c_172_172_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_ewid.jpg

Lokal
położony przy
ul. Karola Miarki
 nr 3

Lokal
użytkowy
 
nr 7

Powierzchnia

lokalu

23,85 m2

Cena 
wywoławcza:

 55.000,00 zł

Przetarg

16 marca 2023 r. 

godz. 10.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, poz. 815; z 2022 r. poz. 1846 i 2185) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2021 r. poz. 2213) 

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony
na  sprzedaż - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokalu użytkowego nr 7 w budynku nr 3 przy ul. Karola Miarki wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

 

c_174_174_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_pogl.jpg  c_174_174_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_mpzp.jpg  c_175_175_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Karola_Miarki_dz_956_i_17_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Lokal użytkowy nr 7 znajdujący się w budynku nr 3 przy ul. Karola Miarki w Bolesławcu.

 Nr działek

 nr 17 i nr 956

Powierzchnia (ha)

dz. nr 17 - 0.0187 ha, dz. nr 956 - 0.0033 ha, łącznie 0.0220 ha

Położenie

ul. Karola Miarki nr 3, obręb: 0009 - Bolesławiec -9

Udział w częściach wspólnych budynku, ułamkowa część gruntu 

6/100

Użytek gruntowy

Teren mieszkaniowy , symbol - B

Nr KW

 JG1B/00017096/1- dział III  i IV zawiera wpis: " W łamie 3 napis o treści: Wszelkie ciężary ustanowione na lokalach obciążają przynależne do nich udziały we współwłasności działki i budynku. Wpisano z urzędu w dniu 23 października 1998 r.”

 Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Znajduje się w niewielkiej odległości od szkół, parku miejskiego i placówek handlowych.

Opis lokalu użytkowego

Lokal użytkowy o pow. 23,85 mskładający się z dwóch pomieszczeń magazynowych o pow. 19,55m2 i 4,30 m2 , położony w piwnicy trzykondygnacyjnego budynku z poddaszem użytkowym, budynek o przeciętnym zużyciu technicznym. Lokal posiada instalacje elektryczną, brak ogrzewania.  Podłogi w lokalu pokryte są płytkami gress, ściany pokrywają tynki cementowo-wapienne. Wejście do lokalu po schodach zewnętrznych od ul. Karola Miarki przez podwójne drzwi (zewnętrzne stalowe, wewnętrzne przeszklone). Funkcjonalność lokalu niska, stopień zużycia technicznego lokalu jest wysoki.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 2043 z dnia 06.06.2012 r.) – działki oznaczone są jako tereny zabudowy śródmiejskiej – symbol z planu A-MS5. Dodatkowe informacje z miejscowego planu: dz. nr 17 i nr 956 znajdują się w granicach strefy konserwatorskiej –podstawowej dla której obowiązują następujące zasady:

a) nowo lokalizowana zabudowa oraz elementy małej architektury powinny harmonizować z otoczeniem, nawiązując formami architektonicznymi i kompozycyjnymi do lokalnego stylu budownictwa, rozumianego jako zespół cech charakterystycznych dla zabudowy historycznej wznoszonej na obszarze miasta,
b) w przypadku realizacji nowej zabudowy obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji o niskim nasyceniu barw, harmonizującej z zabudową historyczną, jednolitej w obrębie działki budowlanej, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak: drewno, wapno, cement, kamień i cegła,
c) istniejące elementy historycznego układu przestrzennego, takie jak ogrodzenia, bramy, elementy murów podlegają zachowaniu,
d) na elewacjach obiektów oraz ogrodzeniach dopuszcza się umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, jedynie pod warunkiem nadania cech indywidualnych oprawie urządzenia i dostosowania jej wyglądu do charakterystycznych cech elewacji lub ogrodzenia pod względem
materiału i kolorystyki,
e) roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych uchwały, w szczególności dotyczących zasad,
- kształtowania linii zabudowy, gabarytów, geometrii dachów,
- ochrony ekspozycji zabytków nieruchomych, w szczególności z terenów publicznych, takich jak ulice, place i skwery,
- lokalizacji obiektów i urządzeń technicznych, nośników reklamowych i informacyjnych oraz zieleni wysokiej,
- zakazuje się lokalizowania urządzeń reklamowych o wymiarach większych niż 1,50 m x 3,00 m.

Ponadto na dz. nr 17 znajduje się zabytek nieruchomy wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, dla którego ustalono ochronę w następującym zakresie:

a) ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane oryginalne elementy budynku: bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie podlega również zachowany układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju (takie jak witraże, sklepienia, sztukaterie, mozaiki),
b) dopuszcza się prace odtworzeniowe, służące przywróceniu pierwotnej formy obiektów (takie jak przywrócenie na elewacjach detalu architektonicznego, proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz formy stolarki),
c) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym budowę ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych urządzeń windowych,
d) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb działalności gospodarczej, w tym budowę witryn sklepowych, jeżeli przeznaczenie terenu określone w planie uwzględnia taki sposób zagospodarowania,
e) dopuszcza się rozbiórkę obiektów, po uprzednim wykonaniu prac dokumentacyjnych – kart ewidencyjnych zabytku architektury i budownictwa - w takim przypadku stosowne oznaczenie na rysunku planu staje się nieobowiązujące.

Ponadto w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, o których mowa w pkt. 2, obowiązuje:
a) stosowanie materiałów budowlanych zgodnych z pierwotnie użytymi lub wizualnie od nich zbliżonymi,
b) zakaz stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych i paneli imitujących naturalne materiały budowlane, takich jak „sidding”,
c) w przypadku dachów spadzistych - stosowanie pokrycia dachu odpowiadającego pierwotnemu, takiego jak dachówka ceramiczna i łupek lub ich współczesne odpowiedniki, wizualnie od nich zbliżone, z wyłączeniem blachodachówki oraz gontu bitumicznego, o ile przepisy szczegółowe uchwały nie mówią inaczej,
d) odtworzenie pierwotnej kolorystyki budynków na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych, w tym dokumentacji architektoniczno-budowlanych i fotograficznych, a w przypadku braku takiej możliwości ustalenie kolorystyki budynków na podstawie analizy porównawczej kolorystyki historycznej zabudowy na obszarze miasta, charakterystycznej dla poszczególnych okresów historycznych oraz stylów architektonicznych,
e) zachowanie, w obrębie jednego obiektu, jednolitej formy i kolorystyki stolarki okien i drzwi zewnętrznych – dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy), z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c i d.

Cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł)

 55.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/ 100 zł)

Nieruchomość jest zabudowana, w związku z tym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i poz. 974) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT.

Na cenę składają się:
Cena gruntu w udziale - 5,77 %
Cena lokalu użytkowego w udziale -94,23 %

Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu - ceny gruntu i ceny lokalu.

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

 10.000 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

 550 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

 Nie dotyczy.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815; z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

2. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz wszelkimi innymi informacjami, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania nabywanej nieruchomości, a następnie nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości. Nie złożenie przez Nabywcę takiego oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem go do przetargu.

3. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.

4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

5. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

6. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  

7. Kwestię własności urządzeń przesyłowych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360, poz. 2337 i 2339)

8. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

9. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 10 marca 2023 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 10 marca 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 10 marca 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal
w dniu 9 marca 2023 r. od godziny 14.30  do godz. 15.00.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 109, tel. 75 645 65 11.

Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 109) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).