c_177_177_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Ekonomiczna_dz_541-14_ewid.png

Działka

położona przy
ul. Ekonomicznej

Działka
nr 541/14

Powierzchnia

działki

1.2396 ha

Cena 
wywoławcza:

 1.100.000,00 zł

Przetarg
29 września 2023 r. 
godz. 12.00

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213) oraz zarządzenia nr 100/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 541/14, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
położonej w Bolesławcu w obrębie 0004 miasta Bolesławiec, przy ul. Ekonomicznej – z przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz.   

 

 

c_159_159_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Ekonomiczna_dz_541-14_pogl.png  c_158_158_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Ekonomiczna_dz_541-14_mpzp.png  c_157_157_16777215_0_0_images_przetargi_dzialki_Ekonomiczna_dz_541-14_ort.png

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

 Nr działki

 541/14

Powierzchnia (ha)

 1.2396

 Położenie

 ul. Ekonomiczna, obręb: 0004 miasta Bolesławiec

Rodzaj użytku gruntowego wg ewidencji gruntów

 

Grunty orne (RIVa-1.1337 ha; RIVb-0.1059 ha)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

JG1B/00014912/7 – zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0004.

W dziale-III wpisane są służebności gruntowe, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 541/14. 

Opis nieruchomości

 OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość niezabudowana położona jest w pośredniej, przemysłowej części miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej. Działka ma nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren płaski. Grunt jest częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową przemysłową i magazynowo-składową. Od strony wschodniej znajdują się tory kolejowe oraz tereny niezagospodarowane. Grunt położony jest w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną i telekomunikacyjną.

Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:

1) napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 20kV o oznaczeniu "neSD" wraz z słupem energetycznym,

2) sieć elektroenergetyczna o oznaczeniu "2eSD",

3) sieć gazowa średniego ciśnienia o oznaczeniu „gD160", "gD150", "gDn",

4) sieć wodociągowa o oznaczeniu "wD200", "wD50", "wD32",

5) sieć telekomunikacyjna o oznaczeniu "tD".

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest ze strony informacyjnej usług przeglądania WMS, prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielem sieci ewentualnych zmian przebiegu sieci, jej rozbudowy i finansowania tych robót, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo, gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielem sieci warunków finansowych zmiany przebiegu sieci, to będzie miał obowiązek uzgodnić z każdym właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu, pod którą przebiega dana sieć, na warunkach rynkowych.

W przypadku stwierdzenia na działce innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura jak wyżej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy notarialnej do ustanowienia na nieruchomości gruntowej tj. na działce  541/14, położonej w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej :
- bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, poprzez istnienie na jej terenie sieci wodociągowej wD50, wD200 (kolor niebieski), przedstawionej na załączniku nr 2a, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasickiej nr 17 - celem swobodnego dojścia i dojazdu do urządzeń w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci, poprzez bieżącą eksploatację, dokonywanie kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usunięcia wszelkich usterek i awarii, w tym wymiany zniszczonych urządzeń i zużytych elementów urządzeń jak również jej odbudowy;

Przedmiotowa działka gruntu nr 541/14 znajduje się w granicach specjalnej strefy ekonomicznej regulowanej przepisami ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 91).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu. Z uczestnikiem, który przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

 Zgodnie z uchwałą nr LIII/502/06 z dnia 27 września 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2006 r. Nr 233 poz. 3398)

 

 – działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz - projektowane – symbol z planu 3.Pp.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami P i 1.Pp, 2.Pp, 3.Pp przeznacza się pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz z dopuszczeniem następującego przeznaczenia uzupełniającego, obejmującego:

-      usługi,

-      obiekty budowlane, sieci i urządzenia infrastruktury techniczne,  w tym Główny Punkt Zasilania,

-      tory kolejowe i obiekty infrastruktury kolejowej,

-      drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz parkingi,

-      obiekty budowlane i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i transportu, w tym stacje paliw,

