Zabobrze dz 65 4 ewid 

Działka

przy

ulicy

Zabobrze

Dz. nr 

65/4

Pow. dz.

0.2346 ha

 Cena

wywoławcza :

190.000 zł

Przetarg

04 lutego 2021 r.

godz. 11.00

MiG-V.6840.1.15.2020           
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490 ze zm.), zarządzenia Nr 127/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 65/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia Nr 369/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 65/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego,-

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze, oznaczonej jako działka nr 65/4 o pow. 0.2346 ha, o użytku RV, obręb: 0005 – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.   

Zabobrze dz 65 4 pogl  Zabobrze dz 65 4 mpzp  Zabobrze dz 65 4 ort

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza (brutto) do II przetargu wynosi – 190.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                           35.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg
odbędzie się w dniu 04 lutego 2021 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 01 lutego 2021r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 01 lutego 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 01 lutego 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Nieruchomość położona jest w zachodniej peryferyjnej części miasta Bolesławiec, w pobliżu drogi wylotowej z miasta w kierunku Zgorzelca. Dostępność komunikacyjna dobra, drogą asfaltową. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzewienie. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta w Bolesławcu, uchwałą nr XVIII/226/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku – działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - symbol z planu : G-MN/U4.

Przez teren działki przebiega sieć energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w księdze wieczystej KW nr JG1B/00022204/0 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Wydziału Środowiska o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji  rolniczej.  

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. 
Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108).