Piaskowa 10 lok 2 

Lokal

mieszkalny 

przy 

ul. Piaskowej 10

  Lok. nr 

  2 

Pow. lok.

51,68 m2

Cena wywoławcza

210.000 zł

Przetarg

09 września 2021 r.

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.12.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 116/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Piaskowej Nr 10 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego –

 

Prezydent Miasta Bolesławiec 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Piaskowej Nr 10
w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku przy ul. Piaskowej Nr 10 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 164/9o powierzchni 0.0126 ha (obręb 9). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00018447/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr XLII/351/09 z dnia 26 sierpnia 2009r., działka Nr 164/9 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem A-MS3: tereny zabudowy śródmiejskiej.
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze, szkoła, dworzec PKS, targowisko miejskie. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Stopień zużycia technicznego budynku przeciętny. 

 

Piaskowa 10 lok 2 pogl  Piaskowa 10 lok 2 mpzp  Piaskowa 10 lok 2 ort  Piaskowa 10 lok 2 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis lokalu: 
- położony na pierwszym piętrze budynku; 
- skład: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka o łącznej powierzchni 51,68 m2; 
- pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 4,38 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 17/100; 
- ściany: tynki gipsowe, gładkie, w łazience w części płytki ceramiczne;
- podłogi: panele podłogowe, w łazience płytki ceramiczne; stolarka okienna: zespolona, PCV;
- stolarka drzwiowa: typowa, z przeszkleniem;
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa; ogrzewanie: CO zasilane z pieca na paliwo stałe (piec zlokalizowany w kuchni);
- funkcjonalność: przeciętna; - stopień zużycia technicznego lokalu niski, lokal po remoncie.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 09 września 2021r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec,IV piętro).

 


CENA WYWOŁAWCZA do I przetargu       - 210.000,- zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) 

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 17/100 – stanowi 2,58 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 685 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.  

 

Wadium - 40.000,-zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 

 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr  04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 06 września 2021r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 06 września 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 06 września 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne winny posiadać aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej;
- podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278); z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal 
w dniu 24 sierpnia 2021r. w godz. od 14.30 do 15.00

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. 

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym w zawiadomieniu miejscu i terminie, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej ( Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)