Kościuszki ewid 7 30 7 31 7 32 

Działka

położona przy

ul. Kościuszki

Działka nr :

-  7/30
wraz z udziałem
1/2 w dz. nr 7/32

 

-  7/31
wraz z udziałem
1/2 w dz. nr 7/32

Pow. działek :

-  0.4016 ha
+ 1/2 udziału w działce
nr 7/32 o pow. 0.0614 ha

 

-  0.3535 ha
+ 1/2 udziału w działce
nr 7/32 o pow. 0.0614 ha

Cena 
 wywoławcza: 

 

200.300,00 zł

 

 

180.300,00 zł

 

Przetarg

29 listopada 2022 r. 

godz. 10.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, ze zmianami: Dz. U. z 2021 r. poz. 815 oraz z 2022 r. poz. 1846), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021r. poz. 2213), zarządzenia Nr 211/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 7/30, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki zabudowanej innym budynkiem niemieszkalnym – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zarządzenia Nr 106/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 7/31, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zarządzenia Nr 238/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki o numerach: 7/30 i 7/31, wraz z udziałem po 1/2 części w działce nr 7/32,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonych w Bolesławcu w obrębie 0001 miasta Bolesławiec
– z przeznaczeniem pod zabudowę usługową oraz obsługę komunikacji. 

 

 

Kościuszki dz 7 30 7 31 pogl  Kościuszki mpzp 7 30 7 31 7 32  Kościuszki ort 7 30 7 31 7 32

 

 

 

 

 

 

 

 POZYCJA 1

Nr działki

 7/30

7/32

 Powierzchnia (ha)

0.4016

0.0614

Udział w prawie własności działki

1/1

1/2

Użytek gruntowy

Lasy (LsV-0.3989 ha), Inne tereny zabudowane (Bi-0.0027 ha)

Lasy (LsV)

Położenie

ul. Kościuszki, obręb: 0001 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014848/7 – zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0001.

W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 7/30 i nr 7/32.

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec przy ul. Kościuszki. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, znacznie wydłużony w kierunku zachodnim i wschodnim. Teren płaski, zadrzewiony i zakrzewiony.

W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej znajdują się nieruchomości z zabudową usługową i magazynowo-składową. Od strony północnej znajdują się zakrzaczone i zalesione tereny niezagospodarowane. Po przeciwnej stronie ulicy, parterowa zabudowa wielorodzinna (mieszkania socjalne).

W północnej części działki posadowiony jest inny budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 17 m2 , który ze względu na swój stan i rozmiary nie przedstawia wartości rynkowej.

Działka nr 7/30 zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w prawie własności działki nr 7/32, poprzez którą realizowany będzie dostęp do drogi publicznej.

Przez działkę nr 7/30 przebiega sieć kanalizacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielem sieci ewentualnych zmian przebiegu sieci, jej rozbudowy i finansowania tych robót, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo, gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielem sieci warunków finansowych zmiany przebiegu sieci, to będzie miał obowiązek uzgodnić z każdym właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu, pod którą przebiega dana sieć, na warunkach rynkowych.

W przypadku stwierdzenia na nieruchomości innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura jak wyżej.

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest ze strony informacyjnej usług przeglądania WMS, prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Gmina Miejska Bolesławiec jest w posiadaniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2008 r. wyrażającej zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych o łącznej powierzchni 1.1000 ha zlokalizowanych w mieście Bolesławiec w granicach działki nr 7/13, obecnie po podziale jest to m. in. działka nr 7/30 o pow. 0.4016 ha o użytku LsV  i Bi oraz dz. nr 7/32 o pow. 0.0614 ha o użytku LsV. Przy opracowaniu projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę należy wystąpić do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uzyskanie decyzji na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zmianami). Z decyzji tej wynikać będzie obowiązek poniesienia stosownych opłat tj. należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji. 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa, prawo pierwokupu tego gruntu.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą nr XX/225/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku - nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji (symbol z planu I-U/KS).

Dla terenów zabudowy usługowej oraz usługi komunikacji na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami I-U/KS określa się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) obsługa komunikacji, przez co rozumie się teren, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu samochodowego i pasażerów, takie jak: parkingi, stacje kontroli i diagnostyki pojazdów, warsztaty naprawcze, stacje paliw, miejsca obsługi pojazdów, salony sprzedaży pojazdów,
b) usługi o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m 2 ,
c) produkcja rzemieślnicza;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące, pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu i obiektów z nim związanych:
- w formie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się realizację tego rodzaju budynków na powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni działki budowlanej,
- stanowiące część obiektu usługowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej tego budynku,
b) urządzenia i obiekty towarzyszące, zieleń;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne i 9 m w przypadku stosowania dachów płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych do 120 ,
- 3 kondygnacje nadziemne i 11m w przypadku stosowania dachów stromych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 12 0 do 45 0 ,
b) dopuszcza się dowolne gabaryty budynków;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu (w odniesieniu do działki):
a) intensywność zabudowy: od 0,1 do 1,2,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,35,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 %;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 2 stanowiska na 1 mieszkanie, lub 1 stanowisko na 50 m² powierzchni użytkowej zabudowy usługowej;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

UWAGA! Na działce nr 7/32 od strony wschodniej  zlokalizowana jest nieprzekraczalna linia zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości (zł)

200.300,00 zł brutto

Na cenę składają się:
- cena działki nr 7/30 co stanowi 94,86% ceny wywoławczej;
- cena działki nr 7/32 co stanowi 5,14% ceny wywoławczej. 

