Obrońców Westerplatte dz 228 4 ewid

Garaż

przy

ul. Obrońców 

Westerplatte

Dz. nr 

228/4

Pow.

użytkowa

garażu

15,24 m2

 Cena

wywoławcza :

14.000 zł

Przetarg

10 listopada 2020 r.

godz. 10.00

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. Urz. z 2014r. poz. 1490) oraz  Zarządzenia Nr 173/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte  w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku transportu i łączności – garażu – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i  Zarządzenia  Nr 296/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 września 2020r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem transportu i łączności – garażem, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży – w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem transportu i łączności - garażem stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
położonej przy ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu (obręb - 11)  – wpisanej w księdze wieczystej Nr JG1B/00015122/9.

Obrońców Westerplatte dz 228 4 pogl  Obrońców Westerplatte dz 228 4 mpzp  Obrońców Westerplatte dz 228 4 ort

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis nieruchomości : Działka nr 228/4 o pow. 0.0021 ha, zabudowana budynkiem transportu i łączności – garażem, położona jest przy ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu.  Grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie pełnego uzbrojenia.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną,  przystanki komunikacji miejskiej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

2. Na działce nr 228/3 zostanie ustanowiona służebność drogowa, zapewniająca działce 228/4 dostęp do drogi publicznej. Oprócz wylicytowanej ceny nieruchomości Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 228/3 w kwocie 100 zł (netto) wraz z należnym podatkiem VAT w stawce 23%, tj. 23 zł.


3. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Niewielka część budynku garażowego przekracza granice działki nr 228/4 i posadowiona jest na działce nr 113.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: F-MN1  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej..

4. Opis budynku garażowego: Budynek transportu i łączności – garaż wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
- wolnostojący,
- dach - stropodach płaski o konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych,
- pokrycie – papa,
- elewacja – tynk cementowo-wapienny,
- stolarka drzwiowa – drzwi wrota wjazdowe z desek,
- instalacje – brak.

Ogólny stan techniczny zużycia bardzo wysoki.
- powierzchnia użytkowa garażu – 15,24 m 2

Cena nieruchomości zabudowanej do  II przetargu wynosi  – 14.000 zł 
Na cenę składają się: cena gruntu w udziale – 25,97% oraz cena budynku garażowego w udziale – 74,03 %. Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu ceny gruntu i ceny garażu.Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.2174 ze zmian.) – cena gruntu wraz z budynkiem garażowym zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.

Wadium w gotówce wynosi   –  2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  zł).
I –szy przetarg wyznaczony był na dzień 10 września 2020r. -  zakończył się wynikiem negatywnym.

 

PRZETARG 
odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 roku o godz. 10.00
w sali 113, Urzędu Miasta Bolesławiec  przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec-I piętro).

WARUNKIEM  wzięcia  udziału w PRZETARGU jest : wniesienie wadium w pieniądzu  ze wskazaniem nieruchomości – na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. 0/ Bolesławiec numer: 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 06 listopada 2020 roku, tak aby w dniu  06 listopada 2020 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec po wymienionym wyżej terminie  nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości, 
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem  ustalenia osobowości prawnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne) – winny  posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  ( j.t. Dz. U. z 2017r., poz.2278). Osoby biorące udział w przetargu winny okazać  dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać garaż w dniu 22 października 2020 r.
w godzinach od 14.30  do godz. 15.00.

Prezydent Miasta Bolesławiec jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  w  miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi, a przeprowadzony przetarg uczyni niebyłym. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – „biurowiec”- I piętro, pokój nr 109, tel.645-65-17. Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej UM Bolesławiec www. boleslawiec. pl – przetargi   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.