c_180_180_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_ewid.jpg

Działki
położone przy

 ul. Gdańskiej

Działki
o numerach:


 
 105/3, 105/7,

105/8, 105/9,

105/10

Łączna

powierzchnia

działek:

 

- 0.0072 ha

Cena 
wywoławcza:

 

73.000,00 zł

Przetarg
25 sierpnia 2023 r. 
godz. 10.00

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 1113) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), zarządzenia nr 49/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako dz. gruntu: nr 105/3, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, zlokalizowanej przy  ul. Gdańskiej  (obręb - 0008) zabudowanej pięcioma budynkami sklasyfikowanymi jako pozostałe budynki niemieszkalne posadowionymi w zabudowie szeregowej.

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pięcioma budynkami niemieszkalnymi,
zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

 

c_159_159_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_pogl.jpg  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_mpzp.jpg  c_160_160_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Gdaska_105-7_105-8_105-9_105-3_105-10_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami sklasyfikowanymi jako pozostałe budynki niemieszkalne.

Działka nr

105/3, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10

Powierzchnia działki w ha

dz. nr 105/3 pow. 0.0011 ha, dz. nr 105/7 pow. 0.0011 ha, dz. nr 105/8 pow. 0.0023 ha, dz. nr 105/9 pow. 0.0011 ha, dz. nr 105/10 pow. 0.0016 ha - łączna pow. 0.0072 ha.

Położenie

ul. Gdańską, obręb: 0008 miasta Bolesławiec

Użytek gruntowy

Bi- inne tereny zabudowane

Nr KW

JG1B/00014967/7 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0008. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej przy czym żadne z zapisów swoim zakresem wykonywania działek gruntu nr: 105/3, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10. W dziale III pod nr 1 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z działką nr 105/10 - służebność gruntowa - o treści: "Służebność drogi koniecznej działki gruntu NR 105/10 objętej obecnie niniejszą KW 14967 na rzecz każdego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu NR 105/17 objętej obecnie KW 23899 polegające na prawie przejazdu i przechodu po działce gruntu 105/30 od drogi publicznej do granicy działek między linią 1-szą a 2-gą", pozostałe wpisy nie obejmują swoim zakresem wykonywania działek gruntu nr: 105/3, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10.  W dziale IV-brak wpisów.

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest na płaskim terenie w południowej, w pośredniej części miasta Bolesławiec przy ul. Gdańskiej i posiada nieregularny kształt wydłużony w kierunku W-E. Na nieruchomości znajduje się pięć budynków w zabudowie szeregowej o konstrukcji typowo murowanej z cegły ceramicznej i pustaków bez podpiwniczenia i bez instalacji, o jednej kondygnacji, typ dachu - stropodach płaski, żelbetowy, pokryty papą Budynki posiadają następujące powierzchnie zabudowy na poszczególnych działkach: dz. nr 105/3 - pow. 11m2 , dz. nr 105/7-pow. 12m2, dz. nr 105/8-pow. 22m2, dz. nr 105/9- pow.11m2 , dz. nr 105/10-pow. 16m2 . Do każdego budynku prowadzą osobne drzwi wykonane z desek. Budynki pełnią funkcję gospodarczą. Wszystkie budynki wykazują bardzo wysoki stopień zużycia technicznego.

 Grunt leży w pobliżu utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowej w strefie pełnego uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i garażową. W niewielkiej odległości znajdują się obiekty handlowe i usługowe, przystanki komunikacji miejskiej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości zapewniony będzie poprzez ustanowienie odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem bezterminowej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu i  przechodu do drogi publicznej, przez dz. nr 105/30 objętą  KW JG1B/00014967/7, na rzecz każdego właściciela działek gruntowych nr:105/3, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10. Na poczet ustanowienia służebności zostanie jednorazowo naliczona kwota wynosząca 123,00 zł brutto, którą nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Zgodnie z uchwałą nr XII/134/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2019 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6352 – zbywana nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej - symbol z planu G-MWs2. § 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej, wydzielonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami G-MWs1 i G-MWs2 określa się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniowysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi o maksymalnej powierzchni 30% powierzchni użytkowej budynku, urządzenia i obiekty towarzyszące, zieleń;
3) zasady ochrony środowiska: zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4) zasady kształtowania zabudowy:
a) zakazuje się lokalizowania wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych;

