c_173_173_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_ewid.jpg Budynek niemieszkalny
położony przy
ul. Kubika
Działka nr
 
933

Pow. działki

0.0076 ha

Cena 
wywoławcza:

 29.900,00 zł

Przetarg

30 marca 2023 r. 

godz. 10.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, poz. 815; z 2022 r. poz. 1846 i 2185) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2021 r. poz. 2213) 

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako dz. gruntu nr 933, zlokalizowanej przy ul. Kubika  (obręb - 0009) zabudowanej budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny.

 

c_149_149_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_pogl.jpg  c_150_150_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_mpzp.jpg  c_149_149_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Nieruchomość zabudowana budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny.

 Nr działki

 933

Powierzchnia (ha)

0.0076

Położenie

ul. Kubika, obręb: 0009 miasta Bolesławiec

Użytek gruntowy

Bi- inne tereny zabudowane

Nr KW

JG1B/00014933/0 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0009.  W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego      w innej księdze wieczystej oraz w dziale III wpisane są służebności gruntowe, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 993, w dziale IV- brak wpisów.

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec przy ul. Kubika i posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta wydłużonego w kierunku N-E. Grunt leży w pobliżu utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowej w strefie pełnego uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i garażową. Od strony zach. nieruchomość graniczy z terenem domu dziecka. Działka posiada dostęp do drogi. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny,  wybudowanym w 1920 r. , który pełni funkcję gospodarczą i składa się z trzech komórek do których są oddzielne wejścia. Typ zabudowy -  zabudowa szeregowa, o pow. zabudowy 24 m2 , bez podpiwniczenia, o jednej kondygnacji, o konstrukcji typowej murowanej, stropodach płaski o konstrukcji drewnianej z desek, pokrycie dachu - papa, drzwi z desek, brak instalacji, stopień zużycia technicznego - bardzo wysoki.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 2043 – działka przeznaczona jest pod zabudowę śródmiejską - symbol z planu A-MS4. Dodatkowe informacje zapisane w miejscowym planie dla omawianego terenu to:  nieruchomość zlokalizowana jest w granicach strefy konserwatorskiej - podstawowej (100%).

Cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł)

29.900,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100 zł).

Cena nieruchomości jest sumą ceny budynku gospodarczego i ceny gruntu, przy czym cena gruntu  – stanowi 58,45 %, cena budynku gospodarczego stanowi - 41,55 %.

Działka nr 933 jest zabudowana w związku z tym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i poz. 974) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT.

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

 5.000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

 300,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Nie dotyczy.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815; z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

2. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz wszelkimi innymi informacjami, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania nabywanej nieruchomości, a następnie nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości. Nie złożenie przez Nabywcę takiego oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem go do przetargu.

3. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.

4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

5. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

6. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  

7. Kwestię własności urządzeń przesyłowych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360, poz. 2337 i 2339).

8. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

9. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 24 marca 2023 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 24 marca 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 24 marca 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać nieruchomość w dniu 16 marca 2023 r. od godziny 14.30 do godz. 15.00.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Bolesławiec, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 109, tel. 75 645 65 11.

Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia  i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 109) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).