu. Po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec, będzie możliwa korekta otrzymanych faktur.

W dniu 04.05.2020 r. Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Na wniosek najemcy istnieje możliwość obniżenia czynszu do 1 zł netto za lokal użytkowy za miesiąc: kwiecień i maj 2020 r.  w przypadku gdy najemca spełni określone  w zarządzeniu warunki.

Obniżenie czynszu -lokale użytkowe

Szczegółowych informacji udziela: Dział Lokalowo-Czynszowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

Edyta Kęsek – kierownik działu

tel. 75 644 0921

tel. 609 288 898

emeil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP z treścią zarządzenia: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=207445

Wniosek pobierz: TUTAJ

Formularz de minimis: TUTAJ

 

 

nawynos

 1. Opałkowa Chata

http://www.opalkowachata.pl/

75 644 62 62

https://www.facebook.com/OpalkowaChata/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kurna Chata

http://www.kurnachata.eu/

75 646 77 07

https://www.facebook.com/kurnachataboleslawiec/

 1. Gospoda Kruszyna

http://www.kruszyna.com.pl/

75 732 15 70

https://www.facebook.com/gospodakruszyna/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Season Bistro

797 748 434

 1. Bella Italia

http://www.bellaitalia.boleslawiec.pl/

75 765 93 21

https://www.facebook.com/BellaItaliaBoleslawiec/

 1. KOKO Sushi

http://www.kokusushi.pl/

794 218 888

https://www.facebook.com/KokuSushiBoleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pizzeria Willis

75 732 65 46

https://www.facebook.com/Pizzeria-Restauracja-Willis-210075835746661/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Bazylia Pizza i Pasta

https://www.bazyliaboleslawiec.pl/

574 442 888

https://www.facebook.com/bazyliaboleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dobra Pierogarnia

793 396 171

https://www.facebook.com/PierogarniaDobra/

 1. Antica

75 731 03 60

https://www.facebook.com/Anticarestauracja/

 1. Bistro 64

530 146 917

https://www.facebook.com/Bbistro64BOLESLAWIEC/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pizza & Kuchnia u Adama

574278777

https://www.facebook.com/pizzaikuchniauAdama/

 1. Kamionkowa Chata

601 568 580

https://www.facebook.com/Kamionkowachata/

 1. Chilli Milli

http://chillimili.pl/

690 645 546

https://www.facebook.com/ChilliMiliBoleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pierogarnia Pierożek

511 878 979

https://www.facebook.com/pierozekboleslawiec/

 1. Bar Bardzo Popularny Burger & Grill

http://barbardzopopularny.pl/

512 555 198

https://www.facebook.com/BarBardzoPopularny/

 1. Smażalnia u Jarka

75 700 50 22

https://www.facebook.com/SmazalniauJanka/

 1. Good Burger

http://www.goodburger.pl/

666 313 232

https://www.facebook.com/goodburgerbc/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Boleslavica Restauracja

75 782 23 10

https://www.facebook.com/boleslavicarestauracja/

 1. Joker

http://jokerboleslawiec.pl/

664 762 757

https://www.facebook.com/Joker-679388338791769/

 1. El Pablo

http://www.elpablo.pl/

782 829 882

https://www.facebook.com/Restauracja-El-Pablo-1615563825415005/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Obiady domowe ‘”u Dory”

699 961 872

https://www.facebook.com/Obiady-Domowe-u-Dory-220715361725185/

 1. Pizzeria Rafael

http://www.rafaell.boleslawiec.org/

75 732 65 63

 1. JAK W DYM

https://www.jak-w-dym.pl/

664 094 038

https://www.facebook.com/jakwdympizzaiwino/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pizzeria 105

http://www.105.pl/

889 889 105

https://www.facebook.com/pizzeria105boleslawiec/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Retro naleśnikarnia

607 665 621

https://www.facebook.com/Retro-nale%C5%9Bnikarnia-237678807105845/

 1. Popular KEBAB

http://calayo.org/

609 459 522

https://www.facebook.com/Boleslawiec.pk/

 1. PASJA CAFE

576 085 091

https://www.facebook.com/Pasjacafebc/

 1. Lunch Service-Catering 

tel. 75 734 24 24, 660 409 103 

 1. Usługi cateringowe Pyszni

  http://pyszni.pl/

  tel. 796 441 232

 1. MATI Witamina

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  tel. 664 838 757

 1. Restauracja "Pod Wiaduktem"

  http://www.podwiaduktem.pl/

  tel.  666 828 815 


Jeżeli świadczysz usługi kateringowe a twojej gastronomii nie ma w naszym spisie, napisz do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA BARDZO WAŻNA INFORMACJA

