c_168_168_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_ewid.jpg Lokal
położony przy
ul. Teatralnej
nr 3
Lokal
mieszkalny
 
nr 10

Powierzchnia

lokalu

50,42 m2

Cena 
wywoławcza:

 172.000,00 zł

 

Przetarg
15 czerwca 2023 r. 
godz. 11.00

 

MiG-VIII.6840.4.1.2022

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Zarządzenia Nr 259/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Teatralnej Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego oraz Zarządzenia Nr 57/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2023r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Teatralnej Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Teatralnej Nr 3 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

 

 

c_180_180_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_pogl.jpg  c_179_179_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_mpzp.jpg  c_180_180_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_ort.jpg  c_181_181_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Teatralna_3_10_rzut.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku Nr 3 przy ul. Teatralnej
w Bolesławcu

Działka nr

335

Powierzchnia działki (w ha)

0.0190

Położenie

ul. Teatralna Nr 3, obręb: 0009, Bolesławiec -9

Użytek gruntowy

Tereny mieszkaniowe, symbol - B

Księga wieczysta

JG1B/00011198/4, która w działach III i IV zawiera wpisy: „wszelkie ciężary ustanowione na lokalach obciążają przynależne do nich udziały we współwłasności działki i budynku”.

Udział w częściach wspólnych budynku, ułamkowa część gruntu

 

10/100

 

Opis nieruchomości
i sposób jej 
zagospodarowania

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, na działce
o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie pełnego uzbrojenia.

W  sąsiedztwie znajduje się   staromiejska zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  i  usługowa, obiekty handlowe, usługowe, siedziby urzędów.

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Stopień  zużycia  technicznego budynku - przeciętny.

Opis lokalu mieszkalnego

- położony na trzecim piętrze budynku;

- skład: 2 pokoje,  kuchnia,  przedpokój i łazienka  - o łącznej powierzchni  50,42 m2;
- ściany: tynki  cementowo - wapienne,  malowane,  w  łazience  płytki ceramiczne; podłogi: stara klepka parkietowa; stolarka okienna: skrzynkowa, drewniana;  instalacje:  wodna,  kanalizacyjna, elektryczna, gazowa;  ogrzewanie :CO  opalane  piecem na paliwo stałe ( piec w kuchni )
- funkcjonalność: niska;

- stopień zużycia technicznego lokalu bardzo wysoki: elementy wykończenia wnętrz zniszczone, podłogi do wymiany, tynki nierówne, miejscami odspojone od podłoża. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r., działka Nr 335 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej   (symbol z planu: A-MS16). Budynek przy ul. Teatralnej 3 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W § 8 uchwały ustalone zostały ograniczenia, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 09.03.2023r. wynosiła (zł)

 

215.000,00

 Wynik I przetargu

 Negatywny

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu (zł)

 172.000,00

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 10/100 - stanowi 2,16 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. 

Kwota wadium, stanowiąca do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

30.000,00

Forma wniesienia wadium

 W pieniądzu

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej ( zł )

 

1.720,00 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Nie dotyczy

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r. poz. 344 ).

2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

3. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności nieruchomości ponosi nabywca.

4. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisu i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--boleslawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

 

II PRZETARG
odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 11.00
w sali  nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, IV piętro).

 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu - w terminie do dnia 07 czerwca 2023 r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 07 czerwca 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 07 czerwca 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 24 maja 2023 r.
w godz. od 14.30 do 15.00

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem ( oryginał ) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa;

- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. 

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywca nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 

Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności ( PESEL ), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  ( PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.

Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec - w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.)