c_166_166_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_ewid.jpg

Budynek
niemieszkalny

położony przy
ul. Kubika

Działka
nr 933

Powierzchnia

działki

0.0076 ha

Cena 
wywoławcza:

 26.910,00 zł

Przetarg
1 września 2023 r. 
godz. 10.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 1333) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), zarządzenia nr 328/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , oznaczonej jako dz. gruntu nr 933, zlokalizowanej przy ul. Kubika (obręb -0009) zabudowanej budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny i zarządzenia nr 79/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w II przetargu ustnym nieograniczonym, oznaczonej jako dz. gruntu nr 933, zlokalizowanej przy ul. Kubika  (obręb - 0009) zabudowanej budynkiem skalsyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. gruntu nr 933, zlokalizowanej przy ul. Kubika  (obręb - 0009)
zabudowanej budynkiem skalsyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny. 

 

 

c_155_155_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_pogl.jpg  c_155_155_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_mpzp.jpg  c_155_155_16777215_0_0_images_przetargi_garaze_Kubika_dz_933_ort.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Nieruchomość zabudowana budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny.

Nr działki

933

Powierzchnia (ha)

0.0076

Położenie

Według zapisów w ewidencji gruntów nieruchomość położona jest przy ul. Józefa Wybickiego (obręb: 0009 miasta Bolesławiec).

Użytek gruntowy

Bi- inne tereny zabudowane

Nr KW

JG1B/00014933/0 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0009. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej oraz w dziale III wpisane są służebności gruntowe , przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 993, w dziale IV- brak wpisów.

 

Opis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławiec, według zapisów w ewidencji gruntów nieruchomość położona jest przy ul. Józefa Wybickiego. Natomiast dostęp do drogi publicznej działka posiada poprzez drogę wewnętrzną do ul. Bolesława Kubika  (obręb: 0009 miasta Bolesławiec). Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta,  położona jest w pobliżu utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowej w strefie pełnego uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i garażową. Od strony zach. nieruchomość graniczy z terenem domu dziecka. Działka posiada dostęp do drogi. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny,  wybudowanym w 1920 r. , który pełni funkcję gospodarczą i składa się z trzech komórek do których są oddzielne wejścia. Typ zabudowy -  zabudowa szeregowa, o pow. zabudowy 24 m2 , bez podpiwniczenia, o jednej kondygnacji, o konstrukcji typowej murowanej, stropodach płaski o konstrukcji drewnianej z desek, pokrycie dachu - papa, drzwi z desek, brak instalacji, stopień zużycia technicznego - bardzo wysoki.

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Zgodnie z uchwałą nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 2043 – działka przeznaczona jest pod zabudowę śródmiejską - symbol z planu A-MS4. Dodatkowe informacje zapisane w miejscowym planie dla omawianego terenu to:  nieruchomość zlokalizowana jest w granicach strefy konserwatorskiej - podstawowej (100%).

Cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł) do        I przetargu z dnia   30 marca 2023 r. wynosiła

29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset zł 00/100 ).

 

 Wynik I przetargu

 Negatywny

Obniżona cena wywoławcza nieruchomości NETTO (zł) do II przetargu

26.910,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć zł 00/ 100).

Cena nieruchomości jest sumą ceny budynku sklasyfikowanego jako niemieszkalny i ceny gruntu, przy czym cena gruntu  – stanowi 58,45 %, cena budynku stanowi - 41,55 %.

Sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT na  podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i poz. 974,  poz. 1131, poz. 1301, poz. 1488, poz. 1561, poz. 2180 i 2707, Dz. U. z 2023 r. poz. 535, poz. 556   i 1059) .

Forma wniesienia wadium

 W pieniądzu

Kwota wadium  stanowiąca do 20% ceny wywoławczej (zł)

 

5.000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (zł)

 

270,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Nie dotyczy.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2023 roku o godz. 10.00
   w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego Nr 1 (wieżowiec, IV piętro) w sali Nr 412.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 1113).

2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

3. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia  i Gospodarki Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miejska Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 

5. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  

6. Kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1360, 2337 i 2339).

7. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

8. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

9.  Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal w dniu 17 sierpnia 2023 r. od godziny 14.30  do godz.  15.00.

 

WADIUM:

1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia   28 sierpnia 2023 r. 

2. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 28 sierpnia 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 28 sierpnia 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

3. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer budynku i lokalu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta.

4. Osoba, która chce przystąpić do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, winna wpłacić wadium na każdą z nich. 

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

 

PRZEBIEG PRZETARGU:

1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

1) podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa   w formie aktu notarialnego;

2) małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

4) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

3. Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności ( PESEL ), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

4. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.

 

NABYWCA NIERUCHOMOŚCI:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

4. Osoba wyłoniona w ramach przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zawarcia aktu notarialnego w terminie 30 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.

3. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 109, tel. 75 6456511.

5. Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 109) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta –Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021 r.).