Ogrodowa 2 lok 8 ewid.jpg 

Lokal

mieszkalny 

przy 

ul. Ogrodowej nr 2

Lok. nr 

8

Pow. lok.

31,30 m2

Cena wywoławcza

99.000 zł

Przetarg

26 października 2021 r.

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.1.2021
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 200/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 2 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego -

Prezydent Miasta Bolesławiec 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 2 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

Oznaczenie nieruchomości:

Ogrodowa 2 lok 8 pogl.jpg  Ogrodowa 2 lok 8 mpzp.jpg  Ogrodowa 2 lok 8 ort.jpg  Ogrodowa 2 lok 8 rzut

 

 

 

 

 

 

 


Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 8 znajduje się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 2 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 242o powierzchni 0.0181 ha (obręb 9). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00011937/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr VIII/89/2019 z dnia 26 czerwca 2019r., działka Nr 242 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem A-MS2: tereny zabudowy śródmiejskiej.Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ruchliwa droga, dworzec PKP. Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień  zużycia  technicznego budynku przeciętny. 

Opis lokalu: 
- położony na drugim piętrze budynku; 
- skład: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój o łącznej powierzchni 31,30 m2; 
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 4/100; 
- ściany: tynki cementowo - wapienne, malowane, w łazience płytki ceramiczne;
- podłogi: wykładzina PCV, klepka parkietowa;
- stolarka okienna: zespolona, drewniana;
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa; ogrzewanie piecowe (1 piec kaflowy w pokoju)
- funkcjonalność: przeciętna; 
- stopień zużycia technicznego lokalu wysoki, niemal wszystkie elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 


I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 26 października 2021r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec,IV piętro).

 

CENA WYWOŁAWCZAdo I przetargu      - 99.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) 

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 4/100 – stanowi 2,01 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej w przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 685 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.  

Wadium - 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 21 października 2021r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 21 października 2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 21 października 2021r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport); osoby prawne winny posiadać aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej; podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278); z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu potwierdzenie wniesienia wadium.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.


Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 06 października 2021r.
w godz. od 14.30 do 15.00


Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym w zawiadomieniu miejscu i terminie, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 ( I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej ( Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)