Kościuszki 560 3 ewid  Działka 

przy 

ul. Ekonomicznej

 Dz. nr 

  560/3  

Pow. działki

2.6096 ha

Cena wywoławcza

2.026.000 zł

Przetarg

24 sierpnia 2021 r.

godz. 11.00

MiG-XII.6840.1.26.2021
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 124/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 560/3, położonej w Bolesławcu w rejonie ul. Ekonomicznej w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy w rejonie ulicy Ekonomicznej, oznaczonej jako działka nr 560/3 o pow. 2.6096 ha, obręb 0004, o użytku RIIIb-0.4484 ha, RIVa-0.4891 ha, RIVb-1.6721 ha – z przeznaczeniem pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i baz.

Ekonomiczna dz 560 pogl  Kościuszki 560 3 mpzp  Kościuszki 560 3 ort

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowa działka gruntu nr 560/3 leży w granicach specjalnej strefy ekonomicznej regulowanej przepisami ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1670). Zarządzającemu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” tj. Spółce pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przysługiwało będzie prawo pierwokupu stosowanie do treści art. 8 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1670).

 

Cena wywoławcza (brutto) do I przetargu wynosi – 2.026.000 zł

Wadium w gotówce wynosi -                                          400.000 zł

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT 23% Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej, łącznie z podatkiem VAT.

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 113 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, I piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 20 sierpnia 2021r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 20 sierpnia 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 20 sierpnia 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Bolesławiec przy ulicy Ekonomicznej. Dostępność komunikacyjna dobra, przy drodze asfaltowej. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową.Teren działki częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Wycinkę drzew można prowadzić w oparciu przepisy obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą Nr LIII/502/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej w Bolesławcu – działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz oznaczona na rysunku planu symbolem – 2 Pp z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego obejmującego: usługi, obiekty budowalne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny punkt zasilania, tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi, obiekty budowalne i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu w tym stacje paliw, 

Przez teren działki przebiega gazociąg średniego ciśnienia (gA150) oraz napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na działce posadowione są dwie czterosłupowe konstrukcje energetyczne. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. W przypadku stwierdzenia na działce innych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nieruchomość gruntowa wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KW nr JG1B/00014912/7 założonej dla obrębu 0004 - prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości gruntowej, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy oraz wykonać niezbędne dla projektowanej zabudowy elementy uzbrojenia technicznego. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec. Przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu Wydziału Środowiska o wydanie zezwolenia na wyłącznie gruntów z produkcji rolniczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed przetargiem:

- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umową spółki cywilnej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej.
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialne potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515. Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).