Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ewid 

Lokal

położony 

 przy ulicy

Komuny Paryskiej

nr 15

Lokal

mieszkalny

nr 5

Powierzchnia

lokalu: 

58,37 m2

Cena 

wywoławcza:

161.000,00

Przetarg

14 lipca 2022 r. 

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.2.2021

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), Zarządzenia Nr 366/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego oraz Zarządzenia Nr 133/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego – w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego

 

Prezydent Miasta Bolesławiec
O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 

Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 pogl  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 mpzp  Komuny Paryskiej nr 15 lok 4 i 5 ort  Komuny Paryskiej nr 15 lok 5 rzut

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 59/16 o powierzchni 0.0144 ha (obręb 9).

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00020669/3.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r., działka Nr 59/16 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej  (symbol z planu: A-MS11).  Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W § 7 pkt 2 i 3 uchwały dla budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu zostały ustalone nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta.
W sąsiedztwie: staromiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
i usługowa. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień  zużycia  technicznego budynku wysoki.

 

Opis lokalu

- położony na drugim piętrze ( poddaszu ) budynku;

- skład: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze  -
o łącznej powierzchni 58,37 m2 ; w lokalu nie ma łazienki ( korzystanie
z wc znajdującego się na klatce schodowej w częściach wspólnych nieruchomości );

- pomieszczenia przynależne -dwie piwnice o łącznej powierzchni 3,94 m2  ( I - o pow. 2,19 m2 i II - o pow. 1,75 m2 );

- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 26/100;

- ściany: tynki cementowo - wapienne malowane, w przedpokoju płytki ceramiczne, panele ścienne ; podłogi: deski podłogowe; stolarka okienna: zespolona, PCV, 1 okno połaciowe; instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna;

- ogrzewanie: CO opalane paliwem stałym (piec w przedpokoju);
- funkcjonalność: niska;

- stopień zużycia technicznego lokalu wysoki, elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany, powłoki malarskie stare i zabrudzone, stolarka drzwiowa stara i zniszczona.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec
 i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza do II przetargu (zł)

161.000,00

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 26/100 - stanowi 4,9 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. 

Wadium wniesione w pieniądzu, stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

30.000,00

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

1.610,00

 

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 07 kwietnia 2022r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

II  PRZETARG
odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, IV piętro).

 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 11 lipca 2022r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 11 lipca 2022 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 11 lipca 2022r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 05 lipca 2022 r.
w godz. od 14.30 do 15.00

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
- pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa;
- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Opłaty notarialne i sądowe związane ze sporządzeniem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu,warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 ( I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec - w Biuletynie Informacji Publicznej ( Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)