Ekonomiczna dz 560 ewid 

Działka

przy

ul. Ekonomicznej

Dz. nr 

560

Pow. dz.

3.8249  ha

Cena

wywoławcza :

1.900.000 zł

Przetarg

26 listopada 2020 r.

godz. 11.00

MiG-V.6840.1.73.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490), zarządzenia Nr 342/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu w rejonie ul. Ekonomicznej w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oraz zarządzenia nr 52/2020 z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 560, położonej w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, Zarządzenia nr 221/2020 z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 560, położonej w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do  sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy w rejonie ulicy Ekonomicznej, oznaczonej jako działka nr 560 o pow. 3.8249 ha, obręb 0004, o użytku RIVa – 1.7044 ha, RIVb – 1.6721 ha i RIIIb – 0.4484 ha –  z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową.    

Przedmiotowa działka gruntu nr 560 leży w granicach specjalnej strefy ekonomicznej regulowanej przepisami ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2017r, poz. 1010). Zarządzającemu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” tj. Spółce pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przysługiwało będzie prawo pierwokupu stosowanie do treści art. 8 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1010).

Ekonomiczna dz 560 pogl  Ekonomiczna dz 560 mpzp  Ekonomiczna dz 560 ort a

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do III przetargu wynosi – 1.900.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                              350.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT.23% Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej, łącznie z podatkiem VAT.

Przetarg
odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 19 lutego 2020r., II przetarg ogłoszony na dzień 09 lipca 2020r. - oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 23 listopada 2020r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 23 listopada 2020r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 23 listopada 2020r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec w rejonie ulicy Ekonomicznej. Dostępność komunikacyjna dobra, przy drodze głównej asfaltowej. Działka bezpośrednio sąsiaduje z torami kolejowymi, od północnego wschodu sąsiaduje z zabudowanymi działkami nr 54/2 oraz 55/2 (PKP Energetyka), od północy i południowego wschodu z drogami. Teren działki częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu przepisy obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. .Dz. U. z 2018r. poz. 1614). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą Nr LIII/502/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej w Bolesławcu – działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, zieleń urządzoną.
Dla terenu oznaczonego symbolem 2Pp ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – od gazociągu średniego ciśnienia gA150 od linii rozgraniczających z terenami kolejowymi, będącymi terenami zamkniętymi od linii rozgraniczających ulic 2KDp-D, od pozostałych linii rozgraniczających terenu oraz projektowanych linii 110 kV.

Przez teren działki przebiega gazociąg średniego ciśnienia (gA150), sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Na działce posadowione są także słupy oświetleniowe. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Kw nr JG1B/00014912/7 założonej dla obrębu 0004 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.


Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami Przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Wydziału Środowiska o wydanie zezwolenia na wyłącznie gruntów z produkcji rolniczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t,. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108).