mlyn ewid

 

Budynek

przy

ulicy

Garncarskiej

Dz. nr 

79/2


Pow. dz.

0.0454 ha


Cena

wywoławcza :

187.000 zł

Przetarg

09 marca 2021 r.

godz. 11.00

MIG-VI.6840.2.20.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. Urz. z 2014r. poz.1490), Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Garncarskiej Nr 16 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku dawnego młyna gospodarczego z parterowym budynkiem pomocniczym – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg   ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  budynkiem dawnego młyna gospodarczego
z parterowym budynkiem pomocniczym, położonej przy ul. Garncarskiej Nr 16 w Bolesławcu.

 

mlyn pogl  mlyn mpzp  mlyn orto  rzut 541x802  pow. użytkowa młyn 418x275   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości:  
1. Działka nr 79/2 o pow. 0.0454 ha, położona przy ul. Garncarskiej Nr 16 w Bolesławcu(obręb 8) - zabudowana budynkiem pełniącym dawniej funkcję młyna gospodarczego z budynkiem pomocniczym ( podręczny warsztat, magazyn). Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, posiada urządzoną księgę wieczystą  Kw nr JG1B/00014967/7. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Strefa pełnego uzbrojenia wraz z przyłączami do budynku. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta  położona  jest w terenie oznaczonym  symbolem G-MU5- zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej podstawowej. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Opis budynku: 
- budynek dawnego młyna z parterowym budynkiem pomocniczym powstał w drugiej połowie XIX wieku.
Budynek główny posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, ogrzewanie piecem w pomieszczeniu socjalno-biurowym na parterze.

Konstrukcja budynku: ławy fundamentowe kamienne, zawilgocone. Ściany konstrukcyjne w piwnicach oraz  częściowo do poziomu piętra z piaskowca, powyżej z cegły. Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana płatwiowo-słupowo-kleszczowa. Dach kryty dachówką (nowa po wymianie). Nad przybudówką stropodach płaski drewniany, kryty papą. Belki stropowe oparte są na ścianach i płatwiach. Komin murowany w pomieszczeniu socjalno-biurowym otynkowany. Stolarka okienna w całym budynku drewniana, nietypowa, w złym stanie technicznym. Otwory okienne od zewnątrz okratowane i osiatkowane. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i  wewnętrzna  drewniana do renowacji lub wymiany. Tynk zewnętrzny cementowy, cokół kamienny. Tynki zniszczone, odparzone i zawilgocone. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne w niewielkiej części obiektu. Na większości powierzchni brak tynków. Istniejące tynki do wymiany, zawilgocone, skorodowane i odparzone. Nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Budynek wymaga znacznych nakładów remontowych.


Budynek o powierzchni użytkowej – 371,75 m 2, na   którą składa się powierzchnia parteru, I piętra i II piętra (poddasza). Dodatkową powierzchnię stanowią piwnice.- parter: pomieszczenie biurowo-socjalne, hala, pomieszczenie techniczne - łącznie: 151,85m2   - I piętro: hala, pomieszczenie techniczne – łącznie – 136,89 m 2- II piętro (poddasze): hala, pomieszczenie techniczne – łącznie - 83,01 m 2 

3. Budynek  znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków – ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku:  bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji. Forma, kształt i obramienia otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie podlega zachowany oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków ( wykluczony podział międzyszybowy).

4. Cena nieruchomości zabudowanej do I przetargu wynosi  -  187.000 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)Wadium w gotówce  -   30.000 zł
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

PRZETARG     
odbędzie się w dniu 09 marca 2021 roku o godz. 11.00  
w sali nr 113  Urzędu Miasta Bolesławiec  przy Pl. Piłsudskiego nr 1
(biurowiec – I p.)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:- wpłacenie wadium w gotówce ze wskazaniem nieruchomości  - na konto Urzędu Miasta Bolesławiec : PKO  Bank Polski S.A. 0/Bolesławiec nr : 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 05 marca 2021 roku.  Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu  05 marca 2021r. środki pieniężne znajdowały  się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu po dniu 05 marca 2021r. nie zostaną dopuszczone  do udziału w przetargu.


W przetargu mogą brać udział :
-  osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości,
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego  celem ustalenia osobowości prawnej,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne)-winny posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz.2278 ze zm.).

Zainteresowani  wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać nieruchomość w dniu 18 lutego 2021r.
w godzinach od 14.30 do godz. 15.00

Prezydent Miasta Bolesławiec jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przeprowadzony przetarg uczyni niebyłym. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zmian) – sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.   
Regulamin przetargu dostępny  w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec –„ biurowiec” – I p., pokój nr 109, tel. (645-65-17). Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na  stronie internetowej UM Bolesławiec  www.boleslawiec.pl – przetargi oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.