dz 949 9 ewid hotel

Działka

położone przy

Pl. ks. J. Popiełuszki

Działka nr

949/9

 

Pow. działki:

0.3362 ha


Cena 
wywoławcza:

 1.800.000,00 zł 

Przetarg

28 grudnia 2022 r. 

godz. 10.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, ze zmianami: Dz. U. z 2021 r. poz. 815 oraz z 2022 r. poz. 1846), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021r. poz. 2213) oraz zarządzenia Nr 241/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat, nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 949/9,
stanowiąca własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

położona w Bolesławcu w obrębie 0009 miasta Bolesławiec, przy Placu ks. Jerzego Popiełuszki – z przeznaczeniem pod budowę hotelu. 

 

dz 949 9 pogl hotel  dz 949 9 mpzp hotel  dz 949 9 ort hotel

 

 

 

 

 

 

 

POZYCJA 1

Nr działki

 949/9

Powierzchnia (ha)

0.3362

Położenie

Pl. ks. Jerzego Popiełuszki, obręb: 0009 miasta Bolesławiec

Użytek gruntowy

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp)

Nr KW

JG1B/00018074/8 – zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0009.

 

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość oddawana jest w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na budowę hotelu.

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec przy Placu ks. Jerzego Popiełuszki. Działka ma regularny kształt zbliżony do kwadratu. Teren nierówny, w centralnej części wyniesiony ponad poziom drogi. Przy południowej granicy działki stroma skarpa. Teren częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Grunt leży przy utwardzonej, oświetlonej drodze o nawierzchni asfaltowej.

Zgodnie z pismem nr ZI-XII.7230.6.25.2022.TS zjazd na działkę nr 949/9 z drogi gminnej ul. I. Łukasiewicza możliwy będzie przy spełnieniu następujących warunków:

- zjazd, łącznie z ewentualnymi łukami prowadzącymi, powinien być zlokalizowany na odcinku od ostatniego miejsca postojowego przeznaczonego do parkowania równoległego do granicy obecnej dz. nr 949/9 i 949/8, na wysokości, wymalowanej na kostce betonowej, powierzchni wyłączonej z ruchu;

- ze względu na dużą różnicę terenu pomiędzy dz. nr 949/9 a jezdnią ul. Łukasiewicza (skarpa o wysokości ok. 2,5 - 2,7 m), przyszły zjazd będzie musiał być wcięty w skarpę i zgodnie z obowiązującymi przepisami jego pochylenie podłużne powinno być dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd będzie przecinał, jednak nie większe niż 5,0%.

W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej zlokalizowany jest hotel, a przy nim kompleks basenowy "ORKA". Od strony południowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze, a za nim tereny rekreacyjne.

Nieruchomość położona jest w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną,  kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną.

Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielem sieci ewentualnych zmian przebiegu sieci, jej rozbudowy i finansowania tych robót, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo, gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielem sieci warunków finansowych zmiany przebiegu sieci, to będzie miał obowiązek uzgodnić z każdym właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu, pod którą przebiega dana sieć, na warunkach rynkowych.

W przypadku stwierdzenia na działce innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej.

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest ze strony informacyjnej usług przeglądania WMS, prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Tut. Urząd jest w posiadaniu archiwalnych map wskazujących, że przedmiotowa nieruchomość była zabudowana. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że w gruncie znajdują się pozostałości fundamentów i piwnic, jednakże tut. Urząd nie posiada żadnej wiedzy na ten temat.