 

Jeżeli przybyłeś z rejonów świata z utrzymującą się aktywnością koronawirusa, wywołującego chorobę SARS-COVID–19 i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

 • gorączka,
 • kaszel
 • duszność i problemy z oddychaniem

 to:

w pierwszej kolejności telefonicznie powiadom Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu (Sanepid) pod numerem telefonu nr: 75 732 32 46-47 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem całodobowym: 600 043 978 lub 514 413 460. Tam otrzymasz instrukcję co dalej robić.

lub pomijając SOR zgłoś się bezpośrednio na najbliższy Oddział Zakaźny szpitala,

Nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej !!!

Jeżeli po powrocie z tych rejonów nie wystąpiły u Ciebie powyższe objawy, to kontroluj przez kolejne 14 dni dwa razy dziennie swój stan zdrowia mierząc temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopochodnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Najbezpieczniej jak pozostaniesz w tym czasie w  domu.    

Przydatne Linki:

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2905-koronawirus-sars-cov-2-i-choroba-covid-19-co-musisz-wiedziec

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 
Nazwa programu:
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
Beneficjent
Powiat Bolesławiecki ( www.powiatboleslawiecki.pl )
Partnerzy projektu:
Landkreis Bautzen ( www.landkreis-bautzen.de ) Gmina Miejska Bolesławiec
Zadania projektowe:
 
Nowoczesne kształcenie zgodne z wymogami rynku pracy na transgranicznym obszarze
W ramach zadania przewidziano konferencję dotyczącą transgranicznego rynku pracy, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do sal i pracowni zlokalizowanych w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.
Wyrównywanie poziomu i warunków kształcenia specjalnego na transgranicznym obszarze Polski i Saksonii
W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcie związane z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych do nowej siedziby przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu.
Budowa systemu kształcenia zgodnego z potrzebami transgranicznego rynku pracy
W ramach zadania zaplanowano konferencję dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji projektowej planowanego do uruchomienia Zakładu Aktywności
Zawodowej w Bolesławcu oraz wizyty studyjne w tego rodzaju placówkach w Niemczech i Polsce.
Integracja kulturalna i sportowa młodzieży szkolnej transgranicznego obszaru Polski i Saksonii
W  ramach  zadania  zrealizowany  zostanie  cykl  spotkań  sportowo  kulturalnych  dla  dzieci      i młodzieży. W zadanie zaangażowany jest każdy z Partnerów projektu. Spotkania odbywać się będą z Polsce i w Niemczech.
Cel projektu:
Podniesienie warunków i jakości kształcenia oraz jego dostosowanie do warunków transgranicznego rynku pracy
Okres realizacji:
01 sierpnia 2018 – 31 lipca 2020
Wartość realizowanego projektu:
1 739 002,22 EURO
Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
916 946,90 EURO

 

 eUrząd Bolesławiec

boleslawiecOPIS:

Aplikacja eUrząd Bolesławiec zapewnia dostęp do spersonalizowanych powiadomień, dla mieszkańców miasta Bolesławiec.

 

appstore badge plgoogleplay badge pl

 


 
eUsługi SIP - System Informacji Przestrzennej
euslugi
 
Aplikacja mobilna zawiera zestaw podstawowych funkcjonalności, a w szczególności:

1) możliwość zmiany języków (min. na język angielski) za pomocą przycisku umieszczonego w widocznym miejscu przeglądarki,

2) możliwość geolokalizacji urządzenia na mapie,

3) aplikacja zawiera narzędzia: wyszukiwania, powiększania, pomniejszania i przesuwania, narzędzia identyfikacji,

4) możliwość przełączenia do innego zestawienia mapowego,

5) możliwość projekcji serwisów w różnych układach współrzędnych; w tym stosowane w Polsce układy współrzędnych: UTM, układ 1965, układ 1992, układ 2000, WGS 84 (4326) oraz WKID (102100). Lista wyboru układu zawierać będzie nazwy układów oraz oznaczenia EPSG,

6) możliwość wyszukania nieruchomości według miejscowości, ulic i adresów oraz numeru działki,

