c_158_158_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_ewid.png Lokal
położony przy
ul. Chopina
nr 3
Lokal
mieszkalny
 
nr 2

Powierzchnia

lokalu

35,83 m2

Cena 
wywoławcza:

 166.000,00 zł

Przetarg

27 czerwca 2023 r. 

godz. 11.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ) oraz Zarządzenia Nr 52/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Chopina Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego  

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Chopina Nr 3 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego

 

 

c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_pogl.png  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_mpzp.png  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_m_2_ort.png  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Chopina_3_lok_2_rzut.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku Nr 3 przy ul. Chopina w Bolesławcu

Działka nr

309/4

Powierzchnia działki (ha)

 0.0177

Położenie

ul. Chopina Nr 3, obręb: 0009, Bolesławiec - 9

Użytek gruntowy

Tereny mieszkaniowe, symbol - B

Księga wieczysta

JG1B/00012384/2

Udział w częściach
wspólnych budynku, ułamkowa część gruntu

 

753/10000

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławca, w niewielkiej odległości od Rynku, na działce w kształcie prostokąta, w strefie pełnego uzbrojenia.

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna i usługowa, w niewielkiej odległości tereny rekreacyjne, urzędy, kościół.

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień zużycia technicznego budynku - przeciętny. Budynek po termomodernizacji i remoncie elewacji.

 

Opis lokalu

mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- położony na parterze budynku;

- skład: 1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka - o łącznej powierzchni 35,83 m2

- ściany: tynki cementowo wapienne; podłogi: wykładzina PCV na betonie, klepka parkietowa; stolarka okienna: okna zespolone, drewniane (stare); instalacje: wodna,  kanalizacyjna, elektryczna, gazowa ;

- ogrzewanie piecowe ( 1 piec kaflowy w pokoju );

- funkcjonalność: przeciętna;

- stopień zużycia technicznego lokalu jest wysoki: podłogi stare, kwalifikujące się do wymiany, na ścianach zarysowania i spękania, sufity z licznymi pęknięciami i zarysowaniami, stolarka okienna i drzwiowa stara i wypaczona, powłoki malarskie zniszczone; lokal do remontu.

Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz. U. z 2021r. poz. 497; z 2022r. poz. 2206) informuję, że wskaźniki charakterystyki energetycznej lokalu wynoszą:

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU =113,2 kWh/ ( m2.rok)

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK =183,5 kWh/ ( m2.rok)

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP =201,9 kWh/ ( m2.rok)

- jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2 = 0,057 t CO2/( m2.rok)
- udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE = 0,0%.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009 r., działka Nr 309/4 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią; przeznaczenie uzupełniające - usługi publiczne ( symbol z planu: A-MS8). Nieruchomość zlokalizowana jest  w granicach ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, dla której w ww. uchwale ustalono nakazy, zakazy i ograniczenia.

 

Cena wywoławcza

(zł)

 

166.000,00 ( słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 753/10000 - stanowi 2,28 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) - sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. 

Kwota wadium, stanowiąca do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

30.000,00

Forma wniesienia wadium

W pieniądzu

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej ( zł )

 

1.660,00

Termin zagospodarowania
nieruchomości

 

Nie dotyczy

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r. poz. 344 ).

2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

3. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności nieruchomości ponosi nabywca.

4. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisu i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--boleslawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

 

I  PRZETARG
odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 11.00
w sali nr 412 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec, IV piętro).

 

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na  rachunek bankowy Urzędu  Miasta Bolesławiec: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr  04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu - w terminie do dnia 21 czerwca 2023  r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 21 czerwca 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 21 czerwca 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal 

w dniu 13 czerwca 2023 r. w godz. od 14.30 do 15.00     

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu ( wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem ( oryginał ) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ( konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa;

- z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika. 

Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Bolesławiec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywca nieruchomości w terminie 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 

Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Prezydent Miasta Bolesławiec dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje - w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój 106, tel. 756456514.

Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro, pokój 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec - w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta - Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).