-      zieleń urządzoną.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

Dla terenu oznaczonego symbolem 3.Pp, ustala się następujące parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:

-      od gazociągu średniego ciśnienia  gAØ 150      –  10m
(odległość ta może uleć zmianie, po uzgodnieniu z zarządcą gazociągu),

-      od linii rozgraniczających z terenami kolejowymi, będącymi terenami zamkniętymi                             – 10m,
jednak nie mniej niż 20m od torów  (odległość ta może uleć zmianie, po uzgodnieniu z zarządcą torowiska),

-      od linii rozgraniczających ulic 2.KDp-D     –  4m;

-      od projektowanych linii 110 kW – wg uzgodnień z zarządcą sieci  elektroenergetycznych,

-      od pozostałych linii rozgraniczających terenu    –  4m;

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej - 0,70;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 0,10;

  4) maksymalna wysokość nowych obiektów – wg potrzeb

UWAGA!

Nieruchomość znajduje się w strefie ujęcia wodnego "Modłowa" w której nie można lokalizować własnych ujęć wody.

Na rysunku planu wrysowana jest od strony dz. nr  48, 559, 54/2, 55/2 nieprzekraczalna linia zabudowy.

Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia 20kv oraz gazociąg średniego ciśnienia.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Ustala się 5 letni termin zabudowy wymienionej działki. Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w ciągu 2 lat, a zakończenie w ciągu następnych 3 lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej sprzedaży. Za rozpoczęcie budowy, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie budowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Określone terminy wiążą również następców prawnych. 

Mając na celu racjonalną gospodarkę terenami aktywności gospodarczej oraz dla zapewnienia dotrzymania terminów zabudowy działki - sprzedający zastrzega sobie: umowne prawo pierwokupu określone w art. 596-602 Kodeksu Cywilnego oraz prawo odkupu nieruchomości zgodnie z art. 593-595 Kodeksu Cywilnego. Prawo to zostanie ujawnione w księdze wieczystej.

Umowne prawo odkupu przysługiwało będzie sprzedającemu w okresie 5 lat, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Cena wywoławcza (zł)

 1.100.000,00 zł brutto

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Forma wniesienia wadium

 W pieniądzu

 

Wysokość wadium (stanowiące do 20% ceny wywoławczej) (zł)

220.000,00 zł

Wysokość postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) (zł)

 11.000,00 zł

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, 
w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113).

2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3. Nabywca nieruchomości - z uwagi na fakt, iż każdy grunt posiada swoiste indywidualne cechy, które mogą powodować konieczność wykonania określonych dodatkowych czynności, niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego - powinien, przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu, zbadać jego właściwości pod kątem, czy nabywana nieruchomość spełnia jego oczekiwania związane z planowaną inwestycją budowlaną i zakładanymi kosztami. Skutki zaniechań w tym zakresie, sprowadzające się do konieczności wykonania dodatkowych czynności, w stosunku do zakładanych, a w konwencji także - dodatkowych kosztów, obciążają Nabywcę.

4. Gmina Miejska Bolesławiec nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miejskiej Bolesławiec w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miejska Bolesławiec umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miejskiej Bolesławiec, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miejska Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 

7. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

8. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  

9. Kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326).

10. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

11. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

12. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca nieruchomości dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375).  

13. Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409). 

 

WADIUM:

1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 25 września 2023r. 

2. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 25 września 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 25 września 2023r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

3. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

4. Osoba, która chce przystąpić do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, winna wpłacić wadium na każdą z nich. 

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

 

PRZEBIEG PRZETARGU:

1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

1) podmiotów innych niż osoby fizyczne - aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

2) małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

4) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

3. Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

4. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.

 

NABYWCA NIERUCHOMOŚCI:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

4. Osoba wyłoniona w ramach przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zawarcia aktu notarialnego w terminie 30 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.

3. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia 

i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

4. Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).