7) możliwość zapisania widoku mapy i wysłania go za pomocą poczty e-mail,

8) możliwość generowania karty nieruchomości zwierającej zbiór danych z CBD dla danej nieruchomości lub części danych wybranych przez użytkownika,

9) możliwość automatyzacji odczytywania informacji o obiektach poprzez bezpośrednie kliknięcie w wybrany obiekt na mapie,

10) możliwość wyświetlania treści bazy danych na mapie z podkładem tematycznym,

11) obsługę następujących urządzeń mobilnych: tablety, telefony.

appstore badge plgoogleplay badge pl

 

 


Łużyce-Bory

c_200_150_16777215_0_0_images_ikony_Luzyce-bory.pngOPIS:

Aplikacja mobilna „Łużyce-Bory” przybliża atrakcje pogranicza polsko – niemieckiego, prezentując w czytelny sposób dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Projekt obejmuje swym zasięgiem 5 gmin, w tym 4 leżące na trasie nowo powstałego szlaku rowerowego Łużyce - Bory (Gmina Bolesławiec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Miasto Bolesławiec) oraz saksońskiego miasta Bernsdorf z odnowionym parkiem Augusta Bebela.
Aplikacja zawiera kompleksowe informacje o trasach turystycznych (rowerowych i pieszych), obiektach i wydarzeniach. Wszystko to zostało uporządkowane według przejrzystych kategorii, które ułatwiają przeglądanie i wyszukiwanie interesujących treści. Są wśród nich opisy najciekawszych zabytków, miejsc związanych z historią, kulturą i przyrodą regionu, a także informacje praktyczne dotyczące miejsc odpoczynku, noclegów i gastronomii. Każdy obiekt uzupełniony został w dane teleadresowe oraz współrzędne, dzięki czemu w łatwy sposób można go zlokalizować na mapie i dostać się do niego (wykorzystując lokalizację gps).
Aplikacja została stworzona w języku polskim i niemieckim. Do jej prawidłowego działania nie jest potrzebne połączenie z internetem, a dane można zaktualizować w każdej chwili.

 appstore badge plgoogleplay badge pl


 SYNGEOS - Nasze Powietrze

c_200_150_16777215_0_0_images_ikony_logo-syngeos2x.png

OPIS:

Nasze Powietrze poinformuje Cię o bieżącym stanie powietrza w twojej okolicy. Nasza aplikacja bazuje na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Instytutu Ochrony środowiska, dzięki czemu, dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonych pm2,5 oraz pm10, w aplikacji sprawdzisz aktualną temperaturę wilgotność i ciśnienie.

 

 appstore badge plgoogleplay badge pl

 


AIRLY

airly

OPIS:

Airly dostarcza zaawansowane informacje na temat jakości powietrza.
Dzięki nim możesz świadomie podejmować decyzje dotyczące przebywania w miejscach, w których nasycenie substancji szkodliwych może być wysokie. Smog jest szkodliwy dla zdrowia, tym bardziej niebezpieczny, że niewidzialny.

 

appstore badge plgoogleplay badge pl

 


 ECOHARMONOGRAM

ecoharmOPIS:

Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmonogramu.
Eko-edykacja jest mocno akcentowana przez szereg funkcjonalności takich jak szczegółowe opisy co wrzucać a czego nie do poszczególnych pojemników/worków, szczegółowy opis gminnego PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunelnaych) oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwace odpadów mieszkaniec ma pod ręką odpowiedzi gdzie powinien wyrzucić konkretny odpad.

Aplikacja EcoHarmonogram to również zbiór innych cennych informacji np: z życia gminy czy aktuala jakość powietrza w okolicy.

 

 

 appstore badge plgoogleplay badge pl


 BLISKO

blisko

OPIS:

Aplikacja BLISKO, to nowoczesna wersja dawnej aplikacji Komunikator SISMS. Została stworzona po to, aby mieszkańcy mogli na bieżąco otrzymywać lokalne informacje od nadawców, takich jak urzędy gmin i miast, dostawcy prądu, wody czy internetu, bibliotek, domów kultury, lokalnych klubów sportowych, służb porządkowych np. straży pożarnej, policji i innych podmiotów, których podstawą działalności jest użyteczność publiczna.
Wpisz w BLISKO swoją miejscowość, aplikacja wyświetli Ci aktywnych nadawców z tego obszaru, a Ty zdecydujesz z jakich serwisów tematycznych będą mogli przesyłać do Ciebie informacje. Możesz wskazywać wiele miejscowości, jeżeli dołączą do nich nowi nadawcy, aplikacja powiadomi Cię o tym.

