c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_ewid.jpg Lokal
położony przy
ul. Teatralnej nr 3
Lokal
mieszkalny
 
nr 10

Powierzchnia

lokalu

50,42 m2

Cena 
wywoławcza:

 215.000,00 zł

Przetarg

09 marca 2023 r. 

godz. 11.00

MiG-VIII.6840.4.1.2022

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899; z 2022r. poz.1846 i 2185), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Teatralnej Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego  

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 
w budynku przy ul. Teatralnej Nr 3 w Bolesławcu wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

 

c_173_173_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_pogl.jpg  c_174_174_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_mpzp.jpg  c_175_175_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_ort.jpg  c_175_175_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_rzut.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Teatralnej Nr 3 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 335 o powierzchni 0.0190 ha (obręb 9). 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00011198/4, która w działach III i IV zawiera wpisy: wszelkie ciężary ustanowione na lokalach obciążają przynależne do nich udziały we współwłasności działki i budynku.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r., działka Nr 335 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej  ( symbol z planu: A-MS16). Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W § 8 uchwały ustalone zostały ograniczenia, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

 

Opis nieruchomości

 Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta.

W  sąsiedztwie:  staromiejska zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna i  usługowa, obiekty handlowe, usługowe, siedziby urzędów.

Budynek mieszkalny  trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Stopień  zużycia  technicznego budynku przeciętny.

 

Opis lokalu

- położony na trzecim piętrze budynku; 

- skład: 2 pokoje,  kuchnia,  przedpokój i łazienka  - o łącznej powierzchni  50,42 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi  10/100;

- ściany: tynki cementowo-wapienne, malowane, w łazience płytki ceramiczne; podłogi: stara klepka parkietowa; stolarka okienna: skrzynkowa, drewniana;  instalacje:  wodna,  kanalizacyjna,  elektryczna, gazowa; ogrzewanie :CO opalane piecem na paliwo stałe (piec w kuchni)
- funkcjonalność: niska;

- stopień zużycia technicznego lokalu bardzo wysoki: elementy wykończenia wnętrz zniszczone, podłogi do wymiany, tynki nierówne, miejscami odspojone od podłoża. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza

(zł)

 

215.000,00

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 10/100 - stanowi 2,16 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. 

Wadium wniesione w pieniądzu, stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

 

40.000,00

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

 

2.150,00

 

 

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 09 marca 2023 r. o godz. 1100
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, IV piętro).

 

 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr  04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu - w terminie do dnia 06 marca 2023 r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 06 marca 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 06 marca 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal
w dniu 21 lutego 2023 r.
w godz. od 1430 do 1500

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu,
z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu ( wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej ( ustawowej lub umownej ) - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem ( oryginał ) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ( konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa;

- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Opłaty notarialne i sądowe związane ze sporządzeniem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.

 

Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec - w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)