Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ewid

Lokal

mieszkalny 

przy 

ul. Kutuzowa nr 11

  Lok. nr 

2

Pow. lok.

77,97 m2

 Cena wywoławcza

189.000 zł

Przetarg

23 września 2021 r.

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.9.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Zarządzenia Nr 51/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego oraz Zarządzenia Nr 224/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego –

Prezydent Miasta Bolesławiec 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

Oznaczenie nieruchomości:

Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 pogl  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 mpzp  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ort  Kutuzowa nr 11 lok 2 rzut

 

 

 

 

 

 


Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 199/16 o powierzchni 0.0238 ha (obręb 9). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00024207/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr XLII/351/09 z dnia 26 sierpnia 2009r., działka Nr 199/16 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem A-MS9: tereny zabudowy śródmiejskiej.Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, w pobliżu Rynku. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty handlowe i usługowe, muzeum.Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej.  Stopień  zużycia  technicznego budynku przeciętny. 

Opis lokalu: 
- położony na pierwszym piętrze budynku,
- skład: 2 pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka, wc, pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni 77,97 m2; 
- pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 20,44 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 18/100; 
- ściany: tynki cementowo – wapienne malowane, płytki ceramiczne;
- podłogi: wykładzina PCV, płyta pilśniowa;
- stolarka okienna: PCV zespolona; drzwi: typowe, drewniane, pełne (stare);
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa; brak ogrzewania - funkcjonalność: niska; 
- stopień zużycia technicznego lokalu wysoki, elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany, stolarka drzwiowa stara i wypaczona, tynki nierówne, miejscami odspojone od podłoża, występują ubytki, podłogi stare uginające się, na ścianach ślady zawilgocenia.
Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 


Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 29 czerwca 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium.

 

II  PRZETARG
odbędzie się w dniu 23 września 2021r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec,IV piętro).

 

CENA WYWOŁAWCZAdo II przetargu    - 189.000,- zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) 

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 18/100 – stanowi 4,33 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu z ceny uzyskanej w przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.  

Wadium - 30.000,-zł  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 20 września 2021r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 20 września 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 20 września 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział :
- osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne winny posiadać aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej;
- podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278); z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. 
Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 15 września 2021r.
w godz. od 14.30 do 15.00

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym w zawiadomieniu miejscu i terminie, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)