 
 
 

 appstore badge plgoogleplay badge pl

 

Luzyce-BoryZ aplikacją mobilną nie zgubisz się na szlaku

Szlaki rowerowe i turystyczne to nie tylko pas równej nawierzchni, ale to wszystko co jej towarzyszy. Wszyscy rowerzyści, rolkarze i w ogóle turyści wiedzą, że największą przyjemnością poza przebywaniem na świeżym powietrzu, oczywistym „wiatrem we włosach” jest także możliwość zwiedzania okolic, poznania dotychczas nieodkrytych lub mijanych obojętnie obiektów, za którymi kryją się ciekawe historie.

W tym też celu została stworzona aplikacja mobilna na platformy iOS i Android „Łużyce-Bory”.

Ten mobilny przewodnik przybliża atrakcje pogranicza polsko – niemieckiego, prezentując w czytelny sposób dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego regionu.

Aplikacja wraz ze stroną luzycebory.pl powstały w ramach transgranicznego projektu "Łużyce–Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, realizowanego przez pięć gmin: Gminę Bolesławiec, Gminę Warta Bolesławiecka, Gminę Osiecznica, Gminę Miejską Bolesławiec oraz partnera niemiecki – Miasto Bernsdorf.

Aplikacja zawiera kompleksowe informacje o trasach turystycznych (rowerowych i pieszych), obiektach i wydarzeniach. Wszystko to zostało uporządkowane według przejrzystych kategorii, które ułatwiają przeglądanie i wyszukiwanie interesujących treści. Są wśród nich opisy najciekawszych zabytków, miejsc związanych z historią, kulturą i przyrodą regionu, a także informacje praktyczne dotyczące miejsc odpoczynku, noclegów i gastronomii. Każdy obiekt uzupełniony został w dane teleadresowe oraz współrzędne, dzięki czemu w łatwy sposób można go zlokalizować na mapie i dostać się do niego (wykorzystując lokalizację gps).

Aplikacja została stworzona w języku polskim i niemieckim. Do jej prawidłowego działania nie jest potrzebne połączenie z internetem, a dane można zaktualizować w każdej chwili.

Zapraszamy zatem do odwiedzenia strony luzycebory.pl , pobrania aplikacji „Łużyce-Bory” i aktywnego odkrywania na nowo być może jeszcze nieznanych zakątków naszego regionu.

c_200_150_16777215_0_0_images_LB-wkladka.jpg

appstore badge pl

googleplay badge pl

c_200_150_16777215_0_0_images_parp.png

c_200_150_16777215_0_0_images_ikony_UWAGA.jpgW dniu 2 listopada 2018 r. Urząd Miasta Bolesławiec będzie nieczynny! 

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Rok Szkolny 2017/2018

 1. Wyprawka szkolna 2017

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 11 września 2017 r.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Uwagi:

 1. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabo słyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych.

Zakup materiałów edukacyjnych nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 1. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

Dla uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach II-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN.

do kwoty 175 zł

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

do kwoty 225 zł

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia.

do kwoty 390 zł

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego.

do kwoty 445 zł

 
Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 11 września 2017 r.
  Wzór wniosku - do pobrania na dole strony
  Wniosek będzie dostępny również  w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
 1. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego

inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną lub Ministra Obrony Narodowej, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz przekazuje ją prezydentowi do 12 września 2017 r.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 Wymagane dokumenty:

 • Wniosek

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.


Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników;   

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali
w roku szkolnym 2017/2018 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec
(www.um.boleslawiec.pl/).

 

 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro , pokój nr 309
w terminie do 15 września 2017r

 Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 930.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest  zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 1. rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bolesławiec,
 3. którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.480 zł (rocznie),
 4. którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
 2. a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 3. b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 4. c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
 5. d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazd do „zielonej szkoły”, wyjściach  (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 6. e) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz
  słuchaczom, o których mowa w § 3 ust. 3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,
 8. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, 
  na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 Za nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:

 1. okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny,
 2. odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,
 3. podręczniki i lektury do klasy , do której nie uczęszcza stypendysta,
 4. opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochrona w szkole, ubezpieczenie ucznia,

 wyżywienie w szkole.

