Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ewid 

Lokal

mieszkalny 

przy 

ul. Kutuzowa nr 11

Lok. nr 

3

Pow. lok.

57,40 m2

Cena wywoławcza

135.000 zł

Przetarg

30 września 2021 r.

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.10.2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Zarządzenia Nr 52/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego oraz Zarządzenia Nr 225/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego –

Prezydent Miasta Bolesławiec 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

Oznaczenie nieruchomości:

Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 pogl  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 mpzp  Kutuzowa nr 11 lok 2 i 3 ort  Kutuzowa nr 11 lok 3 rzut

 

 

 

 

 

 

 


Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku przy ul. Kutuzowa Nr 11 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 199/16o powierzchni 0.0238 ha (obręb 9). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00024207/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr XLII/351/09 z dnia 26 sierpnia 2009r., działka Nr 199/16 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem A-MS9: tereny zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, w pobliżu Rynku. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty handlowe i usługowe, muzeum. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej.  Stopień zużycia technicznego budynku przeciętny. 

Opis lokalu: 
- położony na drugim piętrze budynku (poddaszowym),
- skład: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc na korytarzu o łącznej powierzchni 57,40 m2; 
- pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 16,09 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 13/100; 
- ściany: tynki cementowo – wapienne malowane;
- podłogi: wykładzina PCV, płyta pilśniowa, deski; stolarka okienna: okna połaciowe (stare);
- drzwi: typowe, drewniane, pełne (stare);
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa; brak ogrzewania (są stare grzejniki, ale bez źródła zasilania )
- funkcjonalność: niska; 
- stopień zużycia technicznego lokalu wysoki, elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany, stolarka drzwiowa stara i wypaczona, tynki nierówne, miejscami odspojone od podłoża, występują ubytki, podłogi stare uginające się, na ścianach ślady zawilgocenia.
Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 08 lipca 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ oferent który wpłacił wadium nie zgłosił się na przetarg.


II  PRZETARG
odbędzie się w dniu 30 września 2021r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec,IV piętro).

 

CENA WYWOŁAWCZA do II przetargu      - 135.000,- zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) 

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 13/100 – stanowi 4,40 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.  

Wadium -  20.000,-zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 27 września 2021r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 27 września 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 27 września 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne winny posiadać aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej;
- podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278);
- z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.


Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 22 września 2021r.
w godz. od 14.30 do 15.00.


Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym w zawiadomieniu miejscu i terminie, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514. Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)