Kościuszki 560 2 ewid  Działka 

przy 

ul. Ekonomicznej

 Dz. nr 

  560/2  

Pow. działki

0.5594 ha

Cena wywoławcza

465.000 zł

Przetarg

24 sierpnia 2021 r.

godz. 10.30

MiG-XII.6840.1.25.2021
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 560/2, położonej w Bolesławcu w rejonie ul. Ekonomicznej w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy w rejonie ulicy Ekonomicznej, oznaczonej jako działka nr 560/2 o pow. 0.5594 ha, obręb 0004, o użytku RIVa – z przeznaczeniem pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i baz.

Ekonomiczna dz 560 pogl  Kościuszki 560 2 mpzp  Kościuszki 560 2 ort

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowa działka gruntu nr 560/2 leży w granicach specjalnej strefy ekonomicznej regulowanej przepisami ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1670). Zarządzającemu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” tj. Spółce pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przysługiwało będzie prawo pierwokupu stosowanie do treści art. 8 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1670).

Cena wywoławcza (brutto) do I przetargu wynosi – 465.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                        90.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT 23% Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej, łącznie z podatkiem VAT.

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 10.30
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 20 sierpnia 2021r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 20 sierpnia 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 20 sierpnia 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ulicy Ekonomicznej. Dostępność komunikacyjna dobra, przy drodze asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. Teren działki częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu przepisy obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą Nr LIII/502/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej w Bolesławcu – działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, 

W przypadku stwierdzenia na działce sieci uzbrojenia podziemnego, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KW nr JG1B/00014912/7 założonej dla obrębu 0004 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec. Przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Wydziału Środowiska o wydanie zezwolenia na wyłącznie gruntów z produkcji rolniczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. 

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515. Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).