Cena działki nr 7/32 ustalona w drodze przetargu, wyliczona zostanie wg wyżej wskazanych proporcji i będzie zawierała podatek VAT w wysokości 23%. Natomiast sprzedaż działki zabudowanej nr 7/30 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 oraz poz. 974) będzie zwolniona od podatku towarów i usług VAT.

Inny budynek niemieszkalny nie przedstawia wartości rynkowej i jego wartość wynosi 0,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

40.000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

2.010,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 POZYCJA 2

Nr działki

 7/31

7/32

Powierzchnia (ha)

0.3535

0,0614

Udział w prawie własności działki

1/1

1/2

Użytek gruntowy

Lasy (LsV)

Lasy (LsV)

Położenie

ul. Kościuszki, obręb: 0001 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014848/7 – zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0001.

W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 7/31 i nr 7/32

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w północnej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec przy ul. Kościuszki. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu, znacznie wydłużony w kierunku zachodnim i wschodnim. Teren nierówny, zadrzewiony i zakrzewiony.

W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej znajdują się nieruchomości z zabudową usługową i magazynowo-składową. Od strony północnej znajdują się zakrzaczone i zalesione tereny niezagospodarowane. Po przeciwnej stronie ulicy, parterowa zabudowa wielorodzinna (mieszkania socjalne).

Działka nr 7/31 zbywana jest z udziałem wynoszącym 1/2 w prawie własności działki nr 7/32, poprzez którą realizowany będzie dostęp do drogi publicznej.

Grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczna, wodną, kanalizacyjna i telekomunikacyjną.

Przez działkę nr 7/31 przebiega sieć kanalizacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielem sieci ewentualnych zmian przebiegu sieci, jej rozbudowy i finansowania tych robót, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo, gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielem sieci warunków finansowych zmiany przebiegu sieci, to będzie miał obowiązek uzgodnić z każdym właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu, pod którą przebiega dana sieć, na warunkach rynkowych.

W przypadku stwierdzenia na działce innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura jak wyżej.

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest ze strony informacyjnej usług przeglądania WMS, prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Gmina Miejska Bolesławiec jest w posiadaniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2008 r. wyrażającej zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych o łącznej powierzchni 1.1000 ha zlokalizowanych w mieście Bolesławiec w granicach działki nr 7/13, obecnie po podziale jest to m. in. działka nr 7/31 o pow. 0.3535 ha o użytku LsV oraz dz. nr 7/32 o pow. 0.0614 ha o użytku LsV. Przy opracowaniu projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę należy wystąpić do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uzyskanie decyzji na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zmianami). Z decyzji tej wynikać będzie obowiązek poniesienia stosownych opłat tj. należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji. 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa, prawo pierwokupu tego gruntu.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą nr XX/225/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku - nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji (symbol z planu I-U/KS).

Dla terenów zabudowy usługowej oraz usługi komunikacji na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami I-U/KS określa się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) obsługa komunikacji, przez co rozumie się teren, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu samochodowego i pasażerów, takie jak: parkingi, stacje kontroli i diagnostyki pojazdów, warsztaty naprawcze, stacje paliw, miejsca obsługi pojazdów, salony sprzedaży pojazdów,
b) usługi o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m 2 ,
c) produkcja rzemieślnicza;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące, pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu i obiektów z nim związanych:
- w formie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się realizację tego rodzaju budynków na powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni działki budowlanej,
- stanowiące część obiektu usługowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej tego budynku,
b) urządzenia i obiekty towarzyszące, zieleń;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne i 9 m w przypadku stosowania dachów płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych do 120 ,
- 3 kondygnacje nadziemne i 11m w przypadku stosowania dachów stromych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 12 0 do 45 0 ,
b) dopuszcza się dowolne gabaryty budynków;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu (w odniesieniu do działki):
a) intensywność zabudowy: od 0,1 do 1,2,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,35,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 %;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 2 stanowiska na 1 mieszkanie, lub 1 stanowisko na 50 m² powierzchni użytkowej zabudowy usługowej;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

UWAGA! Na nieruchomości od strony wschodniej  zlokalizowana jest nieprzekraczalna linia zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości (zł)

180.300,00 zł brutto

Na cenę składają się:
- cena działki nr 7/31 co stanowi 94,29% ceny wywoławczej,
- cena działki nr 7/32 co stanowi 5,71% ceny wywoławczej.

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

36.000,00 zł brutto

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

1.810,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846).
2. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz wszelkimi innymi informacjami, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania nabywanej nieruchomości, a następnie nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.Nie złożenie przez Nabywcę takiego oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem go do przetargu.
3. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. 
4. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.
5. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
6. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.
7. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  
8. Kwestię własności urządzeń przesyłowych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360).
9. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
10. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.
11. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916, poz. 1726).  
12. Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, poz. 2163).

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 24 listopada 2022r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 24 listopada 2022 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 24 listopada 2022r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Osoba, która chce przystąpić do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, winna wpłacić wadium na każdą z nich. W tytule wpłaty należy podać na jaką działkę wadium zostaje wpłacane.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).