Spokojna dz 5 35 ewid 

Działka

w rejonie ulic:

Al. Tysiąclecia

Spokojnej

Dz. nr

5/35

 Pow. dz.

0.0021 ha

Cena

wywoławcza :

10.000 zł

Przetarg

06 października 2020 r.

godz. 10.00

MiG-VI.6840.2.5.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t.Dz. U. z 2014r. poz.1490 ) oraz  Zarządzenia Nr 211/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 02 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu w rejonie ulic: Alei Tysiąclecia i Spokojnej  – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
położonej w rejonie ulic: Alei Tysiąclecia i Spokojnej w Bolesławcu (obręb 14) 
– wpisanej w księdze wieczystej Nr JG1B/00015131/5, bez obciążeń na rzecz osób trzecich – z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem transportu i łączności – garażem.

 

1. Działka niezabudowana nr 5/35 o pow. 0.0021 ha.

 Spokojna dz 5 35 5 36 5 37 5 38 pogl  Spokojna dz 5 35 mpzp  Spokojna dz 5 35 ort

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza ( brutto) do I przetargu wynosi  – 10.000 zł 

Wadium w gotówce wynosi                                        –    2.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według stawki aktualnej, obecnie 23%. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.  

2. Działka zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Bolesławiec w rejonie ulic: Alei Tysiąclecia i Spokojnej, w pobliżu centralnej strefy miasta. Grunt leży  w pobliżu utwardzonej drogi w strefie pełnego uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się nieruchomości z zabudową garażową, szeregową. Z pozostałych stron znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty handlowe i usługowe, przystanki komunikacji miejskiej.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działki nr 5/19 i nr 5/34 od strony Alei Tysiąclecia. 
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr XXIII/177/2012 z dnia 30 maja 2012 r.  – działka przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej  – symbol z planu : D-MWs.
4. Nabywca zobowiązany jest zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania  działki oraz na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy.

PRZETARG 
odbędzie się w dniu 06 października 2020 roku o godz. 10.00
w sali 113, Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec-I piętro).

WARUNKIEM wzięcia udziału w PRZETARGU jest : wniesienie wadium w pieniądzu ze wskazaniem numeru działki – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. 0/ Bolesławiec numer: 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 02 października 2020 roku, tak aby w dniu 02 października 2020 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Bolesławiec po dniu 02 października  2020 roku nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi w terminie 3 dni  od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazane konto uczestnika.  Prezydent Miasta Bolesławiec jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na nabycie przedmiotowej nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca w/w nieruchomości  w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia  aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – „biurowiec”- I piętro, pokój nr 109, tel.645-65-17. Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej UM Bolesławiec www. boleslawiec. eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).