b) w przypadku lokalizacji nowych budynków przeznaczenia podstawowego, ustala się obowiązek dostosowania jego formy architektonicznej do formy istniejących, sąsiadujących budynków ujętych w ewidencji zabytków, w zakresie geometrii dachu, bryły, kubatury i wysokości,

c) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º, o symetrycznie nachylonych połaciach, dwuspadowych, wielospadowych, naczółkowych, mansardowych; dopuszcza się elementy wzbogacające kształt dachu jak lukarny, facjaty, doświetlenia;

d) ustala się wysokość zabudowy:

- dla terenu G-MWs1: 4 kondygnacje nadziemne i 15 m,

- dla terenu G-MWs2: 4 kondygnacje nadziemne i 16 m,

e) ustala się obowiązujące linie zabudowy w odległości od 0m do 3m od terenu G-KDL, G-KDD2 oraz ul. Gdańskiej (położonej poza granicami planu),

f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:- od 0 m do 6 m od terenu G-KDD1 i G-KDD2 (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu), 4 m od terenu G-MWn1,

5) wskaźniki zagospodarowania terenu (w odniesieniu do działki budowlanej):

a) intensywność zabudowy: od 0,35 do 2,30,

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

- dla terenu G-MWs1: 0,35,

- dla terenu G-MWs2: 0,45,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:

- dla terenu G-MWs1: 40%,

- dla terenu G-MWs2: 20%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1 stanowiska na 1 mieszkanie,

- 1 stanowisko na 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) obowiązują ustalenia § 7 pkt 1 i 2, wynikające z lokalizacji obiektów wpisanych do w gminnej ewidencji zabytków,

b) obowiązują ustalenia § 7 pkt 3 wynikające z lokalizacji w granicach strefy ochrony konserwatorskiej –podstawowej;

7) uwzględnia się:

a) położenie w granicach obszaru zdegradowanego,

b) położenie w granicach obszaru rewitalizacji.

8) stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %.

Dodatkowe informacje zapisane w miejscowym planie dla omawianego terenu to: nieruchomość zlokalizowana jest w granicach strefy konserwatorskiej - podstawowej i granicach strefy ochrony konserwatorskiej - archeologicznej oraz znajduje się na terenie obszaru położonego w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWPnr 317 „Niecka Zewnętrzna Sudecka Bolesławiec oraz w granicach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nr 93 i jednocześnie w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) "Młynówka". Zbywana nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i w granicach obszaru rewitalizacji.

Cena nieruchomości (wywoławcza do przetargu w zł)

73.000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100 zł)

Cena nieruchomości jest sumą ceny budynków i ceny gruntu, przy czym cena gruntu – stanowi 19,77 %, cena budynków stanowi -     80,23 %. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, poz. 974, poz. 1131, poz. 1301, poz. 1488, poz. 1561, poz. 2180 i 2707, Dz. U z 2023 r. poz. 535, poz. 556 i 1059 )- sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT.

Forma wniesienia wadium

 w pieniądzu

Kwota wadium  stanowiąca do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

14.000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

730,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Nie dotyczy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 roku o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego Nr 1
(wieżowiec, IV piętro) w sali Nr 412.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 1113).

2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

3. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia  i Gospodarki Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miejska Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 

5. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  

6. Kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360, 2337 i 2339).

7. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

8. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

9.  Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal w dniu 9 sierpnia 2023 r. od godziny 14.30  do godz.  15.00.

 

WADIUM:

1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia   21 sierpnia 2023 r. 

2. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 21 sierpnia 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 21 sierpnia 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

3. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer budynku i lokalu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta.

4. Osoba, która chce przystąpić do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, winna wpłacić wadium na każdą z nich. 

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

 

PRZEBIEG PRZETARGU:

1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

1) podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa   w formie aktu notarialnego;

2) małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

4) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

3. Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności ( PESEL ), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

4. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.

 

NABYWCA NIERUCHOMOŚCI:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

4. Osoba wyłoniona w ramach przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zawarcia aktu notarialnego w terminie 30 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.

3. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 109, tel. 75 6456511.

5. Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 109) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta –Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021 r.).