Dolne Młyny 26 dz 195 14 ewid 

Lokal mieszkalny

przy 

ul. Dolne Młyny 26

Lok. nr 

2

Pow. lok.

37,20 m2

Cena

wywoławcza :

85.000 zł

 Przetarg

22 października 2020 r.

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.1.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz  Zarządzenia Nr 190/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Dolne Młyny Nr 26 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Dolne Młyny Nr 26 w Bolesławcu wrazze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 

Dolne Młyny 26 dz 195 14 pogl  Dolne Młyny 26 dz 195 14 mpzp  Dolne Młyny 26 dz 195 14 ort  Dolne Młyny 26 dz 195 14 rzut a

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku przy ul. Dolne Młyny Nr 26 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 195/14 o powierzchni 0.0601 ha (obręb 4).  Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00024079/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007r., działka Nr 195/14 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem B-MWs3: tereny zabudowy wielorodzinnej.
Nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, tor kolejowy. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień  zużycia  technicznego  budynku - wysoki.

Opis lokalu: 
- położony na parterze budynku; 
- skład: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka - o łącznej powierzchni 37,20 m2; 
- pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 3,02 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 16/100;
- ściany: tynki cementowo wapienne malowane, tapety;
- podłogi: wykładzina PCV, płytapilśniowa;
- stolarka okienna: okna drewniane, skrzynkowe; drzwi: typowe, drewniane pełne;
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna; ogrzewanie: CO zasilane z pieca na paliwo stałe (piec zlokalizowany w piwnicy );
- funkcjonalność: niska;
- instalacja CO wykonana z rur stalowych instalowanych na ścianach, grzejniki stare, żeliwne;
- stopień zużycia technicznego: bardzo wysoki - lokal kwalifikuje się do generalnego remontu;wszystkie elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany. Stan instalacji nieznany.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 22 października 2020r. o godz. 11.00
w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec,I piętro).

 

CENA WYWOŁAWCZA do I przetargu       - 85.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł) 

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 16/100 – stanowi 13,08 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.) – sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.  

Wadium – 15.000,-zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 19 października 2020r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 19 października 2020r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 19 października 2020r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne winny posiadać aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej;
- podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278);
- z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 07 października 2020r.
w godz. od 14.30 do 15.00.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym w zawiadomieniu miejscu i terminie, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106).