GARAŻ Kościuszki dz 351 3 ewid 

Garaż

położony przy

ul. Kościuszki

Działka nr

351/3

 

Pow. działki:
0.0023 ha

 

Pow. zabudowy:
23 m2

Cena 
wywoławcza:

 34.990,00 zł 

 

 Przetarg

07 grudnia 2022 r. 

godz. 11.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, poz. 815; z 2022 r. poz. 1846) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2021 r. poz. 2213)

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczonyna
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działkanr 351/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
położonejw Bolesławcu w obrębie 0003 miasta Bolesławiec, przy ul. Tadeusza Kościuszki 
wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku transportu i łączności – garażu. 

 

GARAŻ Kościuszki dz 351 3 pogl  GARAŻ Kościuszki dz 351 3 mpzp  GARAŻ Kościuszki dz 351 3 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 POZYCJA 1

 Nr działki

 351/3

Powierzchnia (ha)

0.0023

Położenie

ul. Tadeusza Kościuszki  obręb: 0003 miasta Bolesławiec

Użytek gruntowy

Inne tereny zabudowane (Bi)

Nr KW

JG1B/00015074/7 – zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0003.

W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej oraz w dziale-III wpisane są służebności gruntowe, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 351/3. 

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

 OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w północnej, pośredniej części miasta Bolesławiec przy ul. Tadeusza Kościuszki. Działka gruntu ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, teren jest płaski. Nieruchomość leży w pobliżu utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowej w strefie pełnego uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej i zachodniej położony jest teren zakładów ceramicznych. Od strony południowej znajdują się obiekty handlowe i usługowe. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jest natomiast pośredni  dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 394, na której ustanowiona będzie służebność gruntowa (przejścia i przejazdu). 

DANE budynku transportu  i łączności - garażu:

1) rok budowy - brak danych,
2) powierzchnia zabudowy - 23,00 m2
3) typ zabudowy - szeregowa
4) ilość kondygnacji - 1,
5) podpiwniczenie - brak,
6) fundamenty - brak danych,
7) konstrukcja - typowa murowana,
8) dach – stropodach płaski o konstrukcji żelbetowej,
9) pokrycie - papa,
10) stolarka drzwiowa – drzwi wrota wjazdowe z blachy,
11) elewacja - tynk cementowo-wapienny,
12) instalacje - brak,
13) ogrzewanie - brak,
14) stopień zużycia technicznego - bardzo wysoki /budynek pełni funkcję garażową/.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą nr XIII/159/2015 z dnia 23 września 2015 r. – działka przeznaczona jest pod teren zabudowy wielorodzinnej niskiej– symbol z planu I-MWn. Dla terenu zabudowy wielorodzinnej niskiej– symbol z planu I-MWn obowiązuje dostosowanie budynków garażowych i gospodarczych lokalizowanych na działce budowlanej do charakteru i stylu architektonicznego budynku usytuowanego przy ul. Kościuszki nr 21 ze szczególnym uwzględnieniem ujednoliconych :  kolorystyki pokryć dachów i elewacji, wystroju i kolorystyki elewacji, form i kolorystyki stolarek okiennych, drzwiowych oraz bram garażowych. Uwaga! Na rysunku planu wrysowana jest od strony dz. nr 363 (kierunek północny i zachodni) nieprzekraczalna linia zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł)

34.990,00 zł

Działka nr 351/3 jest zabudowana, w związku z tym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i poz. 974) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT.

Na cenę składają się:
Cena gruntu w udziale - 11,61%
Cena budynku transportu i łączności – garażu w udziale - 88,39%

Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu - ceny gruntu i ceny budynku.

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

6.900,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

350,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815; z 2022 r. poz. 1846).
2. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz wszelkimi innymi informacjami, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania nabywanej nieruchomości, a następnie nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.Nie złożenie przez Nabywcę takiego oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem go do przetargu.
3. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.
4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
5. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.
6. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  
7. Kwestię własności urządzeń przesyłowych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360).
8. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
9. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

Przetarg
odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 1 grudnia 2022r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 1 grudnia 2022 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 1 grudnia 2022r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 109, tel. 75 645 65 11. Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 109) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).