Sposób zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość oddaje się w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na wybudowanie hotelu, spełniającego poniższe wymagania:
1) architektura dostosowana stylem i wysokością zabudowy do zabudowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie,
2) minimalna liczba kondygnacji - 4, jednak wysokość zabudowy nie większa niż 18 m,
3) hotel musi posiadać minimum 35 pokoi hotelowych,
4) dopuszcza się zróżnicowane formy geometrii dachów,
5) ustala się obowiązek budowy parkingu podziemnego stanowiącego minimum 80% wszystkich miejsc parkingowych zlokalizowanych w granicach terenu,
6) ustala się obowiązek budowy parkingu nadziemnego i miejsc postojowych w formie przyulicznych zatok stanowiących maksimum 20% wszystkich miejsc postojowych zlokalizowanych w granicach terenu,
7) dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
8) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie przylegających do siebie działek gruntu,
9) należy zastosować współczesne rozwiązania materiałowe oparte między innymi na: profilach stalowych, aluminiowych, kamiennych okładzinach elewacyjnych, przeszkleniach strukturalnych i detalach ze stropów lekkich,
10) zakazuje się wznoszenia budynków nie posiadających przeszkleń w elewacjach zewnętrznych,
11) dojazd odbywać się będzie z ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd (ul. Łukasiewicza),
12) należy zapewnić stanowiska postojowe, w tym parkingi terenowe i garaże, w ilości nie mniejszej niż:
- 1 miejsce na każde 2 miejsca noclegowe w hotelu,
- 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde kolejne 25 miejsc parkingowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce w przypadku parkingów o liczbie miejsc większej niż 10,
13) obowiązuje zastosowanie rozwiązań architektonicznych zapewniających estetyczny wgląd na dachy zespołu zabudowy z otaczających budynków o wysokościach przekraczających sześć kondygnacji naziemnych, w tym:
a) stosowanie wysokiej jakości materiałów, budowlanych, w tym okładzin kamiennych, szkła, aluminium, blachy tytanowej oraz drewna,
b) przesłonięcie części technicznych budynków,
c) przeszkleń i tarasów z zielenią.

Ponadto w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy uwzględnić szczególną dbałość o reprezentacyjny charakter poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni (place, chodniki, aleje) z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów (takich jak naturalny kamień, kostka granitowa), wyposażenie w elementy małej architektury (takie jak atrakcyjne w formie plastycznej siedziska, ławki, latarnie, ogrodzenia, gazony, rzeźby, pomniki i fontanny). Elewację budynku należy wyeksponować poprzez odpowiednią iluminację.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/245/08 z dnia 29 października 2008 roku,  – działka przeznaczona jest pod obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2 – symbol z planu A-UC.

1. Symbol terenu – A-UC.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w rozumieniu przepisów odrębnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią,
2) przeznaczenie równorzędne:
a) usługi sportu i rekreacji, w tym sale fitness, siłownie, kryte baseny, hale sportowe, lodowiska, kręgielnie, zespoły odnowy biologicznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
b) zabudowa śródmiejska, w tym apartamenty mieszkalne lokalizowane powyżej pierwszej kondygnacji,
c) gastronomia i usługi, w tym drobne usługi dla ludności, administracja i telekomunikacja,
d) hotelarstwo, w tym budynki zamieszkania zbiorowego oraz restauracje i sale konferencyjne
e) biura,
f) bankowość,
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia komunikacji, w tym: drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia, place i rampy,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Granice terenów pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - określa się granicę terenu pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, tożsamą z granicami terenu wyznaczoną liniami rozgraniczającymi, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu Kulturowego:
1) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 „Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec” - wody podziemne podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej,
2) w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych należy zawiadomić niezwłocznie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
3) ewentualny nadzór archeologiczny oraz ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową będą prowadzone przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.

6. Wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:

1) wyznacza się obszar przestrzeni publicznej obejmujący teren wyznaczony linia elewacji budynków oraz linią rozgraniczająca terenu,

2) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy uwzględnić:
a) szczególną dbałość o reprezentacyjny charakter poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni (place, chodniki, aleje) z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów (takich jak naturalny kamień, kostka granitowa),
b) wyposażenie w elementy małej architektury (takie jak atrakcyjne w formie plastycznej siedziska, ławki, latarnie, ogrodzenia, gazony, rzeźby i pomniki, fontanny),
c) eksponowanie elewacji budynków poprzez odpowiednią iluminację,
d) zachowanie czystości poprzez rozmieszczenie właściwej ilości pojemników na śmieci oraz stosowanie powłok anty-graffiti na parterowej części elewacji budynków,
3) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych: o treściach niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz działalnością gospodarczą i administracyjną, prowadzoną w istniejących na tym terenie budynkach,
4) zakazuje się umieszczania na elewacjach budynków anten (szczególnie parabolicznych anten TV) – budynki należy wyposażać w zbiorcze systemy odbiorcze umieszczane na dachu budynku lub w innych, niewyeksponowanych miejscach),
5) dopuszcza się umieszczanie:
a) tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znaku graficznego firmy mieszczącej się w budynku,
b) szyldów reklamowych w pasie międzygzymsowym, nad parterem obiektu,
6) tablice informacyjne umieszczane w strefie wejściowej do budynku muszą być zgrupowane w pionie lub poziomie oraz muszą posiadać jednakowe wymiary oraz jednakowe tło; dopuszcza się lokalizację pylonów grupujących tablice informacyjne.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
2) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie przylegających do siebie działek gruntu, poprzez usytuowanie budynku w granicy działek w taki sposób, że budynek zlokalizowany jest na więcej niż jednej działce gruntu,
3) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
4) z lica elewacji (także wyznaczonego nieprzekraczalną linią zabudowy) mogą wystawać następujące elementy:
a) gzymsy - nie więcej niż 0.20 m,
b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,
c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony i galerie oraz inne części budynku wzbogacające architektonicznie i funkcjonalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,)
d) tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – według lokalnych uwarunkowań, nie więcej niż do granicy działki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki,
5) wysokość zabudowy wynosi od dwóch do pięciu kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 18 m,
6) obowiązuje lokalizacja dominanty architektonicznej na narożniku zespołu zabudowy, u zbiegu ulic Adama Asnyka i Bielskiej, przy czym:
a) wysokość dominanty może przekraczać ustaloną wysokość zabudowy o jedną kondygnację oraz nie więcej niż 3 metry – łączna wysokość budynku liczona z dominanta nie może przekraczać sześciu kondygnacji oraz 21 m.,
b) powierzchnia dominanty liczona w rzucie poziomym obrysu zewnętrznego dominanty na wysokości stropu najwyższej kondygnacji budynku nie może przekraczać 25% powierzchni dachu budynku oraz nie więcej niż 600 m²,
c) dominanta może dodatkowo zostać zaakcentowana punktowym elementem identyfikującym budynek w przestrzeni, takim jak iglica, maszt flagowy lub pylon w postaci słupa zakończonego logotypem; wysokość tego elementu nie może przekraczać 4 m.,
7) poza obowiązkową lokalizacją dominanty, o której mowa w pkt. 6 dopuszcza się umieszczenie akcentów architektonicznych, w tym dominant na pozostałych narożnikach kwartału zabudowy,
8) w ramach zespołu zabudowy ustala się obowiązek:
a) zlokalizowania reprezentacyjnego wejścia na narożniku ulic Karola Miarki i Adama Asnyka,
b) wykreowania przestrzeni sprzyjających integracji mieszkańców, wolnych od zabudowy na wysokości co najmniej jednej kondygnacji, takich jak plac, wewnętrzny dziedziniec, atrium,
c) stworzenia powiązania głównych kierunków ruchu pieszych w postaci pasaży, przejść, łączników i galerii,
9) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy w wysokości 0.90,
10) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 10% powierzchni działki,
11) należy uwzględnić lokalizację ogólnodostępnego parkingu, zlokalizowanego według następujących zasad:
a) ustala się obowiązek budowy parkingu podziemnego stanowiącego minimum 80% wszystkich miejsc parkingowych zlokalizowanych w granicach terenu,
b) ustala się obowiązek budowy parkingu nadziemnego i miejsc postojowych w formie przyulicznych zatok stanowiących maksimum 20% wszystkich miejsc postojowych zlokalizowanych w granicach terenu,
12) wprowadza się obowiązek stosowania współczesnych rozwiązań materiałowych opartych między innymi na: profilach stalowych, aluminiowych, kamiennych okładzinach elewacyjnych, przeszkleniach strukturalnych i detalach ze stopów lekkich,
13) zakazuje się wznoszenia budynków nie posiadających przeszkleń w elewacjach zewnętrznych,
14) dopuszcza się zróżnicowane formy geometrii dachów, w tym dachy płaskie, walcowe, beczkowe i łukowe, za wyjątkiem dachów stromych, pokrytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,
15) obowiązuje zastosowanie rozwiązań architektonicznych zapewniających estetyczny wgląd na dachy zespołu zabudowy z otaczających budynków o wysokościach przekraczających sześć kondygnacji naziemnych, w tym:
a) stosowanie wysokiej jakości materiałów, budowlanych, w tym okładzin kamiennych, szkła, aluminium, blachy tytanowej oraz drewna,
b) przesłonięcie części technicznych budynków,
c) przeszkleń i tarasów z zielenią.

