Kościuszki 38 3 ewid  Działka

przy

ul. Kościuszki

 Dz. nr 

38/3

Pow. dz.

2.4488  ha

Cena

wywoławcza :

3.700.000 zł

Przetarg

10 grudnia 2020 r.

godz. 11.00

 MiG-V.6840.1.38.2020
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 288/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 38/3, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 38/3 o pow. 2.4488 ha, obręb 0004, o użytku Bp – 0.0050 ha, PsV – 2.3912 ha, W – 0.0526 ha –  z przeznaczeniem pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowę usługową.    

Kościuszki 38 1 2 3 4 5 pogl  Kościuszki 38 3 mpzp  Kościuszki 38 3 ort

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do I przetargu wynosi – 3.700.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                          700.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT.23% Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej, łącznie z podatkiem VAT.

Przetarg
odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 07 grudnia 2020r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 07 grudnia 2020r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 07 grudnia 2020r. nie zostaną dopuszczone do udziału   w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Bolesławiec przy drodze wojewódzkiej nr 297 w kierunku Zielonej Góry. Dostępność komunikacyjna dobra, drogą  asfaltową. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej znajduje się market budowlany "Mrówka". Od strony północnej tereny niezagospodarowane oraz grunty leśne.
Teren działki częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu przepisy obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą Nr XX/225/2020 z dnia 29 lipca 2020r. – działka przeznaczona jest pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowę usługową – symbol z planu I-AG2. 
a) przeznaczenie podstawowe m. innymi:
- tereny aktywności gospodarczej, rozumianej jako zakłady przemysłowe, obiekty i urządzenia produkcyjne, logistyki, transportu, składowania i magazynowania oraz pozostałej działalności usługowej i handlowej, w tym rzemieślniczej, 
- dla terenu  I-AG2 - wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m²; 
b) przeznaczenie uzupełniające m. innymi: 
- urządzenia i obiekty towarzyszące, zieleń, 
- lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW obejmujących wyłącznie systemy fotowoltaiczne oraz słoneczne systemy grzewcze.

Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KW nr JG1B/00014848/7 założonej dla obrębu 0001 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami
Przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Wydziału Środowiska o wydanie zezwolenia na wyłącznie gruntów z produkcji rolniczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.
Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108).