Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ewid

Lokal

położony 

przy ulicy

 Komuny

 Paryskiej nr 15  

   Lokal    

nr 4 

Pow. lokalu  

41,40 m2 

Cena

  wywoławcza:  

169.000,00

Przetarg

  31 marca 2022 r.  

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.5.2020


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Nr 367/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego  

Prezydent Miasta Bolesławiec
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 

 

Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 pogl  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 mpzp  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ort  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 59/16 o powierzchni 0.0144 ha (obręb 9). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00020669/3.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r., działka Nr 59/16 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej  (symbol z planu: A-MS11).  Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W § 7 pkt 2 i 3 uchwały dla budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu zostały ustalone nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta.
W sąsiedztwie: staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień  zużycia  technicznego budynku wysoki.

 

Opis lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- położony na pierwszym piętrze budynku;

- skład: 1 pokój, kuchnia, garderoba, wc na korytarzu  - o łącznej powierzchni 41,40 m2;

- pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 3,34 m2 ;

- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 18/100;

- ściany: tynki cementowo - wapienne malowane, w kuchni płytki ceramiczne ; podłogi: wykładzina PCV, panele podłogowe; stolarka okienna: zespolona PCV; instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna; ogrzewanie piecowe (1 piec kaflowy );

- funkcjonalność: niska;

- stopień zużycia technicznego lokalu bardzo wysoki, elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany, powłoki malarskie stare i zabrudzone, podłogi zniszczone w stopniu kwalifikującym je do wymiany, stolarka drzwiowa stara i zniszczona.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza

(zł)

169.000,00

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 18/100 - stanowi 4,40 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 685 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. 

Wadium wniesione w pieniądzu, stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

30.000,00

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

1.690,00

 

I PRZETARG
odbędzie się w dniu 31 marca 2022r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, IV piętro).

 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr  04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 28 marca 2022r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 28 marca 2022 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 28 marca 2022r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.


Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 16 marca 2022 r.
w godz. od 14.30 do 15.00

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
- pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa;
- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Opłaty notarialne i sądowe związane ze sporządzeniem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514. Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec - w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)


Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bolesławiec 

Ograniczenia dotyczące sposobu poruszania się uczestników przetargu/oferentów na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec podczas przetargów na sprzedaż nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego. 

1. Każdy z uczestników przetargu po wejściu do budynku Urzędu Miasta Bolesławiec (biurowiec, wejście od strony Placu Piłsudskiego), zobowiązany jest do: 
a) przebywania w masce, dezynfekcji dłoni. Płyny do dezynfekcji udostępnione będą przez Urząd Miasta Bolesławiec, 
b) złożenia oświadczenia*, iż nie został objęty przymusową kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, 
c) złożenia oświadczenia*, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nie jest zarażony, nie zachodzą przesłanki do podejrzenia go o zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, a w szczególności oświadczenia, iż w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z chorym, zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2 lub nie przebywał w bliskim otoczeniu takich osób. 

2. Na sali, w której odbywa się przetarg, mogą przebywać wyłącznie osoby które: 
a) są pracownikami Urzędu Miasta Bolesławiec związanymi z organizowanym przetargiem,
b) są uczestnikami przetargu, tj. złożyły stosowne dokumenty, o których mowa w warunkach przetargu i których tożsamość została potwierdzona poprzez okazanie dowodu osobistego/paszportu. 

3. Po wejściu na salę uczestnicy przetargu zobowiązani są do zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu pomiędzy sobą.
* druk oświadczenia udostępniony zostanie przez Urząd Miasta Bolesławiec.