8. Zasady podziału na działki budowlane:
1) dopuszcza się wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji - wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi,
2) dopuszcza się połączenie działek, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dojazd odbywać się będzie z ulicy:
a) zbiorczej, oznaczonej symbolem A-KDz (ul. Karola Miarki),
b) lokalnej, oznaczonej symbolem A-KDl (ul. Adama Asnyka, Bielska),
c) dojazdowej, oznaczonej symbolem A-KDd (ul. Ignacego Łukasiewicza),
2) ustala się obowiązek zapewnienia stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż:
a) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na terenie,
b) 1 miejsce na każde 2 miejsca noclegowe w hotelach,
c) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde kolejne 25 miejsc parkingowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce w przypadku parkingów o liczbie miejsc większej niż 10.
3) ustala się następujące zasady obsługi w infrastrukturę techniczną:
a) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z sieci rozdzielczej niskiego napięcia,
b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach lub wbudowanych w budynek,
c) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez wodociąg miejski,
d) ścieki bytowe i komunalne, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne, należy odprowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków,
e) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej,
f) dopuszcza się gromadzenie oraz wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do celów gospodarczych, w granicach własności,
g) wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na zorganizowane składowisko odpadów,
h) należy zapewnić miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
i) odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
j) dla placówek handlowych oferujących artykuły podlegające obowiązkowi odzysku lub unieszkodliwienia, w tym: opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i baterii, dopuszcza się lokalizację punktów przyjmowania i skupu tych odpadów,
k) zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych źródeł, wykorzystujących technologie grzewcze o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
l) dopuszcza się budowę sieci gazowej oraz przyłączanie do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energetyczne, w oparciu o przepisy odrębne,
m) dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowej sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej,
n) w przypadku kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z elementami docelowego zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć przełożenie tych sieci.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
1) w czasie trwania prac budowlanych lub remontowych dopuszcza się umieszczanie reklam zewnętrznych wielkoformatowych na siatkach zabezpieczających rozpinanych na rusztowaniach,
2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów administracyjnych, socjalnych i higieniczno-sanitarnych (kontenerowych), związanych z funkcjonowaniem placu budowy.

11. Stawki procentowe - ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w wysokości 30%.

UWAGA! Obszar przestrzeni publicznej. Nieprzekraczalne linie zabudowy.

Cena wywoławcza działki NETTO (zł)

1.800.000,00 zł netto

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

360.000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

18.000,00 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

2. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny wylicytowanej. Do pierwszej opłaty doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

3. Cena gruntu w przetargu stanowić będzie podstawę do wyliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiącej 3% ceny wylicytowanej. Do opłat rocznych, każdorazowo będzie doliczany podatek VAT w stawce 23%.

Terminy wnoszenia opłat

1. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

2. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Zasady aktualizacji opłat

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Ustala się następujące terminy zagospodarowania nieruchomości:
- rozpoczęcie budowy - 18 miesięcy,
- zakończenie budowy - 48 miesięcy.

Terminy będą biec od dnia zawarcia umowy notarialnej oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie budowy, wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniętym. Określone terminy wiążą również następców prawnych. Terminy zabudowy zostaną ujawnione w księdze wieczystej.

W razie nie wykonania przez stronę nabywającą opisanych wyżej obowiązków, Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, stosownie do art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1360), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 , z 2022 r. poz. 1846) oraz naliczyć dodatkowe opłaty roczne ustalone na podstawie art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

INFORMACJE OGÓLNE :
1. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846).
2. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz wszelkimi innymi informacjami, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania nabywanej nieruchomości, a następnie nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.Nie złożenie przez Nabywcę takiego oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem go do przetargu.
3. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. 
4. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.
5. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
6. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.
7. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  
8. Kwestię własności urządzeń przesyłowych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360).
9. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
10. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.
11. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916, poz. 1726 ).  
12. Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, poz. 2163).

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 23 grudnia 2022r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 23 grudnia 2022 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 23 grudnia 2022r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).