Polna 4 dz 451 7 ewid 

Lokal

przy 

ul. Polnej

Lokal nr

5

Pow. lok.

32,79 m2

Cena

wywoławcza :

95.000 zł

 Przetarg

27 sierpnia 2020 r.

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.2.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz  Zarządzenia Nr 105/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Polnej Nr 4 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego –

Prezydent Miasta Bolesławiec 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Polnej Nr 4 w Bolesławcu wrazze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

Polna 4 dz 451 7 pogl  Polna 4 dz 451 7 mpzp  Polna 4 dz 451 7 ort  Polna 4 dz 451 7 rzut 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 5 znajduje się w budynku przy ul. Polnej Nr 4 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 451/7o powierzchni 0.0136 ha (obręb 9). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00019539/3.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007r., działka Nr 451/7 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem A-MWs4: tereny zabudowy wielorodzinnej.

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, siedziby urzędów. Budynek mieszkalny pięciokondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej.  Stopień  zużycia  technicznego  budynku - niski. Budynek po termomodernizacji i remoncie dachu.

Opis lokalu: 
- położony na I piętrze budynku; 
- skład: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka - o łącznej powierzchni 32,79 m2; 
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 6/100;
- ściany: tynki cementowo - wapienne, w znacznej części zbite, w łazience płytki ceramicznez licznymi ubytkami;
- podłogi: beton, w kuchni szczątkowo płytki ceramiczne;
- stolarka okienna: okna zespolone PCV; drzwi: wewnętrznych brak;
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa (licznik gazowy zdjęty); ogrzewanie CO, zasilane z sieci miejskiej;
- funkcjonalność: przeciętna;
- stopień zużycia technicznego: bardzo wysoki – lokal kwalifikuje się do generalnego remontu. 
Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 11.00 w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec,I piętro).

CENA WYWOŁAWCZAdo I przetargu       - 95.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł) 

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 6/100 – stanowi 1,64 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej w przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.) – sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.  

Wadium – 15.000,-zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 24 sierpnia 2020r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 24 sierpnia 2020r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 24 sierpnia 2020r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne winny posiadać aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej;
- podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2278);
- z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal 
w dniu 06 sierpnia 2020r. w godz. od 14.30  do 15.00.


Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106).