c_170_170_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_ewid.jpg Garaż
położony przy
ul. Bobrowej

Działka nr 
36/7

Powierzchnia

działki

0.0028 ha

Cena 
wywoławcza:

 26.100,00 zł

Przetarg

01 czerwca 2023 r. 

godz. 10.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), zarządzenia NR 280/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako dz. gruntu nr 36/7, lokalizowanej przy ul. Bobrowej (obręb - 0008) zabudowanej budynkiem garażowym oraz zarządzenia nr 50/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. gruntu nr 36/7, zlokalizowanej przy ul. Bobrowej (obręb -0008) zabudowanej budynkiem transportu i łączności – garażem. 

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. gruntu nr 36/7 , zlokalizowanej przy ul. Bobrowej  (obręb - 0008)
zabudowanej budynkiem transportu i łączności – garażem. 

 

 c_179_179_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_pogl.jpg  c_179_179_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_mpzp.jpg  c_179_179_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Bobrowa_dz_36-7_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Nr działki

36/7

Powierzchnia (ha)

0.0028

Położenie

ul. Bobrowa, obręb: 0008 miasta Bolesławiec

Użytek gruntowy

Bi- inne tereny zabudowane 

Nr KW

JG1B/00014967/7 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0008. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej oraz w dziale III wpisane są służebności gruntowe, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 36/7, w dziale IV- brak wpisów.  

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta Bolesławiec przy ul. Bobrowej i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki z drogi wewnętrznej, utwardzonej poprzez  wąską szutrową drogę o długości 50 m. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Na działce posadowiony jest budynek transportu i łączności (garaż) o jednej kondygnacji, o pow. zabudowy wynoszącej 28 m2. Budynek jest konstrukcji  murowanej, ściany - tynki cementowo-wapienne, dach-stropodach płaski o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą. Wjazd do garażu poprzez wrota stalowe. Stopień zużycia technicznego budynku jest bardzo wysoki, obiekt kwalifikuje się do generalnego remontu.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Zgodnie z uchwałą nr VI/43/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2007 r. Nr 120 poz. 1607 (Uchwała w części unieważniona Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2007 r. numer II SA/Wr 318/07) – działka przeznaczona jest pod teren zabudowy jednorodzinnej– symbol z planu G-MN4. Działka znajduje się w granicach strefy konserwatorskiej-archeologicznej  oraz w granicach obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi - Q10%.

Cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł)
do I przetargu z dnia 7 marca 2023 r. wynosiła

29.000,00 zł

 Wynik I przetargu

 Negatywny

Obniżona cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł) do II przetargu

26.100,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto 00/ 100 zł)

Działka nr 36/7 jest zabudowana, w związku z tym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i poz. 974) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT.

Na cenę składają się:

Cena gruntu w udziale - 16,38 %

Cena budynku transportu i łączności – garażu w udziale - 83,62 %

Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu - ceny gruntu i ceny budynku.

Forma wniesienia wadium

 W pieniądzu

Kwota wadium  stanowiąca do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

5.200,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

 

270,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Nie dotyczy.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1.  Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

2.  Oferent powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz wszelkimi innymi informacjami, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania nabywanej nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

3.  Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.

4.  Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

5.  Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

6.  W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

7.  Kwestię własności urządzeń przesyłowych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360, poz. 2337 i 2339).

8.  Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

9.  Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 roku o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 26 maja 2023 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 26 maja 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 26 maja 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać garaż
w dniu 23 maja 2023 r. od godziny 14.30  do godz.  15.00.

 

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących:  imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 109, tel. 75 645 65 11.

Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 109) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).