c_176_176_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_ewid.png Lokal 
położony przy
ul. Sierpnia'80
nr 30/32
Lokal
użytkowy
 
nr 14

Powierzchnia

lokalu

21,65 m2

Cena 
wywoławcza:

 9.500,00 zł

Przetarg

13 czerwca 2023 r. 

godz. 10.00

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), zarządzenia nr 41/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego  nr 14 zlokalizowanego w budynku nr 30/32 przy ul. Sierpnia'80 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu  - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 14 zlokalizowanego w budynku nr 30/32 przy ul. Sierpnia'80
wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu oraz wspólnych części budynku i urządzeń.

 

c_181_181_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_pogl.png  c_180_180_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_mpzp.png  c_180_180_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_30-32_14_ort.png  c_192_180_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_uzytkowe_Sierpnia_80_nr_30-32_lok_14_rzut.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Lokal użytkowy nr 14 znajdujący się w budynku nr 30/32 przy  ul. Sierpnia'80 w Bolesławcu.

Działka nr

284

Powierzchnia działki w ha

0.0300

Położenie

ul. Sierpnia'80 nr 30/32 obręb: 0009 - Bolesławiec -9

Użytek gruntowy

Teren mieszkaniowy, symbol - B

Nr KW

JG1B/00011483/9-  bez obciążeń na rzecz osób trzecich. 

Udział w częściach wspólnych budynku, ułamkowa część gruntu 

 

31/1000

Opis lokalu użytkowego

Lokal użytkowy o pow. 21,65 mskładający się z sześciu pomieszczeń, położony na parterze budynku. Wejście do każdego z pomieszczeń odbywa się z korytarza stanowiącego część wspólną nieruchomości. Wejście do korytarza - bezpośrednio z podwórza. Lokal nie posiada instalacji, istnieje możliwość wykonania przyłączy, możliwość zainstalowania systemu grzewczego np. elektrycznego.  Podłogi w lokalu są betonowe, ściany wykonane z cegły, brak okien w lokalu.  Stopień zużycia technicznego lokalu jest wysoki.

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec, na działce o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, na terenie płaskim. Nieruchomość leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej, w strefie pełnego uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Od strony południowej działka graniczy z terenem kościoła. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem sprzedaży. Opis budynku: trzykondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, budynek o przeciętnym zużyciu technicznym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Zgodnie z uchwałą nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz, Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r. nr 180, poz. 3228 z dnia 22.10.2009 r.)– działka oznaczona jako zabudowa śródmiejska – symbol z planu A-MS13. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w: granicach strefy ochrony konserwatorskiej - ścisłej ochrony archeologicznej, granicach strefy ochrony konserwatorskiej- archeologicznej,  granicach strefy ochrony konserwatorskiej- ścisłej, dla których w ww. uchwale ustalono nakazy , zakazy i ograniczenia.

Cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł) do przetargu

9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 00/ 100 zł)

Cena nieruchomości jest sumą ceny lokalu użytkowego i ceny gruntu, przy czym cena gruntu  – stanowi 24,30 %, cena lokalu użytkowego 75,70 %. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i poz. 974).

Forma wniesienia wadium

W pieniądzu

Kwota wadium  stanowiąca do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

1.900,00zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

100,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Nie dotyczy.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

2. Oferent powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz wszelkimi innymi informacjami, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania nabywanej nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

3. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.

4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

5. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

 

I Przetarg
odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 5 czerwca 2023 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 5 czerwca 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 5 czerwiec a 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.  

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 31 maja 2023 r. od godziny 14.30  do godz. 15.00.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca ww. nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących:  imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 109, tel. 75 645 65 11.

Regulamin przetargu w zakresie warunków przetargu, dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 109) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).