c_139_139_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_ewid.jpg Lokal
położony przy
ul. Józefa Wybickiego
nr 3
Lokal
mieszkalny
 
nr 3

Powierzchnia

lokalu

116,80m2

Cena 
wywoławcza:

 380.000,00 zł

Przetarg
14 września 2023 r. 
godz. 11.00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023r. poz. 344 i 1113), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ), Zarządzenia Nr 336/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wybickiego Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego oraz Zarządzenia Nr 127/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia  28 czerwca 2023r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Józefa Wybickiego Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego

 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Józefa Wybickiego Nr 3 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku, jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu

 

 

c_162_162_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_pogl.jpg  c_162_162_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_mpzp.jpg  c_165_165_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_ort.jpg  c_166_166_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_rzut_1.jpg  c_173_173_16777215_0_0_images_przetargi_lokale_mieszkalne_Wybickiego_3_lok_3_rzut_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku Nr 3 przy ul. Józefa Wybickiego w Bolesławcu

Nr działki

10/4

Powierzchnia działki (ha)

0.0170

Położenie

ul. Józefa Wybickiego Nr 3, obręb: 0009, Bolesławiec - 9

Rodzaj użytku gruntowego wg ewidencji gruntów

 

Tereny mieszkaniowe, symbol - B

Nr księgi wieczystej

JG1B/00035519/5, która w działach III i IV zawiera wpisy o treści: „wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”. Wpisano z urzędu w dniu 15.09.2004r.

Udział w częściach wspólnych budynku, jego urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu

  

226/1000

 

Opis nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bolesławca, na działce o kształcie zbliżonym do prostokąta, w strefie pełnego uzbrojenia.
W sąsiedztwie znajduje się staromiejska zabudowa mieszkaniowa   wielorodzinna  i  usługowa, obiekty handlowe, usługowe, szkoła.

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny,
czterokondygnacyjny, z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Stopień  zużycia  technicznego budynku  - przeciętny.

Opis lokalu

mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- położony na drugim piętrze budynku;

- skład: 3 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, przedpokój,  2 werandy, wc na półpiętrze - o łącznej powierzchni 116,80 m2;

- pomieszczenia przynależne - dwie piwnice o łącznej powierzchni
12,55 m2 ( I - o pow. 9,66 m2 i II - o pow. 2,89 m2 );

- ściany: tynki cementowo wapienne, malowane, tapetowane; podłogi: deski, wykładzina PCV; stolarka okienna: zespolona PCV, drewniana skrzynkowa; stolarka drzwiowa: stara, drewniana;

- instalacje:  wodna,  kanalizacyjna, elektryczna, gazowa;

- ogrzewanie piecowe ( 3 piece kaflowe);

- funkcjonalność: niska;

- stopień zużycia technicznego lokalu bardzo wysoki. Elementy wykończenia wnętrz zniszczone, podłogi - do wymiany, tynki nierówne, miejscami odspojone od podłoża, z ubytkami. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz. U. z 2021r. poz. 497; z 2022r. poz. 2206)
informuję, że wskaźniki charakterystyki energetycznej lokalu wynoszą:

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=138,0 kWh/( m2.rok)

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK=229,7 kWh /( m2.rok)

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP=252,6 kWh /( m2.rok)

- jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2 = 0,072 t CO2/( m2.rok)
- udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE = 0,0%.

Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Uchwałą nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 6 grudnia 2012r. poz. 2043) działka Nr 10/4 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej (symbol z planu: A-MS4). Budynek przy ul. Józefa Wybickiego 3 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W § 7 pkt 2 i 3 uchwały ustalone zostały nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z ochrony zabytków nieruchomych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 06.06.2023r. wynosiła ( zł )

 

480.000,00

Wynik I przetargu

Negatywny

 

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu (zł)

 

380.000,00 ( słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych )

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę udziału w gruncie, przy czym cena udziału wynoszącego 226/1000 w gruncie - stanowi 1,98 % ceny wywoławczej.

Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny udziału w gruncie  z ceny uzyskanej  w przetargu.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, poz. 974, poz. 1301, poz. 1137, poz. 1488, poz. 1561, poz. 2180 i 2707; z 2023r. poz. 535, poz. 556 i 1059 ).

Forma wniesienia wadium

 W pieniądzu

Kwota wadium (stanowiąca do 20% ceny wywoławczej ) (zł)

 

70.000,00

Kwota postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) (zł )

 

3.800,00

Termin zagospodarowania
nieruchomości

 

Nie dotyczy

 

PRZETARG
odbędzie się w dniu 14 września 2023 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1, w sali 412
(wieżowiec, IV piętro).

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i 1113).

2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

3. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisu i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. 

        Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal 
w dniu 29 sierpnia 2023 r. w godz. od 14.30 do 15.00

 

WADIUM:

1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 08 września 2023r. 

2. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 08 września 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 08 września 2023r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

3. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer budynku i lokalu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta.

4. Osoba, która chce przystąpić do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, winna wpłacić wadium na każdą z nich. 

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

 

PRZEBIEG PRZETARGU:

1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

1) podmiotów innych niż  osoby fizyczne  konieczne  jest  przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

2) małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie;

4) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 

3. Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności ( PESEL ), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. 

W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

4. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.

 

NABYWCA NIERUCHOMOŚCI:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

4. Osoba wyłoniona w ramach przetargu jako Nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zawarcia aktu notarialnego w terminie 30 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.

3. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 106, tel. 75 6456514.

5. Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 106) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).