Staszica 43 dz 217 2 ewid 

Lokal

przy

ulicy

Staszica 43

 

Lokal nr 

11

 

Pow. lokalu

36,44 m2

 

Cena

wywoławcza :

95.000 zł

 
Przetarg

18 lutego 2021 r.

godz. 11.00

 

MiG-VIII.6840.4.6.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 311/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 września 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Staszica Nr 43 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego –

Prezydent Miasta Bolesławiec 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Staszica Nr 43 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

Staszica 43 dz 217 2 pogl  Staszica 43 dz 217 2 mpzp  Staszica 43 dz 217 2 ort  Staszica 43 dz 217 2 rzut

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 11 znajduje się w budynku przy ul. Staszica Nr 43 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 217/2o powierzchni 0.0358 ha (obręb 3). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00021474/6.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr XXXIV/290/01 z dnia 27 marca 2001r., działka Nr 217/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MW: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (osiedle im. Staszica). Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Stopień  zużycia  technicznego  budynku przeciętny. Budynek po termomodernizacji i remoncie dachu.

Opis lokalu: 
- położony na parterze budynku; 
- skład: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka - o łącznej powierzchni 36,44 m2; 
- pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 2,27 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 5/100;
- ściany: tynki cementowo wapienne malowane, podłogi: wykładzina PCV, stara klepkaparkietowa; stolarka okienna: zespolona PCV; instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna; ogrzewanie: piecowe (1 piec kaflowy);
- funkcjonalność: niska; 
- stopień zużycia technicznego: bardzo wysoki - elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany, powłoki malarskie stare i zabrudzone, podłogi zniszczone w stopniu kwalifikującym je do wymiany, stolarka drzwiowa stara i zniszczona.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 18 lutego 2021r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, IV piętro).


CENA WYWOŁAWCZA do I przetargu       - 95.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł) 

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 5/100 – stanowi 2,44 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.  

Wadium - 15.000,-zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 15 lutego 2021r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 15 lutego 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 15 lutego 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne winny posiadać aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej;
- podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278); z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 03 lutego 2021r.
w godz. od 14.30 do 15.00

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. 

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym w zawiadomieniu miejscu i terminie, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106).