 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

 1. Wniosek o stypendium szkolne należy składać do Wydziału Społecznego przy
  pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro III, pokój nr 309 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Bolesławiec bądź w Biurze Obsługi Interesanta. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w Załącznik nr 1 lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
  z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
  dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
 3. a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 4. b) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 5. c)  zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,
 6. d) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 7. e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 9. g) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 10. h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku
  dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

3.Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

  Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty
  z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy
  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć
  za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Zasiłek Szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Załącznik nr 1 - http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=180795

Załącznik nr 2 - http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=180794

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach
Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro -III, pok.
nr 309,  w godz.: od 7.30 – 17,00 (poniedziałek), 7,30-15,30 ( wtorek, środa, czwartek),                   7,30-14,00 (piątek), tel. nr +48 75 645 65 68

 

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2017_konkurspracamgr_Herb_Miasta_Bolesławiec.jpg    c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2017_konkurspracamgr_logo_ministra_2.jpg

W 2006 roku Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman ogłosił pierwszą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polce oraz poza jej granicami. Za nami jest już dziesięć edycji powyższego konkursu.

W tym roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem honorowym powyższy konkurs. Warto zaznaczyć, iż zarówno dla laureatów konkursu, jak i promotorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia XI edycji konkursu oraz do wzięcia w nim udziału.

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE KONMKURSOWE .pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA - .doc

KARTA ZGŁOSZENIOWA - .pdf

 


Do 31 października 2017 roku wpłynęły tylko cztery prace spełniające warunki formalne. Zgodnie z regulaminem konkursu określającego minimalną ilością złożonych prac spełniających wymogi formalne na pięć, Prezydent Miasta Bolesławiec podjął decyzję o przedłużeniu naboru w ramach XI edycji Konkursu do 31 października 2018 roku oraz rozszerzenia grupy osób uprawnionych do złożenia prac o osoby, które obronią prace w roku akademickim 2017/2018. 

W związku z powyższym rozstrzygnięcie XI edycji przedmiotowego konkursu nastąpi do 28 grudnia 2018 roku.


 

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_informacja_wnioski.jpg

 

PRZYDATNE INFORMACJE


- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- MOPS Bolesławiec

 

 • Zapowiedź warsztatów z informacją o naborze uczestników na portalu Istotne.pl

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/nxF/wolne-miejsca-na-warsztaty-z-kasia-wilk-i-marta-podulka

 • Zapowiedź warsztatów z informacją o naborze uczestników na stronie internetowej organizatora

http://bok.boleslawiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:roz%C5%9Bpiewany-amfiteatr&catid=7&Itemid=101

 • informacja o rozpoczętych warsztatach i zapowiedź koncertów:

http://bok.boleslawiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2065:polsko-niemieckie-warsztaty-wokalne&catid=16:newsytop&Itemid=101

 • Koncercie Finałowym utworzono wydarzenie na profilu FB ośrodka kultury:

https://www.facebook.com/events/1388195681271461/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

 • Informacja na stronie UM Bolesławiec

https://bolesławiec.pl/miasto/index.php?option=com_content&view=article&id=1070:talenty-wokalne-w-amfiteatrze-przy-ul-tyrankiewicz%C3%B3w&catid=9:informacje-rzecznika&Itemid=125

 • tekst zlecony na portalu Istotne.pl

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/nUx/talenty-w-amfiteatrze-przy-tyrankiewiczow

 • Express bolesławiecki

http://www.otoboleslawiec.pl/news.php?id=100529&tytul=talenty-wokalne-w-amfiteatrze-przy-ul-tyrankiewiczow

 • tekst zlecony na portalu  Bolec.Info

http://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=18119

 • zapowiedź koncertu w Amfiteatrze na portalu Istortne.pl

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/n0P/koncert-mlodych-wokalistow-z-marta-podulka

 • informacja w bolesławieckiej telewizji

http://boleslawiec.tv/wideo/wydarzenia-6-lipca-2017

 • informacja o przeniesieniu koncertu ze względu warunki pogodowe

https://bok.boleslawiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2070:2017-06-koncert-odwo%C5%82any&catid=7&Itemid=101

 • relacja z koncertów finałowych

https://bok.boleslawiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2071:podw%C3%B3jny-fina%C5%82&catid=7&Itemid=101

https://bolesławiec.pl/miasto/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:podsumowanie-polsko-niemieckich-warsztat%C3%B3w-wokalnych&catid=9&Itemid=125

http://www.otoboleslawiec.pl/news.php?id=100600&tytul=podwojny-final