c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2023_07_Jakub_Maecki_na_stron.jpg

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy zaprasza na spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim - pisarzem, autorem m. in. „Dygotu”, „Rdzy”, „Święta ognia” oraz „Sąsiednich kolorów”.

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020: „ZDALNA SZKOŁA, OŚ.1. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU, DZIAŁANIE 1.1 WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU  O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

zdalna 

ZDALNA SZKOŁA wysokość grantu – 100.000 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec i Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego

W ramach projektu zakupiono:

36 szt.  zestawów komputerowych (tj. laptop 17,3 cala firmy  Lenovo , słuchawki, mysz i torbę)

25 szt. modemów (ruterów) w celu umożliwienia dostępu do internetu

25szt.  kart SIM w celu umożliwienia dostępu do internetu

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 3 sztuki,  karty SIM - 3 sztuki:

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 8 sztuk,  modemy - 4 sztuki,  karty SIM - 5 sztuki:

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 6 sztuk,  modemy - 6 sztuk,  karty SIM - 6 sztuk:

6) Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Im. Ks. Stanisława Konarskiego - zestawy komputerowe - 3 sztuki,  modemy - 2 sztuki,  karty SIM - 2 sztuk:

 

 

 

 

 

 

 

zdalna2ZDALNA SZKOŁA +  wysokości  grantu  – 94.997,50 złotych.

Wsparciem objęto 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec

W ramach projektu zakupiono 43 zestawy komputerowe (tj. laptop 15,7cala firmy  HP,  słuchawki, mysz i torbę)

Sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano w następujących ilościach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 9 sztuk, 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 5 sztuk, 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bolesławcu -  zestawy komputerowe - 13 sztuk, 

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu -   zestawy komputerowe - 11 sztuk, 

 

 

 

 

 

 

 

KomputeryKomputery2

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Miejska Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bolesławiec.pl


Nazwa podmiotu publicznego
Gmina Miejska Bolesławiec

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania:
https://bolesławiec.pl
Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:
Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-22
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących, powodem jest fakt, że Gmina Miejska Bolesławiec otrzymuje te materiały wideo od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklaracje sporządzono dnia 2021-01-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Rutyna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48756456400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):
Dariusz Rutyna
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 756456400
Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Siedziby Urzędu Miasta Bolesławiec:

1. Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41


Budynek Ratusza jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze. Najbliższe 2 miejsca postojowe znajdują się w odległości 100 metrów od budynku Urzędu. Gmina Miejska Bolesławiec zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.


2. Urząd Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1


Budynek biurowca jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W kabinie nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze. W pobliżu budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Gmina Miejska zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących. Na miejscu można skorzystać z usług tłumacza języka migowego, również on-line.


Sekcja z informacjami o aplikacjach:

Gmina miejsa Bolesławiec udostępnia następujące aplikacje mobilne:
Szczegóły TUTAJ

Prezentacja OKW - POBIERZ

Protokół szkoleniowy - POBIERZ

 Gdzie Głosować - mapa lokali wyborczych 

 

 

 

 

 

Więcej informacji : TUTAJ

Załóż profil zaufany na ePUAP

image001.jpg
 

Specustawa:

Serwis rządowy www.gov.pl:

Podatki:

Wsparcie ZUS:

Powiatowy Urząd Pracy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Usługi CEIDG online:

umwd

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy: Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców https://dolnoslaskipakiet.pl/

 

herb

Gmina Miejska Bolesławiec

W Bolesławcu bez opłaty targowej

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożeniem epidemicznego oraz ograniczeniami wprowadzanymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń i wynikającymi z tego stanu sytuacjami kryzysowymi, spełniając oczekiwania przedsiębiorców handlujących na targowiskach miejskich, Rada Miasta Bolesławiec uchyliła uchwałę wprowadzającą opłatę targową.

Na wniosek najemcy czynsze w lokalach użytkowych niższe

Rada dokonała zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Regulacja ma na celu zapewnienie większej elastyczności w określaniu minimalnych miesięcznych stawek czynszu bądź też obniżeniu aktualnie obowiązujących, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, wywołanych okolicznościami, których nie można było przewidzieć, tak jak stan zagrożenia epidemicznego czy stan epidemii, nawet w wysokości niższej niż koszt administrowania lokalem, jaki ponosi gmina, jako właściciel lokalu.

W związku z podjętą uchwałą w przygotowaniu jest zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zarządzenie umożliwi - na wniosek najemcy oraz po przedstawieniu wymaganych zaświadczeń - obniżenie czynszu do 1 zł (netto) za lokal użytkowy, z wyłączeniem garaży i pomieszczeń gospodarczych, o ile najemca spełni określone w zarządzeniu warunki. Zmiana wysokości czynszu najmu nie będzie obejmować innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją lokalu. Po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec, będzie możliwa korekta otrzymanych faktur.

W dniu 04.05.2020 r. Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Na wniosek najemcy istnieje możliwość obniżenia czynszu do 1 zł netto za lokal użytkowy za miesiąc: kwiecień i maj 2020 r.  w przypadku gdy najemca spełni określone  w zarządzeniu warunki.

Obniżenie czynszu -lokale użytkowe

Szczegółowych informacji udziela: Dział Lokalowo-Czynszowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

Edyta Kęsek – kierownik działu

tel. 75 644 0921

tel. 609 288 898

emeil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP z treścią zarządzenia: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=207445

Wniosek pobierz: TUTAJ

Formularz de minimis: TUTAJ